Sähköinen säädöskokoelma: 2012

892/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain muuttamisesta, 27.12.2012
891/2012 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 27.12.2012
890/2012 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 50 §:n muuttamisesta, 27.12.2012
889/2012 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 27.12.2012
888/2012 Suomeksi På svenska
Laki verotililain muuttamisesta, 27.12.2012
887/2012 Suomeksi På svenska
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 27.12.2012
886/2012 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta, 27.12.2012
885/2012 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta, 27.12.2012
884/2012 Suomeksi På svenska
Laki arpajaisverolain muuttamisesta, 27.12.2012
883/2012 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta, 27.12.2012
882/2012 Suomeksi På svenska
Laki veronkantolain muuttamisesta, 27.12.2012
881/2012 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain muuttamisesta, 27.12.2012
880/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 27.12.2012
879/2012 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta, 27.12.2012
878/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 57 ja 122 §:n muuttamisesta, 27.12.2012
877/2012 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 27.12.2012
876/2012 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, 27.12.2012
875/2012 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 27.12.2012
874/2012 Suomeksi På svenska
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 27.12.2012
873/2012 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 2 luvun 4 §:n muuttamisesta, 27.12.2012
872/2012 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta, 27.12.2012
871/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus mittatekniikan keskuksen maksullisista suoritteista, 27.12.2012
870/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 27.12.2012
869/2012 Suomeksi På svenska
Laki talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista, 27.12.2012
868/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista, 27.12.2012
867/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista, 27.12.2012
866/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2012
865/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista, 27.12.2012
864/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 27.12.2012
863/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista, 27.12.2012
862/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2012
861/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 27.12.2012
860/2012 Suomeksi På svenska
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetun lain muuttamisesta, 27.12.2012
859/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista, 27.12.2012
858/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista, 27.12.2012
857/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista vuosina 2012−2015 annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 27.12.2012
856/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista, 27.12.2012
855/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta, 27.12.2012
854/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta, 27.12.2012
853/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta, 27.12.2012
852/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen 7 §:n kumoamisesta, 27.12.2012
851/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta, 27.12.2012
850/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2013, 27.12.2012
849/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.12.2012
848/2012 Suomeksi På svenska
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 21.12.2012
847/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus timotein siementuotannon tuen perusteella muodostettavasta tilakohtaisesta lisäosasta ja erityistukioikeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 21.12.2012
846/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista, 21.12.2012
845/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista, 21.12.2012
844/2012 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus kotitalouksien ilmastointilaitteiden energiamerkinnässä annettavista tiedoista annetun ympäristöministeriön asetuksen kumoamisesta, 21.12.2012
843/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista, 21.12.2012
842/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 21.12.2012
841/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista, 21.12.2012
840/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista, 21.12.2012
839/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 21.12.2012
838/2012 Suomeksi På svenska
Ulkoasianministeriön ilmoitus Tansanian hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulosta koskien Tansanian kansalliselle kasvu- ja köyhyydenvähentämisstrategialle annettavaa Suomen tukea, 20.12.2012
837/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta, 20.12.2012
836/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Taiteen edistämiskeskuksen suoritteiden maksullisuudesta, 20.12.2012
835/2012 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, 20.12.2012
834/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun asetuksen 29 §:n muuttamisesta, 20.12.2012
833/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuonna 2013, 20.12.2012
832/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lohenkalastuksen rajoittamisesta Itämeren pääaltaalla, 20.12.2012
831/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista, 20.12.2012
830/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2013, 20.12.2012
829/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista, 20.12.2012
828/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2013, 20.12.2012
827/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron tasavallan, Suomen tasavallan, Latvian tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 20.12.2012
826/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista, 20.12.2012
825/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivaväen asuinympäristöstä aluksella, 20.12.2012
824/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta, 20.12.2012
823/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista, 20.12.2012
822/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 20.12.2012
821/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus ulosottovirastojen toimipaikoista, 20.12.2012
820/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus laivaväen ruokahuollosta aluksella, 20.12.2012
819/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta, 20.12.2012
818/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakasteista, 19.12.2012
817/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2013 ja 2014, 19.12.2012
816/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista vuosina 2013 ja 2014, 19.12.2012
815/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2013, 19.12.2012
814/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2013, 19.12.2012
813/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta, 19.12.2012
812/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista, 19.12.2012
811/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta, 19.12.2012
810/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2013–2015 myönnettävistä valtionavustuksista, 19.12.2012
809/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista, 19.12.2012
808/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 19.12.2012
807/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuonna 2013 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta, 19.12.2012
806/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista, 19.12.2012
805/2012 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 19.12.2012
804/2012 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 19.12.2012
803/2012 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain muuttamisesta, 19.12.2012
802/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkelain muuttamisesta, 19.12.2012
801/2012 Suomeksi På svenska
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, 19.12.2012
800/2012 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 19.12.2012
799/2012 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 29 §:n muuttamisesta, 19.12.2012
798/2012 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 19.12.2012
797/2012 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 19.12.2012
796/2012 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 19.12.2012
795/2012 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 §:n muuttamisesta, 19.12.2012
794/2012 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 19.12.2012
793/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta, 18.12.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.