Sähköinen säädöskokoelma: 2013

631/2013 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 27.8.2013
630/2013 Suomeksi På svenska
Laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 27.8.2013
629/2013 Suomeksi På svenska
Laki valvotusta koevapaudesta, 27.8.2013
628/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta, 27.8.2013
627/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriö asetuksen muuttamisesta, 26.8.2013
626/2013 Suomeksi På svenska
Laki kuntalain muuttamisesta, 26.8.2013
625/2013 Suomeksi På svenska
Laki etuostolain 2 §:n muuttamisesta, 26.8.2013
624/2013 Suomeksi På svenska
Laki maakaaren muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta, 26.8.2013
623/2013 Suomeksi På svenska
Laki maakaaren 2 luvun 14 §:n ja 9 a luvun 11 §:n muuttamisesta, 26.8.2013
622/2013 Suomeksi På svenska
Laki sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta, 26.8.2013
621/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riekon metsästyksen kieltämisestä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa ja eräissä Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2013—2014, 26.8.2013
620/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä tehdyn yhteistyöpöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta, 23.8.2013
619/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista, 22.8.2013
618/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 21.8.2013
617/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 20.8.2013
616/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkönjakeluverkonhaltijan toiminnallisista eriyttämisvaatimuksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.8.2013
615/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maakaasuliiketoimintojen eriyttämisestä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta, 20.8.2013
614/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta, 19.8.2013
613/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus 1863 Valtiopäivät -juhlarahasta, 19.8.2013
612/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta, 19.8.2013
611/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen muuttamisesta, 19.8.2013
610/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta, 19.8.2013
609/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 16.8.2013
608/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta, 16.8.2013
607/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 14.8.2013
606/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kotitalouslamppujen energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen kumoamisesta, 14.8.2013
605/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta, 14.8.2013
604/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 2 §:n 3 momentin ja 18 §:n 2 momentin voimaantulosta, 14.8.2013
603/2013 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 4 luvun muuttamisesta, 14.8.2013
602/2013 Suomeksi På svenska
Laki terveydensuojelulain 3 ja 21 §:n muuttamisesta, 14.8.2013
601/2013 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 21 §:n muuttamisesta, 14.8.2013
600/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta, 14.8.2013
599/2013 Suomeksi På svenska
Kemikaalilaki , 14.8.2013
598/2013 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain muuttamisesta, 14.8.2013
597/2013 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, 14.8.2013
596/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 4 ja 16 §:n muuttamisesta, 14.8.2013
595/2013 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain muuttamisesta, 14.8.2013
594/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta, 14.8.2013
593/2013 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta, 14.8.2013
592/2013 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta, 14.8.2013
591/2013 Suomeksi På svenska
Laki Energiamarkkinavirastosta, 14.8.2013
590/2013 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta, 14.8.2013
589/2013 Suomeksi På svenska
Laki maakaasumarkkinalain muuttamisesta, 14.8.2013
588/2013 Suomeksi På svenska
Sähkömarkkinalaki , 14.8.2013
587/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 luvun 1 §:n kumoamisesta, 14.8.2013
586/2013 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain muuttamisesta, 13.8.2013
585/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta, 13.8.2013
584/2013 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta, 13.8.2013
583/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mallioikeusasetuksen 24 §:n muuttamisesta, 12.8.2013
582/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 12.8.2013
581/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta, 12.8.2013
580/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta, 12.8.2013
579/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tavaramerkkiasetuksen 31 §:n kumoamisesta, 12.8.2013
578/2013 Suomeksi På svenska
Laki Patentti- ja rekisterihallituksesta, 12.8.2013
577/2013 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3 c §:n muuttamisesta, 9.8.2013
576/2013 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta, 9.8.2013
575/2013 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 33 c §:n muuttamisesta, 9.8.2013
574/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koe-eläintoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 5.8.2013
573/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohen kalastuksesta ICES:n osa-alueilla 22-31, 5.8.2013
572/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merihanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2013—2016, 1.8.2013
571/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2013—2014, 1.8.2013
570/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014, 1.8.2013
569/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta saukon metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014, 1.8.2013
568/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla ja poikkeusluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014, 1.8.2013
567/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta hallin metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014, 1.8.2013
566/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen kalastusalusten harjoittaman lohenkalastuksen keskeyttämisestä ICES:n osa-alueilla 22—31, 24.7.2013
565/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta, 24.7.2013
564/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta, 24.7.2013
563/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 23.7.2013
562/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.7.2013
561/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 22.7.2013
560/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 22.7.2013
559/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014, 22.7.2013
558/2013 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 401/2013 Myanmaria/Burmaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 194/2008 kumoamisesta, 19.7.2013
557/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta, 19.7.2013
556/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitus Suomen kansallisista standardointielimistä, 16.7.2013
555/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, 16.7.2013
554/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 104 §:n kumoamisesta, 16.7.2013
553/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa, 16.7.2013
552/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta, 16.7.2013
551/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Luxemburgin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 15.7.2013
550/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Barbadosin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 12.7.2013
549/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2013—2014, 8.7.2013
548/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 8.7.2013
547/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 8 §:n kumoamisesta, 8.7.2013
546/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.7.2013
545/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 8.7.2013
544/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus suoja-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n kumoamisesta, 8.7.2013
543/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.7.2013
542/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.7.2013
541/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, 8.7.2013
540/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 8.7.2013
539/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien aluetoimistoista, 8.7.2013
538/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.7.2013
537/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.7.2013
536/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta, 4.7.2013
535/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista, 4.7.2013
534/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista, 3.7.2013
533/2013 Suomeksi På svenska
Laki Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta, 3.7.2013
532/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lammas- ja vuohitalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 2.7.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.