Sähköinen säädöskokoelma: 2014

459/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n kumoamisesta, 19.6.2014
458/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Ilmari Tapiovaara ja sisustustaide -juhlarahasta, 19.6.2014
457/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Afganistanin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen voimaansaattamisesta, 19.6.2014
456/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 18.6.2014
455/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 18.6.2014
454/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta, 18.6.2014
453/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksien maksupäivästä ja valtion osuuden maksamisesta, 18.6.2014
452/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 18.6.2014
451/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 18.6.2014
450/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista, 18.6.2014
449/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.6.2014
448/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Liedon ja Tarvasjoen kuntien yhdistymisestä, 17.6.2014
447/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Porin kaupungin ja Lavian kunnan yhdistymisestä, 17.6.2014
446/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymisestä sekä Seinäjoen kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymistä koskevan esityksen hylkäämisestä, 17.6.2014
445/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista, 17.6.2014
444/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta, 17.6.2014
443/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 17.6.2014
442/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.6.2014
441/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Saimaan luonnonsuojelualueista, 13.6.2014
440/2014 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 12.6.2014
439/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 12.6.2014
438/2014 Suomeksi På svenska
Laki mielenterveyslain muuttamisesta, 12.6.2014
437/2014 Suomeksi På svenska
Laki Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 12.6.2014
436/2014 Suomeksi På svenska
Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 12.6.2014
435/2014 Suomeksi På svenska
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 12.6.2014
434/2014 Suomeksi På svenska
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta, 12.6.2014
433/2014 Suomeksi På svenska
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
432/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
431/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
430/2014 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
429/2014 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
428/2014 Suomeksi På svenska
Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
427/2014 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
426/2014 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
425/2014 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
424/2014 Suomeksi På svenska
Laki vesikulkuneuvorekisteristä, 11.6.2014
423/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
422/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 11.6.2014
421/2014 Suomeksi På svenska
Laki konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta, 11.6.2014
420/2014 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta notaarista, 11.6.2014
419/2014 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista, 10.6.2014
418/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista, 10.6.2014
417/2014 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 10.6.2014
416/2014 Suomeksi På svenska
Kirkon vaalijärjestys , 10.6.2014
415/2014 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 10.6.2014
414/2014 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 10.6.2014
413/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta, 9.6.2014
412/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta, 9.6.2014
411/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 9.6.2014
410/2014 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 9.6.2014
409/2014 Suomeksi På svenska
Laki Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 9.6.2014
408/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta, 6.6.2014
407/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.6.2014
406/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.6.2014
405/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 3.6.2014
404/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja III lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 3.6.2014
403/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 3.6.2014
402/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 3.6.2014
401/2014 Suomeksi På svenska
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta, 2.6.2014
400/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.5.2014
399/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen puitesopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.5.2014
398/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 a §:n muuttamisesta, 26.5.2014
397/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26.5.2014
396/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä, 26.5.2014
395/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman 2014—2020 varoista myönnettävästä teknisestä avusta, 26.5.2014
394/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelman teknisestä avusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 26.5.2014
393/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 22.5.2014
392/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin leviämisen estämiseksi perustettavista rajoitusalueista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta, 20.5.2014
391/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.5.2014
390/2014 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta, 20.5.2014
389/2014 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta, 20.5.2014
388/2014 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta, 20.5.2014
387/2014 Suomeksi På svenska
Laki eläinten lääkitsemisestä, 20.5.2014
386/2014 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, 20.5.2014
385/2014 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta, 20.5.2014
384/2014 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 20.5.2014
383/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamiehen ja työntekijän terveydenhuollosta ulkomailla annetun lain kumoamisesta, 20.5.2014
382/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta, 20.5.2014
381/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 19.5.2014
380/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 19.5.2014
379/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 19.5.2014
378/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta, 19.5.2014
377/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista, 19.5.2014
376/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 19.5.2014
375/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisten monenkeskisten sopimusten M 261, M 269 ja M 273 voimaansaattamisesta, 19.5.2014
374/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2014, 15.5.2014
373/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen I A osan II jakson a) kohdan 01 alakohdan kumoamisesta, 13.5.2014
372/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suomalais-norjalaisesta vesienhoitoalueesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 13.5.2014
371/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta, 13.5.2014
370/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä tehdyn vapaakauppasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 13.5.2014
369/2014 Suomeksi På svenska
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta, 12.5.2014
368/2014 Suomeksi På svenska
Laki hallintolain muuttamisesta, 12.5.2014
367/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.5.2014
366/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.5.2014
365/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.5.2014
364/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden kehitysrahaston kanssa tehdyn isäntämaasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.5.2014
363/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien vuoden 2014 juhlarahoista, 9.5.2014
362/2014 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, 5.5.2014
361/2014 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 5.5.2014
360/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta, 5.5.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.