Sähköinen säädöskokoelma: 2014

959/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta rehun lisäaineista annetun asetuksen kumoamisesta, 25.11.2014
958/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta, 25.11.2014
957/2014 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 25.11.2014
956/2014 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilasräjähteistä annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.11.2014
955/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta, 25.11.2014
954/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.11.2014
953/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015, 21.11.2014
952/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta, 20.11.2014
951/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinten lääkitsemisestä annetun lain 22 §:n tarkoittamasta lääkealan toimijan kirjanpidosta, 20.11.2014
950/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääkärin lääkekirjanpidosta, 20.11.2014
949/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta, 20.11.2014
948/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä, 20.11.2014
947/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2015, 20.11.2014
946/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta, 19.11.2014
945/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta, 19.11.2014
944/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta, 19.11.2014
943/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta, 19.11.2014
942/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta, 19.11.2014
941/2014 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta, 19.11.2014
940/2014 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 19.11.2014
939/2014 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta, 19.11.2014
938/2014 Suomeksi På svenska
Laki yleisestä asumistuesta, 19.11.2014
937/2014 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 19.11.2014
936/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta, 18.11.2014
935/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken, 17.11.2014
934/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 17.11.2014
933/2014 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 49 §:n muuttamisesta, 14.11.2014
932/2014 Suomeksi På svenska
Ammattikorkeakoululaki , 14.11.2014
931/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 14.11.2014
930/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista, 13.11.2014
929/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta, 13.11.2014
928/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 12.11.2014
927/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 12.11.2014
926/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
925/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 15 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
924/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
923/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
922/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
921/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
920/2014 Suomeksi På svenska
Laki vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
919/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta, 12.11.2014
918/2014 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
917/2014 Suomeksi På svenska
Tietoyhteiskuntakaari  , 12.11.2014
916/2014 Suomeksi På svenska
Laki tupakkalain muuttamisesta, 12.11.2014
915/2014 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 6 a ja 13 e §:n muuttamisesta, 12.11.2014
914/2014 Suomeksi På svenska
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta, 12.11.2014
913/2014 Suomeksi På svenska
Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta, 12.11.2014
912/2014 Suomeksi På svenska
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
911/2014 Suomeksi På svenska
Laki työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
910/2014 Suomeksi På svenska
Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
909/2014 Suomeksi På svenska
Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
908/2014 Suomeksi På svenska
Laki laivavarustelain 18 ja 19 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
907/2014 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 17 ja 22 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
906/2014 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
905/2014 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain 43 §:n muuttamisesta, 12.11.2014
904/2014 Suomeksi På svenska
Laki hyljetuotteiden kaupasta, 12.11.2014
903/2014 Suomeksi På svenska
Laki sisäasioiden rahastoista, 12.11.2014
902/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-maansaattamisesta, 11.11.2014
901/2014 Suomeksi På svenska
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 11.11.2014
900/2014 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.11.2014
899/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.11.2014
898/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta, 11.11.2014
897/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.11.2014
896/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, 11.11.2014
895/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
894/2014 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.11.2014
893/2014 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.11.2014
892/2014 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
891/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 11.11.2014
890/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
889/2014 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta, 11.11.2014
888/2014 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
887/2014 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.11.2014
886/2014 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 11.11.2014
885/2014 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
884/2014 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 11.11.2014
883/2014 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 26 §:n muuttamisesta, 11.11.2014
882/2014 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
881/2014 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain muuttamisesta, 11.11.2014
880/2014 Suomeksi På svenska
Laki voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 11.11.2014
879/2014 Suomeksi På svenska
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta, 11.11.2014
878/2014 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, 11.11.2014
877/2014 Suomeksi På svenska
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 11.11.2014
876/2014 Suomeksi På svenska
Laki työsuojeluhenkilörekisteristä annetun lain muuttamisesta, 11.11.2014
875/2014 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta, 11.11.2014
874/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
873/2014 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
872/2014 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
871/2014 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
870/2014 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 11.11.2014
869/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 11.11.2014
868/2014 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 11.11.2014
867/2014 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista, 11.11.2014
866/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä ICES osa-alueilla 25–28, 10.11.2014
865/2014 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta, 10.11.2014
864/2014 Suomeksi På svenska
Ilmailulaki , 10.11.2014
863/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus väestötietojärjestelmään talletettavista hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista, 7.11.2014
862/2014 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain 13 §:n muuttamisesta, 7.11.2014
861/2014 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta, 7.11.2014
860/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 6.11.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.