Sähköinen säädöskokoelma: 2013

431/2013 Suomeksi På svenska
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta, 18.6.2013
430/2013 Suomeksi På svenska
Laki taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamisesta osuuskunnaksi annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 18.6.2013
429/2013 Suomeksi På svenska
Laki eurooppaosuuskuntalain muuttamisesta, 18.6.2013
428/2013 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiölain 19 luvun 1 §:n ja 21 luvun 2 §:n muuttamisesta, 18.6.2013
427/2013 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 ja 29 §:n muuttamisesta, 18.6.2013
426/2013 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain muuttamisesta, 18.6.2013
425/2013 Suomeksi På svenska
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta, 18.6.2013
424/2013 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 18.6.2013
423/2013 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista, 18.6.2013
422/2013 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain voimaanpanosta, 18.6.2013
421/2013 Suomeksi På svenska
Osuuskuntalaki, 18.6.2013
420/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 17.6.2013
419/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, 17.6.2013
418/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön päätös poliisilaitosten toimipisteiden sijaintipaikoista, 17.6.2013
417/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän varmentamisesta, 17.6.2013
416/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.6.2013
415/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisilaitosten toimialueista, 17.6.2013
414/2013 Suomeksi På svenska
Laki puutavaran mittauksesta, 17.6.2013
413/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 17.6.2013
412/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 14.6.2013
411/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys, 14.6.2013
410/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 13.6.2013
409/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista, 13.6.2013
408/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 8 muuttamisesta, 13.6.2013
407/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta, 13.6.2013
406/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kirjastoista, 13.6.2013
405/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 12.6.2013
404/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.6.2013
403/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.6.2013
402/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Monikulttuurisuus -juhlarahasta, 12.6.2013
401/2013 Suomeksi På svenska
Laki Koloveden kansallispuistosta, 12.6.2013
400/2013 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 §:n muuttamisesta, 12.6.2013
399/2013 Suomeksi På svenska
Laki kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta, 12.6.2013
398/2013 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 2 luvun 16 §:n muuttamisesta, 12.6.2013
397/2013 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta, 12.6.2013
396/2013 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain muuttamisesta, 12.6.2013
395/2013 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 12.6.2013
394/2013 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, 12.6.2013
393/2013 Suomeksi På svenska
Laki biopolttoaineista ja bionesteistä, 12.6.2013
392/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.6.2013
391/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.6.2013
390/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.6.2013
389/2013 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta, 11.6.2013
388/2013 Suomeksi På svenska
Laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 11.6.2013
387/2013 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, 11.6.2013
386/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Pohjanlahdella, 7.6.2013
385/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.6.2013
384/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 3.6.2013
383/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 3.6.2013
382/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus  eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 3.6.2013
381/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 3.6.2013
380/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.5.2013
379/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.5.2013
378/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta, 31.5.2013
377/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 31.5.2013
376/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 31.5.2013
375/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, 31.5.2013
374/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta, 31.5.2013
373/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus passeista, 31.5.2013
372/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikelisäaineista annettujen säädösten kumoamisesta, 30.5.2013
371/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.5.2013
370/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.5.2013
369/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 30.5.2013
368/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta, 30.5.2013
367/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, 30.5.2013
366/2013 Suomeksi På svenska
Laki raha-automaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta, 29.5.2013
365/2013 Suomeksi På svenska
Laki elintarvikelain muuttamisesta, 29.5.2013
364/2013 Suomeksi På svenska
Laki työturvallisuuslain muuttamisesta, 29.5.2013
363/2013 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 29.5.2013
362/2013 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 29.5.2013
361/2013 Suomeksi På svenska
Laki tilastolain muuttamisesta, 29.5.2013
360/2013 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista, 29.5.2013
359/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta, 23.5.2013
358/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouksien sähkökäyttöisten kuivausrumpujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta, 22.5.2013
357/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuodeksi 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 21.5.2013
356/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 21.5.2013
355/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta, 21.5.2013
354/2013 Suomeksi På svenska
Laki laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Kosovon kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 21.5.2013
353/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Pohjolan luonto -juhlarahoista, 20.5.2013
352/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta, 20.5.2013
351/2013 Suomeksi På svenska
Laki veroasioita koskevista tiedoista Botswanan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 20.5.2013
350/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 20.5.2013
349/2013 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä, 20.5.2013
348/2013 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 20.5.2013
347/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 10 ja 44 luvun muuttamisesta, 20.5.2013
346/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen 16 §:n muuttamisesta, 17.5.2013
345/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvonnassa käytettävän näyttömääräyksen sisällöstä, 16.5.2013
344/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös Ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta, 15.5.2013
343/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2013, 14.5.2013
342/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 14.5.2013
341/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.5.2013
340/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa, 10.5.2013
339/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa, 10.5.2013
338/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä, 10.5.2013
337/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopiireistä, 10.5.2013
336/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 ja 29 §:n muuttamisesta, 10.5.2013
335/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 19 §:n muuttamisesta, 10.5.2013
334/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 15 ja 18 §:n muuttamisesta, 10.5.2013
333/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 8.5.2013
332/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.5.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.