Sähköinen säädöskokoelma: 2013

1031/2013 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä lampaita ja vuohia sekä lampaiden ja vuohien alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista, 20.12.2013
1030/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus nautaeläinten ja sikojen salmonellavalvonnasta, 20.12.2013
1029/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus karjun spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista, 20.12.2013
1028/2013 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä sikoja sekä sikojen alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista, 20.12.2013
1027/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudan alkioille ja munasoluille eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista, 20.12.2013
1026/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista, 20.12.2013
1025/2013 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä siirrettäviä nautaeläimiä sekä nautaeläinten alkioita ja sukusoluja koskevista terveysvaatimuksista, 20.12.2013
1024/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseen liittyvistä yleisistä vaatimuksista siirrettäessä eläviä eläimiä, alkioita ja sukusoluja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, 20.12.2013
1023/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2014, 19.12.2013
1022/2013 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 32 §:n muuttamisesta, 19.12.2013
1021/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 19.12.2013
1020/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista vuosina 2014-2015, 19.12.2013
1019/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista, 19.12.2013
1018/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 19.12.2013
1017/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.12.2013
1016/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.12.2013
1015/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten, 19.12.2013
1014/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 19.12.2013
1013/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 19.12.2013
1012/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kunnaneläinlääkärin maksullisista suoritteista, 19.12.2013
1011/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kalojen tarttuvan haimakuoliotaudin ja kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin leviämisen estämiseksi perustettavista rajoitusalueista, 19.12.2013
1010/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta, 19.12.2013
1009/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta, 19.12.2013
1008/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön päätös mehiläisten varroatoosin leviämisen estämiseksi perustettavasta rajoitusalueesta, 19.12.2013
1007/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.12.2013
1006/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista hevoseläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista, 19.12.2013
1005/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta, 19.12.2013
1004/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista, 19.12.2013
1003/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016, 19.12.2013
1002/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016, 19.12.2013
1001/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista vuosina 2014—2016, 19.12.2013
1000/2013 Suomeksi På svenska
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys , 19.12.2013
999/2013 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.12.2013
998/2013 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista, 18.12.2013
997/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pääsystä korkeampaan koulutukseen Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 18.12.2013
996/2013 Suomeksi På svenska
Laki työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 18.12.2013
995/2013 Suomeksi På svenska
Laki tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Amerikan yhdysvaltain kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 18.12.2013
994/2013 Suomeksi På svenska
Laki veroasioita koskevista tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 18.12.2013
993/2013 Suomeksi På svenska
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
992/2013 Suomeksi På svenska
Laki aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
991/2013 Suomeksi På svenska
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
990/2013 Suomeksi På svenska
Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
989/2013 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 18.12.2013
988/2013 Suomeksi På svenska
Laki potilasvahinkolain 5 b §:n muuttamisesta, 18.12.2013
987/2013 Suomeksi På svenska
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta, 18.12.2013
986/2013 Suomeksi På svenska
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta, 18.12.2013
985/2013 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 65 b ja 65 c §:n muuttamisesta, 18.12.2013
984/2013 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
983/2013 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
982/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
981/2013 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, 18.12.2013
980/2013 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 18.12.2013
979/2013 Suomeksi På svenska
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
978/2013 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain muuttamisesta, 18.12.2013
977/2013 Suomeksi På svenska
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
976/2013 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
975/2013 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
974/2013 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 5 luvun 8 ja 9 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
973/2013 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
972/2013 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 18.12.2013
971/2013 Suomeksi På svenska
Laki työttömyyskassalain 25 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
970/2013 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
969/2013 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
968/2013 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitajien sijaisavusta vuonna 2014, 18.12.2013
967/2013 Suomeksi På svenska
Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä, 18.12.2013
966/2013 Suomeksi På svenska
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015 annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
965/2013 Suomeksi På svenska
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
964/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
963/2013 Suomeksi På svenska
Laki Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
962/2013 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta, 18.12.2013
961/2013 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvolain muuttamisesta, 18.12.2013
960/2013 Suomeksi På svenska
Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta, 18.12.2013
959/2013 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
958/2013 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä, 18.12.2013
957/2013 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta, 18.12.2013
956/2013 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta, 18.12.2013
955/2013 Suomeksi På svenska
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 18.12.2013
954/2013 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista, 17.12.2013
953/2013 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa, 17.12.2013
952/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2014, 17.12.2013
951/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 9 §:ssä säädetyn laiminlyöntimaksun rahamäärän tarkistamisesta, 17.12.2013
950/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
949/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
948/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeinosuunnitelmatuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.12.2013
947/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 17.12.2013
946/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2014, 17.12.2013
945/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
944/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, III, V, VI, VII ja XI-1 lukuun, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 2000 HSC-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten sekä ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2011 ESP-säännöstön voimaansaattamisesta, 17.12.2013
943/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan III liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 17.12.2013
942/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 17.12.2013
941/2013 Suomeksi På svenska
Laki ajokorttilain muuttamisesta, 17.12.2013
940/2013 Suomeksi På svenska
Laki siviilipalveluslain muuttamisesta, 17.12.2013
939/2013 Suomeksi På svenska
Laki rautatielain muuttamisesta, 17.12.2013
938/2013 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2013
937/2013 Suomeksi På svenska
Laki nuorisolain muuttamisesta, 17.12.2013
936/2013 Suomeksi På svenska
Laki liikuntalain muuttamisesta, 17.12.2013
935/2013 Suomeksi På svenska
Laki kirjastolain 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
934/2013 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastoissa annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
933/2013 Suomeksi På svenska
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 17.12.2013
932/2013 Suomeksi På svenska
Laki aluehallintovirastoista annetun lain muuttamisesta, 17.12.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.