Sähköinen säädöskokoelma: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.7.2010 Tiedoston koko: kb
668
Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista
669
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Helleenien tasavallan ja Euroopan rahoitusvakausvälineen välisen ERVV-puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimansaattamisesta
670
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
671
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.7.2010 Tiedoston koko: kb
661
Laki arpajaislain muuttamisesta
662
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
663
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
664
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta
665
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa
666
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
667
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.7.2010 Tiedoston koko: kb
650
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
651
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 §:n muuttamisesta
652
Laki ulosottokaaren 2 luvun muuttamisesta
653
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
654
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
655
Laki sairausvakuutuslain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
656
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa Laosin ympäristöhallinnon vahvistamishankkeesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
657
Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
658
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
659
Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta
660
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.7.2010 Tiedoston koko: kb
641
Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain muuttamisesta
642
Laki perusopetuslain muuttamisesta
643
Laki elintarvikelain muuttamisesta
644
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
645
Laki luotsauslain muuttamisesta
646
Laki työ- ja elinkeinoministeriön koulutus- ja kehittämiskeskuksesta
647
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
648
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
649
Valtiovarainministeriön asetus Konsta Jylhä ja kansanmusiikki -juhlarahasta
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2010 Tiedoston koko: kb
640
Vuoden 2010 kolmas lisätalousarvio
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2010 Tiedoston koko: kb
632
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 ja 31 a §:n muuttamisesta
633
Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä
634
Laki ehdollisen vankeuden valvonnasta
635
Laki rikoslain 6 luvun 10 §:n muuttamisesta
636
Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
637
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19 c §:n muuttamisesta
638
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista
639
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.7.2010 Tiedoston koko: kb
629
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
630
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
631
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2010 Tiedoston koko: kb
620
Laki tulvariskien hallinnasta
621
Laki vesilain 2 luvun 11 a §:n ja 16 luvun 23 a §:n muuttamisesta
622
Laki ympäristönsuojelulain 50 ja 52 §:n muuttamisesta
623
Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
624
Laki tieliikennelain muuttamisesta
625
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
626
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
627
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
628
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.6.2010 Tiedoston koko: kb
611
Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta
612
Laki taksiliikennelain muuttamisesta
613
Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastojen toimialueista ja päätoimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
614
Valtioneuvoston asetus syyttäjänvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
615
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajahinnoista
616
Valtioneuvoston asetus laajakaistatuen hakumenettelyssä käytettävien vertailuperusteiden suhteellisesta painotuksesta
617
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista annetun lain 39 §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuksen eräitä muita korvauksia maksettaessa
618
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
619
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista (Saamenkielinen käännös)
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2010 Tiedoston koko: kb
599
Laki talletuspankkien yhteenliittymästä
600
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
601
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
602
Laki säästöpankkilain 128 §:n kumoamisesta
603
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
604
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
605
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
606
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
607
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 50 ja 54 §:n muuttamisesta
608
Laki sijoitusrahastolain 26 a ja 30 a §:n muuttamisesta
609
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
610
Laki kirjanpitolain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.6.2010 Tiedoston koko: kb
595
Laki huumausainelain 3 §:n muuttamisesta
596
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
597
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
598
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä sekä haitta-aineiden määristä ja mittausmenetelmistä sekä testauslaboratorioista annetun sosiaali- ja terveys- ministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.6.2010 Tiedoston koko: kb
586
Tasavallan presidentin asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
587
Valtioneuvoston asetus lampaiden suojelusta
588
Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta
589
Valtioneuvoston asetus vuohien suojelusta
590
Valtioneuvoston asetus tarhattavien peurojen suojelusta
591
Valtioneuvoston asetus tarhattavien biisonien suojelusta
592
Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta
593
Valtioneuvoston päätös Artjärven kunnan liittämisestä Orimattilan kaupunkiin
594
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.6.2010 Tiedoston koko: kb
581
Laki hallintolain muuttamisesta
582
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
583
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
584
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
585
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2010 metsänhoitomaksun perusteesta
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.6.2010 Tiedoston koko: kb
558
Laki Suomen ja Latvian välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
559
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
560
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
561
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen voimaansaattamisesta ja liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
562
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta
563
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä
564
Valtioneuvoston asetus tuloveroasetuksen muuttamisesta
