Sähköinen säädöskokoelma: 2014

1359/2014 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1358/2014 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1357/2014 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1356/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1355/2014 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1354/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle, 31.12.2014
1353/2014 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2014
1352/2014 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1351/2014 Suomeksi På svenska
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1350/2014 Suomeksi På svenska
Laki kuntien velvoitteiden ja ohjauksen vähentämistä ja monialaisten toimintamallien tukemista koskevista kokeiluista, 31.12.2014
1349/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1348/2014 Suomeksi På svenska
Laki lapsiasiavaltuutetusta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1347/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhdenvertaisuutta koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, 31.12.2014
1346/2014 Suomeksi På svenska
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1345/2014 Suomeksi På svenska
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1344/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1343/2014 Suomeksi På svenska
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 6 ja 6 a §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1342/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1341/2014 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 31.12.2014
1340/2014 Suomeksi På svenska
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1339/2014 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1338/2014 Suomeksi På svenska
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1337/2014 Suomeksi På svenska
Laki tasavallan presidentin kansliasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1336/2014 Suomeksi På svenska
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1335/2014 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1334/2014 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 6 ja 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1333/2014 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1332/2014 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain muuttamisesta, 31.12.2014
1331/2014 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain muuttamisesta, 31.12.2014
1330/2014 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1329/2014 Suomeksi På svenska
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1328/2014 Suomeksi På svenska
Laki tasa-arvovaltuutetusta, 31.12.2014
1327/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta, 31.12.2014
1326/2014 Suomeksi På svenska
Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta, 31.12.2014
1325/2014 Suomeksi På svenska
Yhdenvertaisuuslaki , 31.12.2014
1324/2014 Suomeksi På svenska
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1323/2014 Suomeksi På svenska
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1322/2014 Suomeksi På svenska
Laki valmiuslain 88 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1321/2014 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1320/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1319/2014 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 82 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1318/2014 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1317/2014 Suomeksi På svenska
Laki omaishoidon tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1316/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 2 ja 12 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1315/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1314/2014 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1313/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1312/2014 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1311/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1310/2014 Suomeksi På svenska
Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1309/2014 Suomeksi På svenska
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 d ja 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1308/2014 Suomeksi På svenska
Laki päihdehuoltolain 12 ja 19 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1307/2014 Suomeksi På svenska
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1306/2014 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2014
1305/2014 Suomeksi På svenska
Laki kansanterveyslain 20 §:n kumoamisesta, 31.12.2014
1304/2014 Suomeksi På svenska
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2014
1303/2014 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta, 31.12.2014
1302/2014 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain muuttamisesta, 31.12.2014
1301/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaalihuoltolaki , 31.12.2014
1300/2014 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista, 29.12.2014
1299/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Sambian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Sambian metsäsektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea, 29.12.2014
1298/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Kenian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Kenian vesi-sektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea, 29.12.2014
1297/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian tietoyhteiskuntasektorin kehitykselle annettavaa Suomen tukea, 29.12.2014
1296/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea, 29.12.2014
1295/2014 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian julkisen taloushallinnon reformiohjelmalle annettavaa Suomen tukea, 29.12.2014
1294/2014 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2015 liikenneturvallisuusmaksusta, 29.12.2014
1293/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista, 29.12.2014
1292/2014 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.12.2014
1291/2014 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.12.2014
1290/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksestä annetun maa- ja metsätalousminis-teriön asetuksen muuttamisesta, 29.12.2014
1289/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maatalouden tuista annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta, 29.12.2014
1288/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 29.12.2014
1287/2014 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista, 29.12.2014
1286/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista, 29.12.2014
1285/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus seikoista, jotka on otettava huomioon arvioitaessa luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen taikka konsernin purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia, 29.12.2014
1284/2014 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseksi toimitettavista ja niihin sisällytettävistä tiedoista, 29.12.2014
1283/2014 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.12.2014
1282/2014 Suomeksi På svenska
Valtion talousarvio vuodelle 2015 , 29.12.2014
1281/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 29.12.2014
1280/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.12.2014
1279/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2015 maksettavasta rintama-avustuksesta, 29.12.2014
1278/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2015, 29.12.2014
1277/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta, 29.12.2014
1276/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuoden 2015 työttömyysvakuutusmaksujen ennakoiden maksamisesta, 29.12.2014
1275/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.12.2014
1274/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta, 29.12.2014
1273/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistettuun VI liitteeseen liittyvän vuoden 2008 typen oksidien teknisen säännöstön ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten sekä mainitun yleissopimuksen uudistettuun VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 29.12.2014
1272/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta, 29.12.2014
1271/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.12.2014
1270/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista, 29.12.2014
1269/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.12.2014
1268/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.12.2014
1267/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä, 29.12.2014
1266/2014 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotilasilma-aluksen merkitsemisestä, 29.12.2014
1265/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 29.12.2014
1264/2014 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 29.12.2014
1263/2014 Suomeksi På svenska
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 29.12.2014
1262/2014 Suomeksi På svenska
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta, 29.12.2014
1261/2014 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 29.12.2014
1260/2014 Suomeksi På svenska
Laki Teijon kansallispuistosta, 29.12.2014

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.