Sähköinen säädöskokoelma: 2013

231/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 27.3.2013
230/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta, 26.3.2013
229/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan, alsikeapilan, nurminadan, härkäpavun ja herneen kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta, 25.3.2013
228/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 25.3.2013
227/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 25.3.2013
226/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista, 25.3.2013
225/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 25.3.2013
224/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laivaväeltä vaadittavasta näkö- ja kuulokyvystä, 21.3.2013
223/2013 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.3.2013
222/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 20.3.2013
221/2013 Suomeksi På svenska
Laki Kroatian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta, 20.3.2013
220/2013 Suomeksi På svenska
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta, 19.3.2013
219/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 § ja 4 §:n 2 momentin kumoamisesta, 19.3.2013
218/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.3.2013
217/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.3.2013
216/2013 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta, 19.3.2013
215/2013 Suomeksi På svenska
Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 19.3.2013
214/2013 Suomeksi På svenska
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Kyproksen kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 19.3.2013
213/2013 Suomeksi På svenska
Laki veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 19.3.2013
212/2013 Suomeksi På svenska
Laki tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Tadžikistanin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 19.3.2013
211/2013 Suomeksi På svenska
Laki vuoden 2009 lääkevahinkokorvausten osittaisesta rahoittamisesta valtion varoista, 19.3.2013
210/2013 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuustoimenpiteistä turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 19.3.2013
209/2013 Suomeksi På svenska
Laki korkolain 2 §:n muuttamisesta, 19.3.2013
208/2013 Suomeksi På svenska
Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta, 19.3.2013
207/2013 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta, 19.3.2013
206/2013 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain muuttamisesta, 19.3.2013
205/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 18.3.2013
204/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 18.3.2013
203/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuoden 2012 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista, 18.3.2013
202/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2013, 18.3.2013
201/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun asetuksen muuttamisesta, 18.3.2013
200/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 18.3.2013
199/2013 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa, 18.3.2013
198/2013 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta, 18.3.2013
197/2013 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 18.3.2013
196/2013 Suomeksi På svenska
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 12 ja 14 §:n muuttamisesta, 18.3.2013
195/2013 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta, 18.3.2013
194/2013 Suomeksi På svenska
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta, 18.3.2013
193/2013 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle, 18.3.2013
192/2013 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta, 18.3.2013
191/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta, 15.3.2013
190/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä, 15.3.2013
189/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.3.2013
188/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.3.2013
187/2013 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, 15.3.2013
186/2013 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n muuttamisesta, 15.3.2013
185/2013 Suomeksi På svenska
Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta, 15.3.2013
184/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 14.3.2013
183/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen 18 ja 33 §:n muuttamisesta, 13.3.2013
182/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta, 13.3.2013
181/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus ympäristöministeriön asetuksesta rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä, 8.3.2013
180/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 6.3.2013
179/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Sophie Mannerheim -juhlarahasta, 5.3.2013
178/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2013 maksettavan korvauksen perusteista, 5.3.2013
177/2013 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta, 5.3.2013
176/2013 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta, 4.3.2013
175/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.3.2013
174/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijätodistuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta, 1.3.2013
173/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 1.3.2013
172/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta, 1.3.2013
171/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta, 1.3.2013
170/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä, 1.3.2013
169/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös pankkiveron maksamisesta ja ilmoittamisesta, 28.2.2013
168/2013 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.2.2013
167/2013 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisen lääkemääräyksen käyttömaksuista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 26.2.2013
166/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä, 26.2.2013
165/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26.2.2013
164/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26.2.2013
163/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta, 26.2.2013
162/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012—2013, 22.2.2013
161/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetun hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta, 20.2.2013
160/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta, 19.2.2013
159/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta, 19.2.2013
158/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta, 19.2.2013
157/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 19.2.2013
156/2013 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta, 19.2.2013
155/2013 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.2.2013
154/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.2.2013
153/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 17 §:n muuttamisesta, 18.2.2013
152/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 1 ja 20 a §:n muuttamisesta, 18.2.2013
151/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta, 18.2.2013
150/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevaan vuoden 2006 yleissopimukseen liittyvien säännösten voimaantulosta, 18.2.2013
149/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 18.2.2013
148/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Liberian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.2.2013
147/2013 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman silakan ja kilohailin troolikalastuksen keskeyttämisestä Suomenlahdella sekä pohjoisella Itämerellä, 15.2.2013
146/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.2.2013
145/2013 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös varainsiirtoveron maksamisesta ja ilmoittamisesta, 13.2.2013
144/2013 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sotilasajoneuvoasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta, 11.2.2013
143/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nimetylle katsastajalle ja aluksenmittaajalle sekä nimetylle tarkastajalle maksettavien palkkioiden suuruudesta, 11.2.2013
142/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 11.2.2013
141/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta, 11.2.2013
140/2013 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2013 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 11.2.2013
139/2013 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 11.2.2013
138/2013 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 44 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
137/2013 Suomeksi På svenska
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
136/2013 Suomeksi På svenska
Laki alkoholilain 53 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
135/2013 Suomeksi På svenska
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
134/2013 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain 62 c ja 66 a §:n muuttamisesta, 8.2.2013
133/2013 Suomeksi På svenska
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun 20 §:n ja 3 luvun 4 §:n muuttamisesta, 8.2.2013
132/2013 Suomeksi På svenska
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 93 ja 106 §:n muuttamisesta, 8.2.2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.