565
Valtioneuvoston asetus eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
566
Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
567
Valtioneuvoston asetus korkotulon lähdeverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
568
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
569
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
570
Valtioneuvoston asetus verotusmenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
571
Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen muuttamisesta
572
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
573
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 4 §:n muuttamisesta
574
Valtioneuvoston asetus maa- ja puutarhatalouden väliaikaisesta kansallisesta tuesta
575
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen kaksikielisistä osastoista
576
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen tunnuskuvasta ja virkamerkistä
577
Oikeusministeriön asetus Rikosseuraamuslaitoksen virkamiesten virkapuvusta sekä suoja- ja erityisvaatetuksesta
578
Valtiovarainministeriön asetus eräiden verojen lykkäysten ehdoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
579
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä virka-apua verotuksen alalla koskevissa asioissa annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
580
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.6.2010 Tiedoston koko: kb
547
Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 §:n muuttamisesta
548
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
549
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
550
Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
551
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
552
Tasavallan presidentin asetus strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
553
Valtioneuvoston päätös Varpaisjärven kunnan liittämisestä Lapinlahden kuntaan
554
Valtioneuvoston päätös Vöyri-Maksamaan kunnan ja Oravaisten kunnan lakkauttamisesta ja uuden Vöyrin kunnan perustamisesta
555
Valtioneuvoston päätös Kuhmalahden kunnan liittämisestä Kangasalan kuntaan
556
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
557
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.2010 Tiedoston koko: kb
538
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta
539
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta
540
Laki kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
541
Laki tieliikennelain 92 a §:n muuttamisesta
542
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisessä maantieliikenteessä toimivien miehistöjen tekemästä työstä tehtyyn eurooppalaiseen sopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
543
Valtioneuvoston asetus yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa säädetyn hyvityksen enimmäismäärän tarkistamisesta
544
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista
545
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja opiskelijoiden valintamenettelystä
546
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tornionjoen kalastusalueella annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.6.2010 Tiedoston koko: kb
503
Laki Verohallinnosta
504
Laki tuloverolain muuttamisesta
505
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain muuttamisesta
506
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 43 ja 55 §:n muuttamisesta
507
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 e §:n muuttamisesta
508
Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
509
Laki tonnistoverolain 32 §:n muuttamisesta
510
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
511
Laki ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta
512
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
513
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
514
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 11 ja 13 §:n muuttamisesta
515
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
516
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
517
Laki väliaikaisesta työnantajan matalapalkkatuesta annetun lain muuttamisesta
518
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
519
Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
520
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
521
Laki Euroopan talousalueelta saadusta osingosta suoritetun veron palauttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta
522
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
523
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
524
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
525
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain muuttamisesta
526
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
527
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
528
Laki koiraverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
529
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
530
Laki rakennusverolain muuttamisesta
531
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
532
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta
533
Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta
534
Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
535
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
536
Laki haja-asutusalueiden postitoiminnan turvaamiseksi perittävästä maksusta annetun lain muuttamisesta
537
Laki Pohjoismaiden Investointipankin ja Pohjoismaiden projektivientirahaston palveluksessa olevien henkilöiden verottamisesta annetun lain muuttamisesta
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.6.2010 Tiedoston koko: kb
498
Laki rakennusperinnön suojelemisesta
499
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 §:n muuttamisesta
500
Laki rikoslain 48 luvun 6 §:n muuttamisesta
501
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
502
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.6.2010 Tiedoston koko: kb
488
Laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta
489
Laki Pallas-Yllästunturin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
490
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
491
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
492
Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita
493
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
494
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
495
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
496
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta (Koltansaamenkielinen käännös)
497
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön päätöksestä kolttalain mukaisista enimmäistulorajoista
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.2010 Tiedoston koko: kb
477
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
478
Laki rajavartiolain muuttamisesta
479
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
480
Laki pakkokeinolain muuttamisesta
481
Laki tieliikennelain muuttamisesta
482
Laki tullilain 14 a §:n muuttamisesta
483
Laki poliisilain 10 a ja 31 a §:n muuttamisesta
484
Laki maastoliikennelain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
485
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
486
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistaminen
487
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.