Sähköinen säädöskokoelma: 2013

731/2013 Suomeksi På svenska
Laki asumistukilain 16 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
730/2013 Suomeksi På svenska
Laki tapaturmavakuutuslain 47 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
729/2013 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturvasta Intian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 29.10.2013
728/2013 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 7 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
727/2013 Suomeksi På svenska
Laki kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 29.10.2013
726/2013 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain 18 luvun muuttamisesta, 29.10.2013
725/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Amerikan yhdysvaltojen sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen lentoliikennesopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta, 25.10.2013
724/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta, 25.10.2013
723/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta, 25.10.2013
722/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 25.10.2013
721/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.10.2013
720/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2012 verotuksen päättymisestä, 24.10.2013
719/2013 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 22.10.2013
718/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta, 22.10.2013
717/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta, 22.10.2013
716/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä, 22.10.2013
715/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maanmittauslaitoksen maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuosina 2013 ja 2014 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.10.2013
714/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2012 maa- ja metsätalousalan sekä ammatinharjoittajan tulvavahinkokorvausten maksamisesta, 21.10.2013
713/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääketaksasta, 21.10.2013
712/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista, 21.10.2013
711/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 17.10.2013
710/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2014, 16.10.2013
709/2013 Suomeksi På svenska
Vuoden 2013 III lisätalousarvio, 15.10.2013
708/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta, 14.10.2013
707/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nesteytetyn maakaasun terminaalien investointituen myöntämisen yleisistä ehdoista, 14.10.2013
706/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisilaitosten toimialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 14.10.2013
705/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.10.2013
704/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta, 7.10.2013
703/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Venäjän välillä Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta 15 päivänä elokuuta 2006 tehdyssä sopimuksessa tarkoitettujen Venäjän federaation Suomen tasavallalle olevien velkasaatavien jäännöksen suoritusta koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 4.10.2013
702/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 3.10.2013
701/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus salmonellatartunnan vastustamisesta naudoissa ja sioissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.10.2013
700/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.10.2013
699/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta, 2.10.2013
698/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion maksuperusteasetuksen muuttamisesta, 2.10.2013
697/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n ja liitteen I muuttamisesta, 1.10.2013
696/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta, 1.10.2013
695/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2013, 1.10.2013
694/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus kuntarakenneuudistukseen liittyvää selvitysaluetta koskevan ilmoituksen sisällöstä, 1.10.2013
693/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta, 30.9.2013
692/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 260 voimaansaattamisesta, 27.9.2013
691/2013 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta, 27.9.2013
690/2013 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 117 §:n muuttamisesta, 27.9.2013
689/2013 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 27.9.2013
688/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.9.2013
687/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.9.2013
686/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 26.9.2013
685/2013 Suomeksi På svenska
Vuoden 2013 II lisätalousarvio, 25.9.2013
684/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen3 ja 6 §:n muuttamisesta, 25.9.2013
683/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden leikkuulaitteiden markkinoille saattamisen kieltämisestä, 24.9.2013
682/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys, 23.9.2013
681/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta, 18.9.2013
680/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.9.2013
679/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.9.2013
678/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 18.9.2013
677/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n muuttamisesta, 18.9.2013
676/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista ja toimivaltaisesta aluehallintovirastosta eräissä maistraatin ja aluehallintoviraston tehtävissä annetun valtiovarainministeriön asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 18.9.2013
675/2013 Suomeksi På svenska
Laki Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksesta annetun lain kumoamisesta, 18.9.2013
674/2013 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 18.9.2013
673/2013 Suomeksi På svenska
Laki kuvaohjelmalain muuttamisesta, 18.9.2013
672/2013 Suomeksi På svenska
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain muuttamisesta, 18.9.2013
671/2013 Suomeksi På svenska
Laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta, 18.9.2013
670/2013 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta, 16.9.2013
669/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta, 16.9.2013
668/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 16.9.2013
667/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus päästökaupan todentajien hyväksymisestä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2013—2020, 13.9.2013
666/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadžikistanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 13.9.2013
665/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metrologian neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta, 13.9.2013
664/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 10.9.2013
663/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen 22 ja 24 §:n muuttamisesta, 10.9.2013
662/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmätäysmehuista ja tietyistä vastaavista valmisteista, 10.9.2013
661/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Belizen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 10.9.2013
660/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus matkustusoikeuden osoittamisesta eräissä tapauksissa, 10.9.2013
659/2013 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 9.9.2013
658/2013 Suomeksi På svenska
Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa, 9.9.2013
657/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta, 5.9.2013
656/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 5.9.2013
655/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 5.9.2013
654/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös sijoitustoiminnan veronhuojennusta koskevasta ilmoittamis- ja tiedonantovelvollisuudesta, 3.9.2013
653/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuoden 2013 kiinteistöverotuksen päättymisestä, 3.9.2013
652/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä, 2.9.2013
651/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.8.2013
650/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista, 30.8.2013
649/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biopankin tiedonannosta, 30.8.2013
648/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2012 eräiden tulvavahinkokorvausten maksamisesta, 30.8.2013
647/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän kansainvälisen komission tekemien päätösten voimaantulosta, 30.8.2013
646/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.8.2013
645/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 30.8.2013
644/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä, 30.8.2013
643/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus biopankin suostumusasiakirjasta, 30.8.2013
642/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Energiamarkkinavirastosta, 30.8.2013
641/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakaasumarkkinoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 30.8.2013
640/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 30.8.2013
639/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.8.2013
638/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 30.8.2013
637/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 29.8.2013
636/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista, 29.8.2013
635/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kantaverkonhaltijan järjestelmävastuusta, 29.8.2013
634/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen 40 §:n 2 momentin muuttamisesta, 29.8.2013
633/2013 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.8.2013
632/2013 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 27.8.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.