Sähköinen säädöskokoelma: 2012

592/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista annetun lain muuttamisesta, 5.11.2012
591/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laitosten toimintaan, kapasiteettiin tai tuotantotasoon kohdistuvien muutosten ilmoittamisesta ja tietojen todentamisesta päästökauppakaudella 2013—2020, 2.11.2012
590/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus päästökaupan uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakaudella 2013—2020, 2.11.2012
589/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen muutosten voimaantulosta, 2.11.2012
588/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 2.11.2012
587/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmaliikennepalvelun delegoinnista Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 2.11.2012
586/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 1.11.2012
585/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 31.10.2012
584/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta, 31.10.2012
583/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta, 31.10.2012
582/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta, 31.10.2012
581/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista, 30.10.2012
580/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdan muuttamisesta, 30.10.2012
579/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 30.10.2012
578/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2013 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta, 30.10.2012
577/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion ja Fintoto Oy:n osuudesta totopelien tuotoista, 30.10.2012
576/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön keskusyksikön toimipaikasta ja alueyksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 30.10.2012
575/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 28 §:n muuttamisesta, 30.10.2012
574/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26.10.2012
573/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta, 24.10.2012
572/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 11 ja 15 §:n muuttamisesta, 24.10.2012
571/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 24.10.2012
570/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 24.10.2012
569/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden lisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä annetun asetuksen kumoamisesta, 24.10.2012
568/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä, 24.10.2012
567/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.10.2012
566/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 23.10.2012
565/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 ja 13 §:n muuttamisesta, 22.10.2012
564/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta lihan ja vuodelta 2011 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2012, 22.10.2012
563/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja eräiden tuotantosidonnaisten suorien tukien siirtämisestä tilatukijärjestelmään vuosina 2011—2012 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 22.10.2012
562/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 22.10.2012
561/2012 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Luxemburgin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 22.10.2012
560/2012 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 22.10.2012
559/2012 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 22.10.2012
558/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä, 19.10.2012
557/2012 Suomeksi På svenska
Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 19.10.2012
556/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräistä opetusalan eläkejärjestelyistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 19.10.2012
555/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 19.10.2012
554/2012 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, 19.10.2012
553/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain muuttamisesta, 19.10.2012
552/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ilveksen metsästyksestä metsästysvuonna 2012—2013, 18.10.2012
551/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 18.10.2012
550/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta, 18.10.2012
549/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Arvo Ylppö ja lääketiede -juhlarahasta, 17.10.2012
548/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta, 17.10.2012
547/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinten rokottamisesta bluetongue-tautia vastaan, 16.10.2012
546/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja –kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 16.10.2012
545/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.10.2012
544/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta, 15.10.2012
543/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön ilmoitus sisäasiainministeriön asetuksesta Fintoto Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 9.10.2012
542/2012 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 9.10.2012
541/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kasvihuonekaasujen päästölupahakemuksen sisällöstä, 8.10.2012
540/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta, 8.10.2012
539/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta, 8.10.2012
538/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2013, 8.10.2012
537/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Venäjän federaation kanssa yhteistyöstä Murmanskin alueella, Karjalan tasavallassa, Pietarissa ja Leningradin alueella tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta, 8.10.2012
536/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yksilöiden suojelua henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta, 5.10.2012
535/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen tehdyn lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 5.10.2012
534/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan vakausmekanismin perustamisesta Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan ja Suomen tasavallan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 4.10.2012
533/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjatalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 1.10.2012
532/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 1.10.2012
531/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista soidensuojelualueista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 1.10.2012
530/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.9.2012
529/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus kunnallisen pysäköinninvalvojan ja pysäköinnintarkastajan virkapuvusta, 28.9.2012
528/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus eräistä leluja koskevista kemiallisista vaatimuksista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 28.9.2012
527/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta, 28.9.2012
526/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta, 28.9.2012
525/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.9.2012
524/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus löytötavara-asetuksen muuttamisesta, 25.9.2012
523/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 25.9.2012
522/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.9.2012
521/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.9.2012
520/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hedelmä- ja marjakasvilajikkeiden kuvausten virallisesta tunnistamisesta, 24.9.2012
519/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 24.9.2012
518/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012, 21.9.2012
517/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 21.9.2012
516/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin pienimuotoisesta troolikalastuksesta syyskaudella 2012 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.9.2012
515/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan Pohjoismaiden välisen sopimuksen (Pohjoismainen pidätysmääräys) voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 19.9.2012
514/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista, 17.9.2012
513/2012 Suomeksi På svenska
Laki kokonaisvaltaisesta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan välillä tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 17.9.2012
512/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksuista vuosina 2012 ja 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 17.9.2012
511/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 17.9.2012
510/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus teeren metsästyksen kieltämisestä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa metsästysvuonna 2012—2013, 14.9.2012
509/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riekon metsästyksen kieltämisestä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa ja eräissä Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2012—2013, 14.9.2012
508/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyn metsästyksen kieltämisestä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa metsästysvuonna 2012—2013, 14.9.2012
507/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metson metsästyksen kieltämisestä Kanta-Hämeen maakunnassa sekä Enontekiön, Inarin, Kittilän, Muonion, Sodankylän ja Utsjoen kunnissa metsästysvuonna 2012—2013, 14.9.2012
506/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 13.9.2012
505/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta, 13.9.2012
504/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta, 11.9.2012
503/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävistä käyvistä arvoista, 7.9.2012
502/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta, 6.9.2012
501/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista rikosseuraamusalan ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa, 5.9.2012
500/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuoden 2012 kiinteistöverotuksen päättymisestä, 5.9.2012
499/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin pienimuotoisesta troolikalastuksesta syyskaudella 2012, 5.9.2012
498/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 5.9.2012
497/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 5.9.2012
496/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen kieltämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta, 5.9.2012
495/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pohjoismaisen kansalaisuussopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 4.9.2012
494/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 §:n muuttamisesta, 4.9.2012
493/2012 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 4.9.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.