Sähköinen säädöskokoelma: 2011

177/2011 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista, 2.3.2011
176/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus Hella Wuolijoki ja tasa-arvo -juhlarahasta, 2.3.2011
175/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 a §:n muuttamisesta, 1.3.2011
174/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista, 28.2.2011
173/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.2.2011
172/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen muuttamisesta, 28.2.2011
171/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta, 28.2.2011
170/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta, 28.2.2011
169/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista, 28.2.2011
168/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Geologian tutkimuskeskuksesta, 25.2.2011
167/2011 Suomeksi På svenska
Laki Geologian tutkimuskeskuksesta, 25.2.2011
166/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2011 maksettavan korvauksen perusteista, 25.2.2011
165/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 24.2.2011
164/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 24.2.2011
163/2011 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista, 24.2.2011
162/2011 Suomeksi På svenska
Laki Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 23.2.2011
161/2011 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 23.2.2011
160/2011 Suomeksi På svenska
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta, 23.2.2011
159/2011 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain muuttamisesta, 23.2.2011
158/2011 Suomeksi På svenska
Riistahallintolaki , 23.2.2011
157/2011 Suomeksi På svenska
Laki riistavahinkolain 17 §:n 2 momentin kumoamisesta, 23.2.2011
156/2011 Suomeksi På svenska
Laki SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 22.2.2011
155/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta opetussektoriohjelmalle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 22.2.2011
154/2011 Suomeksi På svenska
Laki vammaisetuuksista annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 22.2.2011
153/2011 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 22.2.2011
152/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 6 §:n muuttamisesta, 22.2.2011
151/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansanedustajain perhe-eläkelain muuttamisesta, 22.2.2011
150/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta, 22.2.2011
149/2011 Suomeksi På svenska
Laki Liechtensteinin kanssa veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 22.2.2011
148/2011 Suomeksi På svenska
Laki Montserratin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 22.2.2011
147/2011 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta, 22.2.2011
146/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus hengenpelastusmitalista, 22.2.2011
145/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, 22.2.2011
144/2011 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 11 luvun muuttamisesta, 22.2.2011
143/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan kohdennetusta kalastuksesta Itämeren pääaltaalla, 21.2.2011
142/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen III muuttamisesta, 21.2.2011
141/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus työturvallisuuslain soveltamisesta torjunta-aineen käsittelyyn ja levitykseen metsätöissä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 21.2.2011
140/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus velvollisuudesta antaa tietoja työpaikan terveysvaaroista annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta, 21.2.2011
139/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja liitteen muuttamisesta, 21.2.2011
138/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 19 §:n muuttamisesta, 21.2.2011
137/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.2.2011
136/2011 Suomeksi På svenska
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 101/2011 Tunisian tilanteen johdosta tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä, 17.2.2011
135/2011 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Tasavallan ja Intian välillä tehdyn kauppasopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta, 17.2.2011
134/2011 Suomeksi På svenska
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, 17.2.2011
133/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2011 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä, 17.2.2011
132/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 16.2.2011
131/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisen uusiutuvan energian viraston (IRENA) perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.2.2011
130/2011 Suomeksi På svenska
Laki Liberian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.2.2011
129/2011 Suomeksi På svenska
Laki CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä tehdyn talouskumppanuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.2.2011
128/2011 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, 16.2.2011
127/2011 Suomeksi På svenska
Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta, 16.2.2011
126/2011 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 35 ja 36 §:n muuttamisesta, 16.2.2011
125/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta, 16.2.2011
124/2011 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta, 16.2.2011
123/2011 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 16.2.2011
122/2011 Suomeksi På svenska
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta, 16.2.2011
121/2011 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään, 15.2.2011
120/2011 Suomeksi På svenska
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta, 15.2.2011
119/2011 Suomeksi På svenska
Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta, 15.2.2011
118/2011 Suomeksi På svenska
Laki kirkkolain muuttamisesta, 15.2.2011
117/2011 Suomeksi På svenska
Laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä, 15.2.2011
116/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 14.2.2011
115/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain III osan kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.2.2011
114/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.2.2011
113/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.2.2011
112/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.2.2011
111/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 14.2.2011
110/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä, 14.2.2011
109/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista aineista kuin makeutusaineista ja väreistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta, 14.2.2011
108/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta, 14.2.2011
107/2011 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista, 11.2.2011
106/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista, 10.2.2011
105/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Andorran kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, 9.2.2011
104/2011 Suomeksi På svenska
Laki Saimaan kanavan Venäjälle kuuluvan osan ja siihen liittyvän alueen vuokraamisesta Suomen tasavallalle sekä Saimaan kanavan kautta tapahtuvasta alusliikenteestä Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta, 9.2.2011
103/2011 Suomeksi På svenska
Laki Kosovon kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta, 9.2.2011
102/2011 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 9.2.2011
101/2011 Suomeksi På svenska
Laki pienpuun energiatuesta, 9.2.2011
100/2011 Suomeksi På svenska
Laki kestävän metsätalouden rahoituslain muuttamisesta, 9.2.2011
99/2011 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren muuttamisesta, 8.2.2011
98/2011 Suomeksi På svenska
Laki perintökaaren 12 luvun 6 §:n muuttamisesta, 8.2.2011
97/2011 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain 66 §:n muuttamisesta, 8.2.2011
96/2011 Suomeksi På svenska
Laki maakaaren muuttamisesta, 8.2.2011
95/2011 Suomeksi På svenska
Laki rikosvahinkolain muuttamisesta, 8.2.2011
94/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen muuttamisesta, 8.2.2011
93/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta, 8.2.2011
92/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella, 8.2.2011
91/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta, 8.2.2011
90/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta takuueläkkeen perusteella, 8.2.2011
89/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä, 8.2.2011
88/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus puoluelain 9 a §:ssä tarkoitetussa tilityksessä annettavista tiedoista, 7.2.2011
87/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kirjastoasetuksen 4 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 7.2.2011
86/2011 Suomeksi På svenska
Laki EU-ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä, 7.2.2011
85/2011 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Vaarallisten ja muiden jätteiden ympäristöllisesti kestävän käsittelyn Afrikka-instituutin välisen yhteistyöstä alueellisessa Basel keskuksen tukiohjelmassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta, 4.2.2011
84/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 3.2.2011
83/2011 Suomeksi På svenska
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta, 3.2.2011
82/2011 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tutkittavalle suoritettavista korvauksista, 2.2.2011
81/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.2.2011
80/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2011, 1.2.2011
79/2011 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2011, 1.2.2011
78/2011 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista, 1.2.2011

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.