Sähköinen säädöskokoelma: 2014

1259/2014 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, 29.12.2014
1258/2014 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 29.12.2014
1257/2014 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 29.12.2014
1256/2014 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 29.12.2014
1255/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pankkiveron maksamisesta ja ilmoittamisesta annetun päätöksen kumoamisesta, 23.12.2014
1254/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista, 23.12.2014
1253/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 23.12.2014
1252/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 23.12.2014
1251/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 1352/2014Jemenin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä, 23.12.2014
1250/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta, 23.12.2014
1249/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lausuntomenettelystä tietohallinnon hankintoja koskevissa asioissa, 23.12.2014
1248/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2014-2017, 23.12.2014
1247/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista, 23.12.2014
1246/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta, 23.12.2014
1245/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoiminnasta, 23.12.2014
1244/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa, 23.12.2014
1243/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.12.2014
1242/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.12.2014
1241/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä, 23.12.2014
1240/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen tuesta palestiinalaishallinnolle Mécanisme Palestino-Europeén de Gestion et d'Aide Socio-économique-mekanismin ohjelman Support to East Jerusalem Hospitals kautta Suomen tasavallan hallituksen ja palestiinalaishallinnon välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 23.12.2014
1239/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1238/2014 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitajien sijaisavusta, 23.12.2014
1237/2014 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta, 23.12.2014
1236/2014 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1235/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1234/2014 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 53 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1233/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 13 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1232/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain 51 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1231/2014 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain 50 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1230/2014 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain 53 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1229/2014 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 54 §:n 2 momentin kumoamisesta, 23.12.2014
1228/2014 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain 22 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1227/2014 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 39 a §:n kumoamisesta, 23.12.2014
1226/2014 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 29 b §:n kumoamisesta, 23.12.2014
1225/2014 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 34 a §:n kumoamisesta, 23.12.2014
1224/2014 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta, 23.12.2014
1223/2014 Suomeksi På svenska
Laki tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain 11 §:n 4 momentin kumoamisesta, 23.12.2014
1222/2014 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1221/2014 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 30 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1220/2014 Suomeksi På svenska
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta, 23.12.2014
1219/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 23.12.2014
1218/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 23.12.2014
1217/2014 Suomeksi På svenska
Laki tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1216/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1215/2014 Suomeksi På svenska
Laki rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 23.12.2014
1214/2014 Suomeksi På svenska
Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 23.12.2014
1213/2014 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä yleisistä satamista annetun lain sekä kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain kumoamisesta, 23.12.2014
1212/2014 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta, 23.12.2014
1211/2014 Suomeksi På svenska
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1210/2014 Suomeksi På svenska
Laki väliaikaisesta pankkiverosta annetun lain kumoamisesta, 23.12.2014
1209/2014 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperimarkkinalain 11 luvun muuttamisesta, 23.12.2014
1208/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1207/2014 Suomeksi På svenska
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1206/2014 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain muuttamisesta, 23.12.2014
1205/2014 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1204/2014 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1203/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1202/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain kumoamisesta, 23.12.2014
1201/2014 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 23.12.2014
1200/2014 Suomeksi På svenska
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1199/2014 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1198/2014 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1197/2014 Suomeksi På svenska
Laki Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta, 23.12.2014
1196/2014 Suomeksi På svenska
Laki vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 23.12.2014
1195/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta, 23.12.2014
1194/2014 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta, 23.12.2014
1193/2014 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1192/2014 Suomeksi På svenska
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 10 ja 21 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1191/2014 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1190/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 48 a luvun 2 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1189/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1188/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta, 23.12.2014
1187/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1186/2014 Suomeksi På svenska
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1185/2014 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1184/2014 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 14 a §:n ja liitteen muuttamisesta, 23.12.2014
1183/2014 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta, 23.12.2014
1182/2014 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain väliaikaisesta muuttamisesta, 23.12.2014
1181/2014 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 2 luvun 6 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1180/2014 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1179/2014 Suomeksi På svenska
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 23.12.2014
1178/2014 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta, 23.12.2014
1177/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 23.12.2014
1176/2014 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta, 23.12.2014
1175/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisista konteista vuonna 1972 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteiden muutosten voimaansaattamisesta sekä sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain ja konttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 22.12.2014
1174/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta, 22.12.2014
1173/2014 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta, 22.12.2014
1172/2014 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain muuttamisesta, 22.12.2014
1171/2014 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 22.12.2014
1170/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta, 22.12.2014
1169/2014 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.12.2014
1168/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista, 22.12.2014
1167/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista, 22.12.2014
1166/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 22.12.2014
1165/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 22.12.2014
1164/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 5 §:n kumoamisesta, 22.12.2014
1163/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa, 22.12.2014
1162/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radio- ja telepäätelaitteiden arviointilaitoksesta, 22.12.2014
1161/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista, 22.12.2014
1160/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsästäjätutkinnosta, 22.12.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.