Sähköinen säädöskokoelma: 2012

992/2012 Suomeksi På svenska
Laki tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä vuosina 2013—2015, 31.12.2012
991/2012 Suomeksi På svenska
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta, 31.12.2012
990/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2012
989/2012 Suomeksi På svenska
Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2012
988/2012 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
987/2012 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
986/2012 Suomeksi På svenska
Laki väliaikaisesta pankkiverosta, 31.12.2012
985/2012 Suomeksi På svenska
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
984/2012 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain 65 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
983/2012 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
982/2012 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
981/2012 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 20 §:n kumoamisesta, 31.12.2012
980/2012 Suomeksi På svenska
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 31.12.2012
979/2012 Suomeksi På svenska
Laki eduskuntaryhmistä, 31.12.2012
978/2012 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 181 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2012
977/2012 Suomeksi På svenska
Laki väylämaksulain 25 ja 26 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
976/2012 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain muuttamisesta, 31.12.2012
975/2012 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain muuttamisesta, 31.12.2012
974/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
973/2012 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
972/2012 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta, 31.12.2012
971/2012 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 31.12.2012
970/2012 Suomeksi På svenska
Laki jäteverolain 2 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
969/2012 Suomeksi På svenska
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
968/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
967/2012 Suomeksi På svenska
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
966/2012 Suomeksi På svenska
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
965/2012 Suomeksi På svenska
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
964/2012 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta, 31.12.2012
963/2012 Suomeksi På svenska
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
962/2012 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta, 31.12.2012
961/2012 Suomeksi På svenska
Laki tullilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2012
960/2012 Suomeksi På svenska
Laki Tullin hallinnosta, 31.12.2012
959/2012 Suomeksi På svenska
Valtion talousarvio vuodelle 2013, 31.12.2012
958/2012 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 31.12.2012
957/2012 Suomeksi På svenska
Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain kumoamisesta, 31.12.2012
956/2012 Suomeksi På svenska
Laki pelastustoimen laitteista annetun lain 3 ja 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
955/2012 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 31.12.2012
954/2012 Suomeksi På svenska
Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä, 31.12.2012
953/2012 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 31.12.2012
952/2012 Suomeksi På svenska
Laki suuronnettomuuksien torjunnasta teollisuudessa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 31.12.2012
951/2012 Suomeksi På svenska
Laki merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 31.12.2012
950/2012 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista, 31.12.2012
949/2012 Suomeksi På svenska
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
948/2012 Suomeksi På svenska
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2012
947/2012 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2012
946/2012 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä tehdyn takaisinottoa koskevan sopimuksen toteuttamismenettelyistä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn täytäntöönpanopöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 31.12.2012
945/2012 Suomeksi På svenska
Laki Suomen ja Pohjois-Atlantin liiton kesken vaihdettavan turvallisuusluokitellun tiedon suojaamiseksi tehdyn hallinnollisen järjestelyn ja Pohjois-Atlantin liiton kanssa tehdyn tietoturvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 31.12.2012
944/2012 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksenvalvojakortista ja -tunnuksesta, 28.12.2012
943/2012 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain 29 e §:n muuttamisesta, 28.12.2012
942/2012 Suomeksi På svenska
Laki työttömyyskassalain 26 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
941/2012 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta, 28.12.2012
940/2012 Suomeksi På svenska
Laki sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
939/2012 Suomeksi På svenska
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2012
938/2012 Suomeksi På svenska
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 11 §:n 13 kohdan kumoamisesta, 28.12.2012
937/2012 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2012
936/2012 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 9 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
935/2012 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
934/2012 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 35 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
933/2012 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
932/2012 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
931/2012 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
930/2012 Suomeksi På svenska
Laki nimikirjalain 3 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
929/2012 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 92 ja 127 a §:n muuttamisesta, 28.12.2012
928/2012 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
927/2012 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 47 luvun 6 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
926/2012 Suomeksi På svenska
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
925/2012 Suomeksi På svenska
Laki vuorotteluvapaalain 9 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
924/2012 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain muuttamisesta, 28.12.2012
923/2012 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 49 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
922/2012 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
921/2012 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain muuttamisesta, 28.12.2012
920/2012 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain muuttamisesta, 28.12.2012
919/2012 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, 28.12.2012
918/2012 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta, 28.12.2012
917/2012 Suomeksi På svenska
Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain kumoamisesta, 28.12.2012
916/2012 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, 28.12.2012
915/2012 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
914/2012 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 32 ja 34 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
913/2012 Suomeksi På svenska
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 b §:n muuttamisesta, 28.12.2012
912/2012 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
911/2012 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain muuttamisesta, 28.12.2012
910/2012 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalihuoltolain 17 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
909/2012 Suomeksi På svenska
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2012
908/2012 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
907/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2013, 28.12.2012
906/2012 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista, 28.12.2012
905/2012 Suomeksi På svenska
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta, 28.12.2012
904/2012 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
903/2012 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 28.12.2012
902/2012 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2012
901/2012 Suomeksi På svenska
Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
900/2012 Suomeksi På svenska
Laki sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta, 28.12.2012
899/2012 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista, 28.12.2012
898/2012 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista, 28.12.2012
897/2012 Suomeksi På svenska
Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjojen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 28.12.2012
896/2012 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan vaalisäännön 6 ja 9 §:n muuttamisesta, 28.12.2012
895/2012 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta, 28.12.2012
894/2012 Suomeksi På svenska
Laki ennakkoperintälain 8 luvun kumoamisesta, 27.12.2012
893/2012 Suomeksi På svenska
Laki tonnistoverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta, 27.12.2012

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.