Sähköinen säädöskokoelma: 2014

159/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista, 6.3.2014
158/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.3.2014
157/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.3.2014
156/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.3.2014
155/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.3.2014
154/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 3.3.2014
153/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 toimitettavissa Euroopan parlamentin vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista, 3.3.2014
152/2014 Suomeksi På svenska
Laki alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta, 3.3.2014
151/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 3.3.2014
150/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, 3.3.2014
149/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta, 3.3.2014
148/2014 Suomeksi På svenska
Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä, 3.3.2014
147/2014 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain 72 §:n muuttamisesta, 3.3.2014
146/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 3.3.2014
145/2014 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 28.2.2014
144/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 27.2.2014
143/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 5 ja 9 §:n muuttamisesta, 25.2.2014
142/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta, 24.2.2014
141/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vieroitusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.2.2014
140/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta, 24.2.2014
139/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineena pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta, 24.2.2014
138/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.2.2014
137/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.2.2014
136/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion oikeusaputoimistojen eräiltä julkisilta oikeusavustajilta ja yleisiltä edunvalvojilta vaadittavasta kielitaidosta, 24.2.2014
135/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 21.2.2014
134/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 21.2.2014
133/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 a §:n kumoamisesta, 21.2.2014
132/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä, 21.2.2014
131/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta, 18.2.2014
130/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.2.2014
129/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta, 18.2.2014
128/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 18.2.2014
127/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.2.2014
126/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain voimaantulosta, 17.2.2014
125/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä, 17.2.2014
124/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 17.2.2014
123/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.2.2014
122/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta, 17.2.2014
121/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä, 14.2.2014
120/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta, 14.2.2014
119/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 13.2.2014
118/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.2.2014
117/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.2.2014
116/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 47 §:n ja liitteen I muuttamisesta, 10.2.2014
115/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.2.2014
114/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2014, 10.2.2014
113/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.2.2014
112/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimiehiltä vaadittavasta kielitaidosta, 10.2.2014
111/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta, 10.2.2014
110/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista, 7.2.2014
109/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus kulutushyödykesopimusta koskevasta puhelinasioinnista perittävästä perushinnasta, 7.2.2014
108/2014 Suomeksi På svenska
Laki taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 7.2.2014
107/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta, 4.2.2014
106/2014 Suomeksi På svenska
Laki asekauppasopimuksen 6 ja 7 artiklan väliaikaisesta soveltamisesta, 4.2.2014
105/2014 Suomeksi På svenska
Laki asekauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta , 4.2.2014
104/2014 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 4.2.2014
103/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 4.2.2014
102/2014 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta, 4.2.2014
101/2014 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
100/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhteismetsälain muuttamisesta, 4.2.2014
99/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhteisaluelain muuttamisesta, 4.2.2014
98/2014 Suomeksi På svenska
Laki lannoitevalmistelain 41 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
97/2014 Suomeksi På svenska
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain 34 ja 35 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
96/2014 Suomeksi På svenska
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 29 ja 30 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
95/2014 Suomeksi På svenska
Laki siemenkauppalain 32 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
94/2014 Suomeksi På svenska
Laki taimiaineistolain 16 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
93/2014 Suomeksi På svenska
Laki riistavahinkolain 47 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
92/2014 Suomeksi På svenska
Laki riistahallintolain 31 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
91/2014 Suomeksi På svenska
Laki Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta, 4.2.2014
90/2014 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain muuttamisesta, 4.2.2014
89/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
88/2014 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 90 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
87/2014 Suomeksi På svenska
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
86/2014 Suomeksi På svenska
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, 4.2.2014
85/2014 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta, 4.2.2014
84/2014 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
83/2014 Suomeksi På svenska
Laki kolttalain muuttamisesta, 4.2.2014
82/2014 Suomeksi På svenska
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
81/2014 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain 57 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
80/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 67 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
79/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta, 4.2.2014
78/2014 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta, 4.2.2014
77/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
76/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 54 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
75/2014 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhaku-uudistuksen voimaanpanosta, 4.2.2014
74/2014 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta, 4.2.2014
73/2014 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, 4.2.2014
72/2014 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta, 4.2.2014
71/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus valtion varoista ryhmätunnistamistilaisuuteen osallistuvalle sivulliselle maksettavista korvauksista, 3.2.2014
70/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn 2 normin voimaansaattamisesta, 3.2.2014
69/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta, 3.2.2014
68/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hevostalousneuvottelukunnasta ja totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.2.2014
67/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 3.2.2014
66/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maatalouden tuista annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta, 31.1.2014
65/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon kustannusten hallinnoinnista, 31.1.2014
64/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajat ylittävän terveydenhuollon neuvottelukunnasta, 31.1.2014
63/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta, 31.1.2014
62/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kiinteistörekisteriasetuksen muuttamisesta, 31.1.2014
61/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus talouspolitiikan arviointineuvostosta, 31.1.2014
60/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.1.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.