Sähköinen säädöskokoelma: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.6.2010 Tiedoston koko: kb
468
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
469
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
470
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
471
Laki kansanedustajain eläkelain 1 ja 18 §:n muuttamisesta
472
Laki kansanedustajain perhe-eläkelain 4 §:n muuttamisesta
473
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
474
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 3 ja 29 §:n muuttamisesta
475
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
476
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erityistason sairaanhoidon järjestämisestä ja keskittämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.6.2010 Tiedoston koko: kb
457
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
458
Tasavallan presidentin asetus Intian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
459
Tasavallan presidentin asetus San Marinon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
460
Tasavallan presidentin asetus Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja siihen liittyvän noottienvaihdon voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
461
Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoasetuksen muuttamisesta
462
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
463
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
464
Valtioneuvoston asetus maitoalan erityisestä markkinatukitoimenpiteestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
465
Valtioneuvoston päätös Kylmäkosken kunnan liittämisestä Akaan kaupunkiin
466
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Vihannin kunnan ja Siikajoen kunnan välillä
467
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.6.2010 Tiedoston koko: kb
452
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
453
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2010 annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
454
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
455
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
456
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.2010 Tiedoston koko: kb
444
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
445
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista
446
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 10 §:n muuttamisesta
447
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
448
Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista
449
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
450
Maa- ja metsätalousministeriön asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä (Saamenkielinen käännös)
451
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.5.2010 Tiedoston koko: kb
432
Laki ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta
433
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
434
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a §:n muuttamisesta
435
Laki lääkelain 57 a ja 57 b §:n muuttamisesta
436
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
437
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
438
Laki sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta
439
Laki Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
440
Laki Saint Kittsin ja Nevisin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
441
Laki Saint Vincentin ja Grenadiinien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
442
Laki Bahaman kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
443
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.5.2010 Tiedoston koko: kb
426
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta
427
Laki avioliittolain 35 §:n muuttamisesta
428
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
429
Laki vakuutusyhtiölain 13 luvun 3 §:n kumoamisesta
430
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
431
Laki vaalilain muuttamisesta
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.5.2010 Tiedoston koko: kb
423
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
424
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
425
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.5.2010 Tiedoston koko: kb
416
Laki yliopistolain muuttamisesta
417
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 13 §:n muuttamisesta
418
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
419
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
420
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
421
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
422
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.5.2010 Tiedoston koko: kb
411
Tasavallan presidentin asetus pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
412
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
413
Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
414
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
415
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.5.2010 Tiedoston koko: kb
372
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä
373
Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan
374
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
375
Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta
376
Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta
377
Laki rikosrekisterilain muuttamisesta
378
Laki tieliikennelain 106 §:n muuttamisesta
379
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
380
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
381
Laki nuorisorangaistuksesta annetun lain muuttamisesta
382
Laki vankeuslain muuttamisesta
383
Laki tutkintavankeuslain 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
384
Laki lähestymiskiellosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
385
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
386
Laki metsästyslain muuttamisesta
387
Laki eläinsuojelulain 55 §:n muuttamisesta
388
Laki kaupparekisterilain 18 ja 23 §:n muuttamisesta
389
Laki yhdistyslain 60 §:n muuttamisesta
390
Laki säätiölain 22 §:n muuttamisesta
391
Laki yrityskiinnityslain muuttamisesta
392
Laki patenttilain 70 §:n muuttamisesta
393
Laki tavaramerkkilain 49 §:n muuttamisesta
394
Laki mallioikeuslain 44 §:n muuttamisesta
395
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta
396
Laki yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain 44 §:n muuttamisesta
397
Laki ulosottokaaren 3 luvun 5 §:n muuttamisesta
398
Laki eläkesäätiölain 74 §:n kumoamisesta
399
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 19 §:n muuttamisesta
400
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
401
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 8 ja 22 §:n muuttamisesta
402
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 21 §:n muuttamisesta
403
Laki poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain 6 ja 22 §:n muuttamisesta
404
Laki asevelvollisuuslain 96 §:n muuttamisesta
405
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
406
Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta
407
Laki ilmailulain 48 §:n muuttamisesta
408
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
409
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta
410
Laki oikeusrekisterikeskuksesta annetun lain nimikkeen ja 1 §:n muuttamisesta
Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.5.2010 Tiedoston koko: kb
366
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
367
Valtioneuvoston asetus riistavahingoista (Saamenkielinen käännös)
368
Valtioneuvoston asetus Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun asetuksen muuttamisesta
369
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
370
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
371
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viestikyyhkysten rokottamisesta Newcastlen tautia vastaan annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.5.2010 Tiedoston koko: kb
362
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
363
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta
364
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta
365
Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.5.2010 Tiedoston koko: kb
352
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta
353
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
354
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
355
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
356
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
357
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
358
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
359
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
360
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
361
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.5.2010 Tiedoston koko: kb
348
Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain 3 §:n muuttamisesta
349
Vuoden 2010 toinen lisätalousarvio
350
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen meriliikenteen helpottamista koskevan yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta
351
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköalan töistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.5.2010 Tiedoston koko: kb
346
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
347
Ympäristöministeriön työjärjestys
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.5.2010 Tiedoston koko: kb
336
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
337
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta
338
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
339
Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
340
Laki lannoitevalmistelain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
341
Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
342
Tasavallan presidentin asetus Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
343
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla
344
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
345
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.5.2010 Tiedoston koko: kb
335
Vuoden 2010 lisätalousarvio
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.5.2010 Tiedoston koko: kb
330
Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin annetun lain 15 §:n muuttamisesta
331
Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
332
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
333
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
334
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.5.2010 Tiedoston koko: kb
327
Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
328
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
329
Opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestys
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.5.2010 Tiedoston koko: kb
321
Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta
322
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain muuttamisesta
323
Laki markkinaoikeuslain muuttamisesta
324
Laki joukkoliikennelain 43 ja 53 §:n muuttamisesta
325
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
326
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.