Sähköinen säädöskokoelma: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.11.2010 Tiedoston koko: kb
966
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta
967
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
968
Valtioneuvoston asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen kumoamisesta
969
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2011
970
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
971
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta
972
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa
973
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 961/2010 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
974
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 667/2010 tietyistä Eritreaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.11.2010 Tiedoston koko: kb
951
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
952
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
953
Laki Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä
954
Laki patenttilain 67 §:n muuttamisesta
955
Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta
956
Tasavallan presidentin asetus alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
957
Valtioneuvoston asetus työmarkkinatuen tarveharkinnassa sovellettavien euromäärien tarkistamisesta
958
Valtioneuvoston asetus kansanedustajien paikkojen jaosta vaalipiirien kesken
959
Valtioneuvoston asetus eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain voimaantulosta ja eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
960
Valtioneuvoston asetus jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen väliaikaisesta voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
961
Valtioneuvoston asetus tulliasetuksen muuttamisesta
962
Valtioneuvoston asetus Suomenlinnan hoitokunnasta annetun asetuksen 11 ja 13 §:n muuttamisesta
963
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
964
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä makeutusaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
965
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.11.2010 Tiedoston koko: kb
945
Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
946
Valtioneuvoston asetus alusten ympäristönsuojelua parantavien investointitukien yleisistä ehdoista
947
Sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä
948
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
949
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalastuksen erityisluvista
950
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä itäisellä säätelyalueella vuonna 2010 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.11.2010 Tiedoston koko: kb
934
Henkilöstörahastolaki
935
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
936
Laki osuuskuntalain 8 luvun 7 §:n muuttamisesta
937
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
938
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
939
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 2 §:n muuttamisesta
940
Laki työntekijän eläkelain 70 §:n muuttamisesta
941
Laki merimieseläkelain 78 §:n muuttamisesta
942
Laki kunnallisen eläkelain 68 §:n muuttamisesta
943
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
944
Laki tapaturmavakuutuslain 35 b §:n muuttamisesta
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.11.2010 Tiedoston koko: kb
924
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
925
Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta
926
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
927
Laki Turkin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
928
Tasavallan presidentin asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
929
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
930
Tasavallan presidentin asetus Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
931
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
932
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
933
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.11.2010 Tiedoston koko: kb
919
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta
920
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
921
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus biologisten tekijöiden luokituksesta
922
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
923
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinten ruokintaan käytettävistä tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.11.2010 Tiedoston koko: kb
909
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
910
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 10 §:n muuttamisesta
911
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
912
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
913
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
914
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 5 ja 13 §:n muuttamisesta
915
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
916
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
917
Laki kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta
918
Laki Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.11.2010 Tiedoston koko: kb
902
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
903
Laki jäsenvaltioiden itselleen pidättämien kantopalkkioiden jaosta perinteisiä omia varoja EU:n talousarviokäyttöön asetettaessa tehdyn keskitettyä tulliselvitystä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
904
Laki arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
905
Laki arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta
906
Laki lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
907
Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
908
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.10.2010 Tiedoston koko: kb
897
Ympäristöministeriön työjärjestys
898
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2011-2016
899
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
900
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
901
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.10.2010 Tiedoston koko: kb
885
Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain muuttamisesta
886
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
887
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta
888
Laki rahoitusvakuuslain muuttamisesta
889
Laki velkakirjalain 22 §:n muuttamisesta
890
Laki Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuuden sihteeristöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
891
Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön kanssa yhteistyöstä koskien teknistä tukiohjelmaa uusiutuvalle energialle ja energiatehokkuudelle Eteläisen Afrikan kehitysyhteisössä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
892
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen investointitakauslaitoksen perustamista koskevan yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
893
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 2 §:n muuttamisesta
894
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
895
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
896
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 11 §:n muuttamisesta
Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.10.2010 Tiedoston koko: kb
882
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä
883
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
884
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.10.2010 Tiedoston koko: kb
874
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
875
Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta
876
Laki Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
877
Valtioneuvoston asetus hätäkeskustoiminnasta
878
Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
879
Valtioneuvoston asetus tartuntatautien neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
880
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Pohjoissaamenkielinen käännös) (Inarinsaamenkielinen käännös) (Koltansaamenkielinen käännös)
881
Valtiovarainministeriön asetus Lapset ja luovuus -juhlarahasta
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.10.2010 Tiedoston koko: kb
868
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
869
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
870
Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
871
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2010 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
872
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
873
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2009 verotuksen päättymisestä
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.10.2010 Tiedoston koko: kb
858
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
859
Laki Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
860
Laki Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
861
Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
862
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2011
863
Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
864
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
865
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
866
Valtioneuvoston päätös Haukiputaan kunnan, Kiimingin kunnan, Oulun kaupungin, Oulunsalon kunnan ja Yli-Iin kunnan lakkauttamisesta ja yhdistämisestä perustamalla uusi Oulun kaupunki
867
Maa- ja metsätalousministeriön asetus siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.10.2010 Tiedoston koko: kb
851
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
852
Laki Amerikan yhdysvaltojen kanssa tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
853
Laki Antiguan ja Barbudan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
854
Laki Dominican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
855
Laki Grenadan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
856
Laki Saint Lucian kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
857
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 ja 3 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.10.2010 Tiedoston koko: kb
842
Tasavallan presidentin asetus alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
843
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
844
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
845
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 ja 14 §:n muuttamisesta
846
Maa- ja metsätalousministeriön asetus naudanlihan merkitsemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
847
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
848
Maa- ja metsätalousministeriön asetus oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
849
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
850
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vasikanlihan kaupan pitämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2010 Tiedoston koko: kb
839
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Tuulomajoen ja Uutuanjoen vesistöalueiden suojaamisesta Gyrodactylus salaris -loisen leviämiseltä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
840
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alueellisen eettisen toimikunnan ja valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan lausunnoista perittävistä maksuista
841
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisistä lääketutkimuksista
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.2010 Tiedoston koko: kb
826
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2010
827
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
828
Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
829
Valtioneuvoston asetus bensiinin varastoinnista ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
830
Valtioneuvoston asetus öljyjätemaksuina kertyvien varojen käytöstä öljyjätehuoltoon annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta
831
Valtioneuvoston asetus ympäristövahinkovakuutuksesta annetun asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
832
Valtioneuvoston asetus suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
833
Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden huollosta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
834
Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
835
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
836
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
837
Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen eläinten ja kasvien ohjeellisista arvoista annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta
838
Ympäristöministeriön asetus rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista annetun ympäristöministeriön päätöksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.9.2010 Tiedoston koko: kb
822
Laki metsälain muuttamisesta
823
Laki rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta
824
Oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta
825
Valtiovarainministeriön asetus maakuntien juhlarahoista
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.9.2010 Tiedoston koko: kb
820
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta lääketieteellisestä tutkimuseettisestä toimikunnasta
821
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.