Sähköinen säädöskokoelma: 2013

131/2013 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 91 ja 105 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
130/2013 Suomeksi På svenska
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
129/2013 Suomeksi På svenska
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 36 ja 36 a §:n muuttamisesta, 8.2.2013
128/2013 Suomeksi På svenska
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta, 8.2.2013
127/2013 Suomeksi På svenska
Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
126/2013 Suomeksi På svenska
Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
125/2013 Suomeksi På svenska
Laki maakaasumarkkinalain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
124/2013 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain 51 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
123/2013 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 43 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
122/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 46 a §:n muuttamisesta, 8.2.2013
121/2013 Suomeksi På svenska
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain muuttamisesta, 8.2.2013
120/2013 Suomeksi På svenska
Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain muuttamisesta, 8.2.2013
119/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 4 ja 12? §:n muuttamisesta, 8.2.2013
118/2013 Suomeksi På svenska
Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta, 8.2.2013
117/2013 Suomeksi På svenska
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta, 8.2.2013
116/2013 Suomeksi På svenska
Laki verkkotunnuslain 18 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
115/2013 Suomeksi På svenska
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta, 8.2.2013
114/2013 Suomeksi På svenska
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain kumoamisesta, 8.2.2013
113/2013 Suomeksi På svenska
Laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, 8.2.2013
112/2013 Suomeksi På svenska
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain muuttamisesta, 8.2.2013
111/2013 Suomeksi På svenska
Laki kaupparekisterilain 29 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
110/2013 Suomeksi På svenska
Laki toiminimilain muuttamisesta, 8.2.2013
109/2013 Suomeksi På svenska
Laki mallioikeuslain muuttamisesta, 8.2.2013
108/2013 Suomeksi På svenska
Laki yhteismerkkilain muuttamisesta, 8.2.2013
107/2013 Suomeksi På svenska
Laki tavaramerkkilain muuttamisesta, 8.2.2013
106/2013 Suomeksi På svenska
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain muuttamisesta, 8.2.2013
105/2013 Suomeksi På svenska
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta, 8.2.2013
104/2013 Suomeksi På svenska
Laki maanpuolustukselle merkityksellisistä keksinnöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
103/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
102/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
101/2013 Suomeksi På svenska
Laki patenttilain muuttamisesta, 8.2.2013
100/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa, 8.2.2013
99/2013 Suomeksi På svenska
Laki markkinaoikeudesta, 8.2.2013
98/2013 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 7.2.2013
97/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon työjärjestys , 7.2.2013
96/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta, 6.2.2013
95/2013 Suomeksi På svenska
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta, 6.2.2013
94/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta, 5.2.2013
93/2013 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.2.2013
92/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teurasruhojen luokittelusta, 5.2.2013
91/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hampunsiementen maahantuonnista eräissä tapauksissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 5.2.2013
90/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista, 5.2.2013
89/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Marokon kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.2.2013
88/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden maataloustuotteiden hintaselvityksiin liittyvistä ilmoituksista, 5.2.2013
87/2013 Suomeksi På svenska
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 5.2.2013
86/2013 Suomeksi På svenska
Laki konkurssilain muuttamisesta, 5.2.2013
85/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maasta toiseen ulottuvien vesistöjen ja kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn yleissopimuksen 25 ja 26 artiklaan tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta, 5.2.2013
84/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 1.2.2013
83/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista, 1.2.2013
82/2013 Suomeksi På svenska
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta, 1.2.2013
81/2013 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta, 1.2.2013
80/2013 Suomeksi På svenska
Laki korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 1.2.2013
79/2013 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta, 1.2.2013
78/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen 8 ja 17 §:n muuttamisesta, 31.1.2013
77/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Turvallisuuskomiteasta, 29.1.2013
76/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta, 29.1.2013
75/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen voimaansaattamisesta sekä hallinnollisen järjestelyn ja tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 29.1.2013
74/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2013, 28.1.2013
73/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista eläimistä saatavista sivutuotteista, niistä johdetuista tuotteista sekä eläintautien leviämisen vaaraa aiheuttavista muista tavaroista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.1.2013
72/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.1.2013
71/2013 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta, 28.1.2013
70/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 28.1.2013
69/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 24 ja 34 §:n kumoamisesta, 28.1.2013
68/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 28.1.2013
67/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2012 jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä sekä ennakonpalautusten maksamisesta ja vuoden 2013 kiinteistöveron eräpäivistä, 28.1.2013
66/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus talvimerenkulun palvelujen yhteisestä järjestämisestä ja yhteistyöstä talvimerenkulun palvelujen alalla Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.1.2013
65/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.1.2013
64/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 28.1.2013
63/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 28.1.2013
62/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 28.1.2013
61/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 28.1.2013
60/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun asetuksen liitteen 1 muuttamisesta, 25.1.2013
59/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta, 24.1.2013
58/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vehnän, ohran ja kauran kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta, 24.1.2013
57/2013 Suomeksi På svenska
Tullin työjärjestys, 24.1.2013
56/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita, 24.1.2013
55/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä, 23.1.2013
54/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon (NEFAB) kansallisten valvontaviranomaisten välisen yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta, 23.1.2013
53/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2013—2022, 23.1.2013
52/2013 Suomeksi På svenska
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain kumoamisesta, 23.1.2013
51/2013 Suomeksi På svenska
Laki Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
50/2013 Suomeksi På svenska
Laki rakennuksen energiatodistuksesta, 23.1.2013
49/2013 Suomeksi På svenska
Laki kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen muuttamisesta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 23.1.2013
48/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 35 §:n 2 momentin kumoamisesta, 23.1.2013
47/2013 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
46/2013 Suomeksi På svenska
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
45/2013 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 146 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
44/2013 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain 123 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
43/2013 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 25 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
42/2013 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain 164 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
41/2013 Suomeksi På svenska
Laki tapaturmavakuutuslain 38 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
40/2013 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
39/2013 Suomeksi På svenska
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
38/2013 Suomeksi På svenska
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 23.1.2013
37/2013 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
36/2013 Suomeksi På svenska
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
35/2013 Suomeksi På svenska
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
34/2013 Suomeksi På svenska
Laki maanvuokralain 8 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
33/2013 Suomeksi På svenska
Laki vakuutussopimuslain 44 §:n muuttamisesta, 23.1.2013
32/2013 Suomeksi På svenska
Laki korkolain muuttamisesta, 23.1.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.