Sähköinen säädöskokoelma: 2010

Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Vihko 171 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2010 Tiedoston koko: kb
1238
Verohallinnon päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista
Vihko 170 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2010 Tiedoston koko: kb
1234
Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä
1235
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1236
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kameraalisen jaotuksen ja kuntajaon muuttamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n 2 momentin muuttamisesta
1237
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 169 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2010 Tiedoston koko: kb
1223
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1224
Laki työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
1225
Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1226
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1227
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta
1228
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
1229
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
1230
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
1231
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1232
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta
1233
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista
Vihko 168 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2010 Tiedoston koko: kb
1219
Laki Belizen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1220
Laki Marshallinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1221
Laki Vanuatun kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1222
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista
Vihko 167 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2010 Tiedoston koko: kb
1213
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
1214
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
1215
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1216
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
1217
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
1218
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
Vihko 166 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2010 Tiedoston koko: kb
1207
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä
1208
Laki Verohallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1209
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta
1210
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1211
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista
1212
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista
Vihko 165 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.12.2010 Tiedoston koko: kb
1197
Laki Suomen säädöskokoelmasta annetun lain muuttamisesta
1198
Oikeusministeriön asetus viittausmerkinnöistä Suomen säädöskokoelmassa
1199
Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1200
Valtioneuvoston asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun asetuksen muuttamisesta
1201
Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1202
Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1203
Valtioneuvoston asetus Valtion taidemuseosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1204
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuosilta 2007-2009 suoritettavista korvauksista
1205
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1206
Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista
Vihko 164 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2010 Tiedoston koko: kb
1189
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1190
Laki yrittäjän eläkelain 3 §:n muuttamisesta
1191
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1192
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1193
Laki merimieseläkelain 6 §:n muuttamisesta
1194
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
1195
Valtiovarainministeriön asetus valtiokonttorin maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1196
Verohallinnon päätös muiden kuin sähköisesti annettavien kausiveroilmoitusten määräpäivistä vuonna 2011
Vihko 163 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2010 Tiedoston koko: kb
1186
Valtion talousarvio vuodelle 2011
1187
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2011
1188
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2011
Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2010 Tiedoston koko: kb
1184
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 8 §:n muuttamisesta
1185
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2010 Tiedoston koko: kb
1174
Valtioneuvoston asetus seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
1175
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenneopettajaoppilaiden opetusharjoittelusta
1176
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
1177
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1178
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1179
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien maksullisista suoritteista
1180
Puolustusministeriön asetus puolustushallinnon rakennuslaitoksen maksullisista suoritteista
1181
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön maksullisista suoritteista
1182
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen 11 §:n muuttamisesta
1183
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2010 Tiedoston koko: kb
1170
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
1171
Laki laivaväen lääkärintarkastuksista
1172
Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1173
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011 annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2010 Tiedoston koko: kb
1159
Laki työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta
1160
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta
1161
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
1162
Laki turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1163
Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1164
Tasavallan presidentin asetus elatusavun perimistä ulkomailla koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1165
Tasavallan presidentin asetus ulkoasiainministeriön tehtävistä elatusapujen perinnässä annetun asetuksen kumoamisesta
1166
Tasavallan presidentin asetus Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1167
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1168
Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1169
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläinlääketieteen opiskelijan väliaikaisen ammatinharjoittamisoikeuden saavuttamisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2010 Tiedoston koko: kb
1150
Laki rajavartiolain muuttamisesta
1151
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 21 ja 33 §:n muuttamisesta
1152
Laki ulkomaalaislain 123 §:n muuttamisesta
1153
Laki pakkokeinolain 1 luvun 6 §:n muuttamisesta
1154
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1155
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
1156
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1157
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1158
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2010 Tiedoston koko: kb
1140
Laki maanvuokralain muuttamisesta
1141
Laki perintökaaren 25 luvun 1 b §:n 4 momentin kumoamisesta
1142
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1143
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 35 ja 37 §:n muuttamisesta
1144
Laki lapsilisälain 21 §:n muuttamisesta
1145
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
1146
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2011
1147
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
1148
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1149
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2010 Tiedoston koko: kb
1134
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 1 a §:n muuttamisesta
1135
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
1136
Laki Valtion taidemuseosta annetun lain muuttamisesta
1137
Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1138
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1139
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2010 Tiedoston koko: kb
1125
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
1126
Jäteverolaki
1127
Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta
1128
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta
1129
Laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain muuttamisesta
1130
Laki kansaneläkelain 98 ja 103 §:n muuttamisesta
1131
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1132
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1133
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2011 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2010 Tiedoston koko: kb
1123
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1124
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.12.2010 Tiedoston koko: kb
1115
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
1116
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta
1117
Laki yliopistolain 75 ja 92 a §:n muuttamisesta
1118
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1119
Valtioneuvoston asetus valtion liikelaitoksen lainanoton rajoista ja ehdoista
1120
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
1121
Sisäasianministeriön asetus vartijan voimankäyttökoulutuksesta ja voimankäyttökouluttajan koulutuksesta
1122
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2011
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2010 Tiedoston koko: kb
1109
Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen
1110
Laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa
1111
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1112
Laki lääkelain muuttamisesta
1113
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään HSC-koodiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1114
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

191 - 172 171 - 152 151 - 132 131 - 112 111 - 92 91 - 72 71 - 52 51 - 32 31 - 12 11 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.