Sähköinen säädöskokoelma: 2014

1159/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista, 22.12.2014
1158/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista, 22.12.2014
1157/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista, 22.12.2014
1156/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden interventiorahastosta maksettavista menoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 22.12.2014
1155/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 22.12.2014
1154/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista turkistuotantorakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 22.12.2014
1153/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta, 22.12.2014
1152/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta, 22.12.2014
1151/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016, 22.12.2014
1150/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2015 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta, 22.12.2014
1149/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 22.12.2014
1148/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista, 22.12.2014
1147/2014 Suomeksi På svenska
Päätös Tullin työjärjestyksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta, 22.12.2014
1146/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuonna 2015 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta, 22.12.2014
1145/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä, 22.12.2014
1144/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista, 22.12.2014
1143/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten, 22.12.2014
1142/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista, 22.12.2014
1141/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähköuunien energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta, 22.12.2014
1140/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta, 22.12.2014
1139/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja koskevista eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.12.2014
1138/2014 Suomeksi På svenska
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta, 22.12.2014
1137/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 22.12.2014
1136/2014 Suomeksi På svenska
Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain kumoamisesta, 22.12.2014
1135/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista annetun lain muuttamisesta, 22.12.2014
1134/2014 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, 22.12.2014
1133/2014 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta, 22.12.2014
1132/2014 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 22.12.2014
1131/2014 Suomeksi På svenska
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta, 22.12.2014
1130/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistäpsykoaktiivisista aineista, 19.12.2014
1129/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista, 19.12.2014
1128/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun muuttamisesta, 19.12.2014
1127/2014 Suomeksi På svenska
Laki huumausainelain muuttamisesta, 19.12.2014
1126/2014 Suomeksi På svenska
Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta, 19.12.2014
1125/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 2 luvun muuttamisesta, 19.12.2014
1124/2014 Suomeksi På svenska
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 19.12.2014
1123/2014 Suomeksi På svenska
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta, 19.12.2014
1122/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.12.2014
1121/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavien lemmikkieläinten, eläimistä saatavia tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten ja eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontitarkastuksesta, 18.12.2014
1120/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Newcastlen taudin vastustamisesta, 18.12.2014
1119/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsäta-lousministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.12.2014
1118/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjen rokottamisesta Newcastlen tautia vastaan, 18.12.2014
1117/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta, 18.12.2014
1116/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta, 18.12.2014
1115/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä ratkaisemaan eräitä verotusmenettelystä annetun lain 89 §:n 3 momentissa tarkoitettuja hakemuksia, 18.12.2014
1114/2014 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.12.2014
1113/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta, 18.12.2014
1112/2014 Suomeksi På svenska
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 18.12.2014
1111/2014 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta, 17.12.2014
1110/2014 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 22 b §:n kumoamisesta, 17.12.2014
1109/2014 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 38 §:n kumoamisesta, 17.12.2014
1108/2014 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 §:n 5 momentin kumoamisesta, 17.12.2014
1107/2014 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain 38 a §:n kumoamisesta, 17.12.2014
1106/2014 Suomeksi På svenska
Laki mielenterveyslain 33 d §:n kumoamisesta, 17.12.2014
1105/2014 Suomeksi På svenska
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 78 §:n kumoamisesta, 17.12.2014
1104/2014 Suomeksi På svenska
Laki erikoissairaanhoitolain 53 a §:n kumoamisesta, 17.12.2014
1103/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain 45 §:n kumoamisesta, 17.12.2014
1102/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain 59 §:n kumoamisesta, 17.12.2014
1101/2014 Suomeksi På svenska
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta, 17.12.2014
1100/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta, 17.12.2014
1099/2014 Suomeksi På svenska
Laki yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta, 17.12.2014
1098/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhdistyslain muuttamisesta, 17.12.2014
1097/2014 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta, 17.12.2014
1096/2014 Suomeksi På svenska
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 17.12.2014
1095/2014 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2014
1094/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2014
1093/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta, 17.12.2014
1092/2014 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta, 17.12.2014
1091/2014 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 17.12.2014
1090/2014 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 17.12.2014
1089/2014 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 17.12.2014
1088/2014 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 17.12.2014
1087/2014 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2014
1086/2014 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 17.12.2014
1085/2014 Suomeksi På svenska
Vuoden 2015 tuloveroasteikkolaki , 17.12.2014
1084/2014 Suomeksi På svenska
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 17.12.2014
1083/2014 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 17.12.2014
1082/2014 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta, 17.12.2014
1081/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 17.12.2014
1080/2014 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, 17.12.2014
1079/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista, 16.12.2014
1078/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2015–2016, 16.12.2014
1077/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 16.12.2014
1076/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä energia- ja ympäristökumppanuushankkeessa Indonesian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 16.12.2014
1075/2014 Suomeksi På svenska
Laki konttilain muuttamisesta, 16.12.2014
1074/2014 Suomeksi På svenska
Laki turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.12.2014
1073/2014 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 16.12.2014
1072/2014 Suomeksi På svenska
Laki jäteverolain muuttamisesta, 16.12.2014
1071/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 16.12.2014
1070/2014 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 5 luvun muuttamisesta, 16.12.2014
1069/2014 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun muuttamisesta, 16.12.2014
1068/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 34 a luvun muuttamisesta, 16.12.2014
1067/2014 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 16.12.2014
1066/2014 Suomeksi På svenska
Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain muuttamisesta, 16.12.2014
1065/2014 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, 16.12.2014
1064/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, 16.12.2014
1063/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2015 ja 2016, 15.12.2014
1062/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista, 15.12.2014
1061/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista, 15.12.2014
1060/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2014 jäännösveron eräpäivistä, ennakonpalautusten maksamisesta verovuodelta 2014, vuoden 2015 kiinteistöveron eräpäivistä sekä Ahvenanmaan maakunnan metsähoitomaksun eräpäivästä vuodelta 2014, 15.12.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.