Sähköinen säädöskokoelma: 2012

792/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 18.12.2012
791/2012 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 9 §:n muuttamisesta, 18.12.2012
790/2012 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n muuttamisesta, 18.12.2012
789/2012 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 55 §:n muuttamisesta, 18.12.2012
788/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 73 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 18.12.2012
787/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 73 §:n muuttamisesta, 18.12.2012
786/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista, 18.12.2012
785/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 18.12.2012
784/2012 Suomeksi På svenska
Vuoden 2013 tuloveroasteikkolaki, 18.12.2012
783/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Koillis-Atlantin merellisen ympäristön suojelusta tehdyn yleissopimuksen II ja III liitteeseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta sekä muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 18.12.2012
782/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n muuttamisesta, 18.12.2012
781/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2013, 18.12.2012
780/2012 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain 17 luvun muuttamisesta, 18.12.2012
779/2012 Suomeksi På svenska
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta, 17.12.2012
778/2012 Suomeksi På svenska
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 17.12.2012
777/2012 Suomeksi På svenska
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 17.12.2012
776/2012 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2012
775/2012 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n muuttamisesta, 17.12.2012
774/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta, 17.12.2012
773/2012 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 17.12.2012
772/2012 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 17.12.2012
771/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta, 17.12.2012
770/2012 Suomeksi På svenska
Laki maksupalvelulain 84 §:n muuttamisesta, 17.12.2012
769/2012 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta, 17.12.2012
768/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta, 17.12.2012
767/2012 Suomeksi På svenska
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain muuttamisesta, 17.12.2012
766/2012 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta, 17.12.2012
765/2012 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, 17.12.2012
764/2012 Suomeksi På svenska
Laki maksulaitoslain muuttamisesta, 17.12.2012
763/2012 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2012
762/2012 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain muuttamisesta, 17.12.2012
761/2012 Suomeksi På svenska
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 27 ja 33 §:n muuttamisesta, 17.12.2012
760/2012 Suomeksi På svenska
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta, 17.12.2012
759/2012 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2012
758/2012 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2012
757/2012 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain 21 a luvun muuttamisesta, 17.12.2012
756/2012 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta, 17.12.2012
755/2012 Suomeksi På svenska
Laki markkinaoikeuslain 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 17.12.2012
754/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta, 17.12.2012
753/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta, 17.12.2012
752/2012 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 17.12.2012
751/2012 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta, 17.12.2012
750/2012 Suomeksi På svenska
Laki arvopaperitileistä, 17.12.2012
749/2012 Suomeksi På svenska
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta, 17.12.2012
748/2012 Suomeksi På svenska
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä, 17.12.2012
747/2012 Suomeksi På svenska
Sijoituspalvelulaki, 17.12.2012
746/2012 Suomeksi På svenska
Arvopaperimarkkinalaki, 17.12.2012
745/2012 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013, 14.12.2012
744/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 1 §:n 40 ja 123 kohdan kumoamisesta, 13.12.2012
743/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta annetun oikeusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 13.12.2012
742/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Hondurasin maaseudun sähköistämiseen tarkoitettua korkotukiluottohanketta varten Suomen tasavallan hallituksen, Hondurasin tasavallan hallituksen ja Keski-Amerikan alueellisen kehityspankin välillä tehdyn yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta, 13.12.2012
741/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 13.12.2012
740/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä Saaristomerellä ja Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella, 12.12.2012
739/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 12.12.2012
738/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta, 11.12.2012
737/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta, 11.12.2012
736/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta, 11.12.2012
735/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien -juhlarahoista, 11.12.2012
734/2012 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi, 11.12.2012
733/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus Kansainvälisen televiestintäliiton radio-ohjesäännön muutosten voimaantulosta, 11.12.2012
732/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden alusturvallisuudesta annettujen asetusten kumoamisesta, 11.12.2012
731/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen III lukuun sekä yleissopimukseen liittyvään LSA-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta, 10.12.2012
730/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus aluksenmittauksesta annettujen asetusten kumoamisesta, 10.12.2012
729/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 10.12.2012
728/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, 10.12.2012
727/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Taiteen edistämiskeskuksesta, 10.12.2012
726/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2012 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista, 10.12.2012
725/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 10.12.2012
724/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2013 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista, 10.12.2012
723/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 10.12.2012
722/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista, 7.12.2012
721/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 7.12.2012
720/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus sikaeläinten tunnistamisesta, 7.12.2012
719/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus erityistä vaaraa aiheuttavien kohteiden ulkoisesta pelastussuunnitelmasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 7.12.2012
718/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 7.12.2012
717/2012 Suomeksi På svenska
Laki siviilipalveluslain 4 §:n muuttamisesta, 7.12.2012
716/2012 Suomeksi På svenska
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 7.12.2012
715/2012 Suomeksi På svenska
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta annetun lain 4 ja 12 §:n muuttamisesta, 7.12.2012
714/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, 7.12.2012
713/2012 Suomeksi På svenska
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 7.12.2012
712/2012 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 7.12.2012
711/2012 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 7.12.2012
710/2012 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, 7.12.2012
709/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013, 7.12.2012
708/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 7.12.2012
707/2012 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta, 7.12.2012
706/2012 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 7.12.2012
705/2012 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 7.12.2012
704/2012 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta, 7.12.2012
703/2012 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 7.12.2012
702/2012 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 7.12.2012
701/2012 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun muuttamisesta, 7.12.2012
700/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta, 7.12.2012
699/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015, 7.12.2012
698/2012 Suomeksi På svenska
Laki Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi, 5.12.2012
697/2012 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta, 5.12.2012
696/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus edunvalvojan palkkion suuruudesta, 5.12.2012
695/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys, 5.12.2012
694/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista, 5.12.2012
693/2012 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 5.12.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.