Sähköinen säädöskokoelma: 2012

292/2012 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 10 §:n muuttamisesta, 14.6.2012
291/2012 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 14.6.2012
290/2012 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta, 14.6.2012
289/2012 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta, 14.6.2012
288/2012 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 14.6.2012
287/2012 Suomeksi På svenska
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 14.6.2012
286/2012 Suomeksi På svenska
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta, 14.6.2012
285/2012 Suomeksi På svenska
Laki kaksikäyttötuotteiden vientivalvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 14.6.2012
284/2012 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain 41 §:n muuttamisesta, 14.6.2012
283/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 34 a ja 46 luvun muuttamisesta, 14.6.2012
282/2012 Suomeksi På svenska
Laki puolustustarvikkeiden viennistä, 14.6.2012
281/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.6.2012
280/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.6.2012
279/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.6.2012
278/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 13.6.2012
277/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta, 13.6.2012
276/2012 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikennesopimuksen muuttamisesta Venäjän federaation kanssa tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 13.6.2012
275/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 12.6.2012
274/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 12.6.2012
273/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 12.6.2012
272/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 12.6.2012
271/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja V lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvän vuoden 1988 pöytäkirjan liitteen lisäykseen ja mainittuun yleissopimukseen liittyvään paloturvallisuusjärjestelmäsäännöstöön tehtyjen muutosten sekä mainittuun yleissopimukseen liittyvän uudistetun vuoden 2010 palokoesäännöstön voimaansaattamisesta, 11.6.2012
270/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2, III, IV, V, VII ja XII lukuun sekä liitteen lisäykseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 11.6.2012
269/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 3 muuttamisesta, 8.6.2012
268/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta, 4.6.2012
267/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta, 4.6.2012
266/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä eräillä merialueilla, 1.6.2012
265/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 1.6.2012
264/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista, 31.5.2012
263/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön maksullisista suoritteista, 31.5.2012
262/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.5.2012
261/2012 Suomeksi På svenska
Laki väestörekisteriasiakirjojen laillistamisvaatimuksen poistamisesta Viron kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 31.5.2012
260/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa eläinlääketieteellisen tutkinnon suorittaneen eläinlääkärin laillistamiselle asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 30.5.2012
259/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden 2011 tulvavahinkokorvausten maksamisesta, 30.5.2012
258/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annettuun lakiin liittyvien eräiden säännösten voimaantulosta, 30.5.2012
257/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.5.2012
256/2012 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 30.5.2012
255/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 29.5.2012
254/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 28 ja 55 §:n muuttamisesta, 29.5.2012
253/2012 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta, 29.5.2012
252/2012 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta, 29.5.2012
251/2012 Suomeksi På svenska
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta, 29.5.2012
250/2012 Suomeksi På svenska
Laki evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta, 29.5.2012
249/2012 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain 25 luvun muuttamisesta, 29.5.2012
248/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta karjun spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista, 25.5.2012
247/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta, 25.5.2012
246/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintö- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta, 25.5.2012
245/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.5.2012
244/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rahapeliasioiden neuvottelukunnasta, 24.5.2012
243/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 24.5.2012
242/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys, 24.5.2012
241/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehitys-, testaus- ja arviointihankkeista Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 24.5.2012
240/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.5.2012
239/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.5.2012
238/2012 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 377/2012 tiettyihin Guinea-Bissaun tasavallan rauhaa, turvallisuutta tai vakautta uhkaaviin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä, 21.5.2012
237/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perustajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa vuoden 2012 kunnallisvaaleissa, 21.5.2012
236/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuosilta 2010—2011 suoritettavista korvauksista, 21.5.2012
235/2012 Suomeksi På svenska
Vuoden 2012 lisätalousarvio, 21.5.2012
234/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2011 ennakonpalautusten maksamisesta, 18.5.2012
233/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus formaldehydin enimmäismääristä eräissä tekstiilituotteissa, 18.5.2012
232/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 18.5.2012
231/2012 Suomeksi På svenska
Laki Mauritiuksen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 18.5.2012
230/2012 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 8 §:n muuttamisesta, 18.5.2012
229/2012 Suomeksi På svenska
Laki lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.5.2012
228/2012 Suomeksi På svenska
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 16.5.2012
227/2012 Suomeksi På svenska
Laki ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.5.2012
226/2012 Suomeksi På svenska
Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain kumoamisesta, 16.5.2012
225/2012 Suomeksi På svenska
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta, 16.5.2012
224/2012 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.5.2012
223/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Barentsin euroarktisen alueen hallitusten välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 15.5.2012
222/2012 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 15.5.2012
221/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta, 15.5.2012
220/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 15.5.2012
219/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 14.5.2012
218/2012 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 f §:n muuttamisesta, 14.5.2012
217/2012 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 14.5.2012
216/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 4 a ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 14.5.2012
215/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta, 14.5.2012
214/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, 14.5.2012
213/2012 Suomeksi På svenska
Laki yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 14.5.2012
212/2012 Suomeksi På svenska
Laki yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 14.5.2012
211/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus mittauslaitteiden olennaisista vaatimuksista, vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja teknisistä erityisvaatimuksista, 14.5.2012
210/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2012 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 11.5.2012
209/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös Ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta, 10.5.2012
208/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, 9.5.2012
207/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maito- ja maitotuotealan tuottajaorganisaatioista, 9.5.2012
206/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä pohjoisella Itämerellä, 8.5.2012
205/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Armi Ratia ja taideteollisuus -juhlarahasta, 8.5.2012
204/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn rajajokisopimuksen kalastussäännön 16 §:ssä tarkoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta, 8.5.2012
203/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 8.5.2012
202/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus adoptiosta, 8.5.2012
201/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, 3.5.2012
200/2012 Suomeksi På svenska
Laki tutkimus-, kehitys-, testaus- ja arviointihankkeista Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 3.5.2012
199/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työympäristöstä aluksessa annetun valtioneuvoston päätöksen eräiden säännösten kumoamisesta, 2.5.2012
198/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuoden 2011 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista, 2.5.2012
197/2012 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Israelin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 2.5.2012
196/2012 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.4.2012
195/2012 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 30.4.2012
194/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 30.4.2012
193/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 30.4.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.