Sähköinen säädöskokoelma: 2014

359/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä, 30.4.2014
358/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta, 30.4.2014
357/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, 30.4.2014
356/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, 30.4.2014
355/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevosten jalostustoiminnan järjestämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen kumoamisesta, 30.4.2014
354/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus jalostukseen käytettävien eläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden tuontia koskevista polveutumistodistuksista ja eräistä muista asiakirjoista., 30.4.2014
353/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rekisteröityjen hevoseläinten sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista, 30.4.2014
352/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten ja risteytettyjen sikojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista, 30.4.2014
351/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten lampaiden ja vuohien sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista, 30.4.2014
350/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puhdasrotuisten nautojen sekä niiden sukusolujen ja alkioiden polveutumistodistuksista, 30.4.2014
349/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta, 30.4.2014
348/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaan-tulosäännöksen muuttamisesta, 30.4.2014
347/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 29.4.2014
346/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta, 29.4.2014
345/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvään IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 29.4.2014
344/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen muuttamisesta, 29.4.2014
343/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnalle maksettavasta korvauksesta asiantuntija-avustajan käyttämisestä huoltoriitojen tuomioistuinsovittelussa, 29.4.2014
342/2014 Suomeksi På svenska
Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta, 29.4.2014
341/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppa-sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, 28.4.2014
340/2014 Suomeksi På svenska
Laki käräjäoikeuslain 6 §:n muuttamisesta, 28.4.2014
339/2014 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 2 luvun muuttamisesta, 28.4.2014
338/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 28.4.2014
337/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä Suomen ja ulkomaan viranomaisen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa eräissä tapauksissa annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 28.4.2014
336/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.4.2014
335/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 28.4.2014
334/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 28.4.2014
333/2014 Suomeksi På svenska
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 28.4.2014
332/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 24.4.2014
331/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 23.4.2014
330/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maatalouden tukien toimeenpanotehtävien hoitamisesta vuosilta 2012—2013 suoritettavista korvauksista, 23.4.2014
329/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista, 17.4.2014
328/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaavoitusmittausasetuksen kumoamisesta, 17.4.2014
327/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 17.4.2014
326/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 16.4.2014
325/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeino-ministeriön maksullisista suoritteista, 16.4.2014
324/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 16.4.2014
323/2014 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 16.4.2014
322/2014 Suomeksi På svenska
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta, 16.4.2014
321/2014 Suomeksi På svenska
Laki hevostalouslain muuttamisesta, 16.4.2014
320/2014 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta, 16.4.2014
319/2014 Suomeksi På svenska
Laki eläinjalostustoiminnasta, 16.4.2014
318/2014 Suomeksi På svenska
Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 16.4.2014
317/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta, 16.4.2014
316/2014 Suomeksi På svenska
Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta, 16.4.2014
315/2014 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta, 16.4.2014
314/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.4.2014
313/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön päätös yleisissä vaaleissa käytettävien ehdokasasettelulomakkeiden kaavoista, 15.4.2014
312/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta tehdyn Yhdisty-neiden kansakuntien yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräystenvoimaansaattamisesta, 15.4.2014
311/2014 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta, 15.4.2014
310/2014 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta, 15.4.2014
309/2014 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 15.4.2014
308/2014 Suomeksi På svenska
Laki Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 15.4.2014
307/2014 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 8 §:n muuttamisesta, 15.4.2014
306/2014 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 4 luvun 2 §:n muuttamisesta, 15.4.2014
305/2014 Suomeksi På svenska
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 15.4.2014
304/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 15.4.2014
303/2014 Suomeksi På svenska
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 15.4.2014
302/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 15.4.2014
301/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, 15.4.2014
300/2014 Suomeksi På svenska
Laki keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen toisen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan soveltamisesta, 15.4.2014
299/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asekauppasopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta, 14.4.2014
298/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2013 tapahtuneiden satovahinkojen viljelmäkohtaisesta korvauksesta, 14.4.2014
297/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta, 14.4.2014
296/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta, 14.4.2014
295/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus  maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista, 14.4.2014
294/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä, 14.4.2014
293/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen yhteishausta, 14.4.2014
292/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä, 14.4.2014
291/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2014 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 11.4.2014
290/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Lukutaito -juhlarahasta, 10.4.2014
289/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.4.2014
288/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.4.2014
287/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2014, 8.4.2014
286/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.4.2014
285/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotilaskurinpitorangaistuksiin liittyvistä täytäntöönpanokirjoista, ilmoituksista ja hyvityksistä, 8.4.2014
284/2014 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 8.4.2014
283/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 7.4.2014
282/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta, 4.4.2014
281/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta klassisen sikaruton vastustamisesta, 3.4.2014
280/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta, 3.4.2014
279/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus väkevien alkoholijuomien mainonnasta ja muusta myynninedistämistoiminnasta sekä niitä koskevan tuotetiedon antamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksenkumoamisesta, 2.4.2014
278/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.4.2014
277/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeino-ministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.4.2014
276/2014 Suomeksi På svenska
Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 2.4.2014
275/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopi-muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten väliaikaisesta soveltamisesta, 2.4.2014
274/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppa-sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 2.4.2014
273/2014 Suomeksi På svenska
Laki tieliikennelain muuttamisesta, 2.4.2014
272/2014 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 2.4.2014
271/2014 Suomeksi På svenska
Laki korkolain 1 §:n muuttamisesta, 2.4.2014
270/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 2.4.2014
269/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 1.4.2014
268/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 1.4.2014
267/2014 Suomeksi På svenska
Laki rahankeräyslain 7 §:n muuttamisesta, 1.4.2014
266/2014 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 1.4.2014
265/2014 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 17 §:n muuttamisesta, 1.4.2014
264/2014 Suomeksi På svenska
Laki nimikirjalain 4 §:n muuttamisesta, 1.4.2014
263/2014 Suomeksi På svenska
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 1.4.2014
262/2014 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta, 1.4.2014
261/2014 Suomeksi På svenska
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 1.4.2014
260/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 1.4.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.