Sähköinen säädöskokoelma: 2012

92/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta, 29.2.2012
91/2012 Suomeksi På svenska
Laki tonnistoverolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, 29.2.2012
90/2012 Suomeksi På svenska
Laki tonnistoverolain muuttamisesta, 29.2.2012
89/2012 Suomeksi På svenska
Laki ulkoasiainhallintolain 15 ja 19 §:n muuttamisesta, 29.2.2012
88/2012 Suomeksi På svenska
Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta, 29.2.2012
87/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2012 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 28.2.2012
86/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus kansalaisaloitelaissa tarkoitetuissa paperimuotoisissa kannatusilmoituksissa käytettävästä lomakekaavasta, 28.2.2012
85/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta, 28.2.2012
84/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta, 28.2.2012
83/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 28.2.2012
82/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 28.2.2012
81/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2012 maksettavan korvauksen perusteista, 24.2.2012
80/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 23.2.2012
79/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 § muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.2.2012
78/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rikoslain 11 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.2.2012
77/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 23.2.2012
76/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 22.2.2012
75/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.2.2012
74/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus -juhlarahasta, 21.2.2012
73/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta, 21.2.2012
72/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta, 20.2.2012
71/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus tuomioistuimen ilmoituksista väestötietojärjestelmään annetun asetuksen kumoamisesta, 20.2.2012
70/2012 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 20 §:n muuttamisesta, 17.2.2012
69/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 17.2.2012
68/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2012 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 17.2.2012
67/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 22—24, 16.2.2012
66/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 15.2.2012
65/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 15.2.2012
64/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.2.2012
63/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 13.2.2012
62/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston kuulutus tasavallan presidentin vaalin toisen vaalin tuloksesta, 13.2.2012
61/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 13.2.2012
60/2012 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta, 9.2.2012
59/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista, 8.2.2012
58/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta, 7.2.2012
57/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta, 7.2.2012
56/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta, 7.2.2012
55/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta, 7.2.2012
54/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista, 6.2.2012
53/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 6.2.2012
52/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden sekä erityisiin kasvuolosuhteisiin kehitettyjen vihanneslajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.2.2012
51/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Saimaan kanavavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä, 6.2.2012
50/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 2.2.2012
49/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 1.2.2012
48/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sonnin spermalle eläintautien vastustamiseksi asetettavista vaatimuksista, 1.2.2012
47/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta, 1.2.2012
46/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista, 1.2.2012
45/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnaneläinlääkärin eläkettä kartuttavista palkkioista, 1.2.2012
44/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnallisesta eläkelaitoksesta viimeisenä eläkelaitoksena, 1.2.2012
43/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön päätös kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista, 31.1.2012
42/2012 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 31.1.2012
41/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.1.2012
40/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2012, 31.1.2012
39/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta, 31.1.2012
38/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta, 31.1.2012
37/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta, 27.1.2012
36/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2012, 27.1.2012
35/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2012, 27.1.2012
34/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus tietojen merkitsemisestä oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän ratkaisu- ja päätösilmoitusjärjestelmään annetun oikeusministeriön asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta, 27.1.2012
33/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista, 26.1.2012
32/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 26.1.2012
31/2012 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön kuulutus tasavallan presidentin vaalin ensimmäisen vaalin tuloksesta, 26.1.2012
30/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakoperusteista päästökauppakaudelle 2013—2020, 26.1.2012
29/2012 Suomeksi På svenska
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 13 ja 38 §:n muuttamisesta, 24.1.2012
28/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 22 ja 25 luvun muuttamisesta, 24.1.2012
27/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 4 a ja 6 §:n muuttamisesta, 24.1.2012
26/2012 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 24.1.2012
25/2012 Suomeksi På svenska
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 24.1.2012
24/2012 Suomeksi På svenska
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 24.1.2012
23/2012 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain muuttamisesta, 24.1.2012
22/2012 Suomeksi På svenska
Adoptiolaki, 24.1.2012
21/2012 Suomeksi På svenska
Laki lasten adoptiosta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 24.1.2012
20/2012 Suomeksi På svenska
Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta, 24.1.2012
19/2012 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 24.1.2012
18/2012 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7 luvun 24 §:n muuttamisesta, 24.1.2012
17/2012 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7 luvun 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 24.1.2012
16/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen välillä keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 20.1.2012
15/2012 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verovuoden 2011 jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä sekä vuoden 2012 kiinteistöveron eräpäivistä, 20.1.2012
14/2012 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Macaon kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 19.1.2012
13/2012 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta, 18.1.2012
12/2012 Suomeksi På svenska
Kansalaisaloitelaki, 18.1.2012
11/2012 Suomeksi På svenska
Laki lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta, 18.1.2012
10/2012 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 2 luvun muuttamisesta, 18.1.2012
9/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 18.1.2012
8/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista, 18.1.2012
7/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta, 17.1.2012
6/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 17.1.2012
5/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta, 17.1.2012
4/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta pohjoisesta tuesta, 17.1.2012
3/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta, 17.1.2012
2/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön erinäisistä säännöksistä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta, 11.1.2012
1/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuulo-, puhe- ja näkövammaisille tarjottavien yleisten puhelinpalvelujen vähimmäisvaatimuksista, 5.1.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.