Sähköinen säädöskokoelma: 2011

77/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2011, 1.2.2011
76/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003-2012 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 1.2.2011
75/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 31.1.2011
74/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta, 31.1.2011
73/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.1.2011
72/2011 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön työjärjestys , 31.1.2011
71/2011 Suomeksi På svenska
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta, 31.1.2011
70/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysalan asiantuntijalaitosten yhteenliittymästä, 31.1.2011
69/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta, 31.1.2011
68/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011, 28.1.2011
67/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2011, 28.1.2011
66/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla, 28.1.2011
65/2011 Suomeksi På svenska
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista , 28.1.2011
64/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 28.1.2011
63/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 27.1.2011
62/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 27.1.2011
61/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta, 27.1.2011
60/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 27.1.2011
59/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, 27.1.2011
58/2011 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta, 27.1.2011
57/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 48 §:n muuttamisesta, 27.1.2011
56/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta, 26.1.2011
55/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta, 26.1.2011
54/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 26.1.2011
53/2011 Suomeksi På svenska
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta, 26.1.2011
52/2011 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 26.1.2011
51/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta, 26.1.2011
50/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tukioikeuksien arvon muuttamisesta ja eräiden tuotantosidonnaisten suorien tukien siirtämisestä tilatukijärjestelmään vuosina 2011—2012, 26.1.2011
49/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 26.1.2011
48/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta sekä valkuais- ja öljykasvipalkkiosta, 26.1.2011
47/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta, 25.1.2011
46/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta, 25.1.2011
45/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta, 25.1.2011
44/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta pohjoisesta tuesta, 25.1.2011
43/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2011 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta, 25.1.2011
42/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 24.1.2011
41/2011 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta, 24.1.2011
40/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 24.1.2011
39/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2010 tulvavahinkokorvausten maksamisesta, 24.1.2011
38/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta, 21.1.2011
37/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 21.1.2011
36/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 21.1.2011
35/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta, 20.1.2011
34/2011 Suomeksi På svenska
Laki rehulain muuttamisesta, 19.1.2011
33/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä, 19.1.2011
32/2011 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta, 19.1.2011
31/2011 Suomeksi På svenska
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain muuttamisesta, 19.1.2011
30/2011 Suomeksi På svenska
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain muuttamisesta, 19.1.2011
29/2011 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 10 luvun muuttamisesta, 19.1.2011
28/2011 Suomeksi På svenska
Laki perintö- ja lahjaverolain 11 §:n muuttamisesta, 19.1.2011
27/2011 Suomeksi På svenska
Laki perintökaaren 8 luvun 2 ja 8 §:n muuttamisesta, 19.1.2011
26/2011 Suomeksi På svenska
Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta, 19.1.2011
25/2011 Suomeksi På svenska
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 18.1.2011
24/2011 Suomeksi På svenska
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 18.1.2011
23/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, 18.1.2011
22/2011 Suomeksi På svenska
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta, 18.1.2011
21/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläintenpitokieltorekisteristä, 18.1.2011
20/2011 Suomeksi På svenska
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 18.1.2011
19/2011 Suomeksi På svenska
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 18.1.2011
18/2011 Suomeksi På svenska
Laki koe-eläintoiminnasta annetun lain 38 §:n muuttamisesta, 18.1.2011
17/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 40 §:n muuttamisesta, 18.1.2011
16/2011 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 18.1.2011
15/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta, 18.1.2011
14/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta, 18.1.2011
13/2011 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 18.1.2011
12/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 18.1.2011
11/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2011 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista, 18.1.2011
10/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Pehr Kalm -juhlarahasta, 18.1.2011
9/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Kaj Franck ja taideteollisuus -juhlarahasta, 18.1.2011
8/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus  ympäristöministeriöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 17.1.2011
7/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasupäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.1.2011
6/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 17.1.2011
5/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ehdollisen vankeuden valvonnasta, 17.1.2011
4/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntapalvelusta, 17.1.2011
3/2011 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 14.1.2011
2/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksen keskeyttämisestä Itämeren pääaltaalla, 14.1.2011
1/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuonna 2011 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta, 7.1.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.