Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.4.2009 Tiedoston koko: 98 kb
240
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
241
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
242
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
243
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
244
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
245
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009 annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.4.2009 Tiedoston koko: 191 kb
234
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
235
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
236
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
237
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
238
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisestä syrjäisillä alueilla sekä kuolleiden lemmikkieläinten hävittämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
239
Sisäasiainministeriön asetus palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.4.2009 Tiedoston koko: 61 kb
230
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 §:n muuttamisesta
231
Valtioneuvoston asetus omistusosuuden hankkimista ja luovuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, vakuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisössä koskevasta ilmoituksesta
232
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
233
Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 ja 19 §:n muuttamisesta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.4.2009 Tiedoston koko: 164 kb
226
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
227
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä
228
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä
229
Valtioneuvoston asetus Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.4.2009 Tiedoston koko: 976 kb
222
Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista
223
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräistä kalastusrajoituksista Saimaalla
224
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12/07 muuttamisesta
225
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta hukkakaurasta kylvösiementuotannossa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.4.2009 Tiedoston koko: 229 kb
215
Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
216
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2009
217
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta
218
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
219
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
220
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus valmispakkauksista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
221
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2009 haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.4.2009 Tiedoston koko: 87 kb
207
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
208
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
209
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
210
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
211
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
212
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
213
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
214
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.4.2009 Tiedoston koko: 188 kb
202
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bosnia ja Hertsegovinan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
203
Laki Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
204
Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alueen kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
205
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta
206
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.2009 Tiedoston koko: 109 kb
191
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
192
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
193
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
194
Laki kansaneläkelain 97 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
195
Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta
196
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta
197
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 72 tai 42 prosenttia
198
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia
199
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 5 momentissa tarkoitetusta omavastuuosuuden perimistä koskevasta poikkeuksesta
200
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
201
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.2009 Tiedoston koko: 91 kb
187
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä
188
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
189
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista
190
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.3.2009 Tiedoston koko: 85 kb
178
Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin
179
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
180
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopiireistä
181
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 19 a §:n muuttamisesta
182
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
183
Valtioneuvoston asetus vuoden 2008 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
184
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
185
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
186
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.3.2009 Tiedoston koko: 92 kb
173
Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa
174
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
175
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
176
Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi
177
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.3.2009 Tiedoston koko: 8642 kb (Suuri koko)
172
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.3.2009 Tiedoston koko: 8434 kb (Suuri koko)
171
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.3.2009 Tiedoston koko: 68 kb
166
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
167
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
168
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
169
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
170
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.3.2009 Tiedoston koko: 435 kb
165
Vuoden 2009 lisätalousarvio
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.3.2009 Tiedoston koko: 125 kb
135
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
136
Laki laillisesta tuomioistuimesta ja oikeudenkäynnistä eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta
137
Laki oikeusapulain 13 §:n muuttamisesta
138
Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 16 §:n kumoamisesta
139
Laki etuostolain 18 §:n muuttamisesta
140
Laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 d §:n muuttamisesta
141
Laki asuntokauppalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
142
Laki vakuutussopimuslain 74 §:n muuttamisesta
143
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 4 §:n muuttamisesta
144
Laki vahingonkorvauslain 7 luvun 4 §:n kumoamisesta
145
Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
146
Laki liikennevakuutuslain 11 §:n muuttamisesta
147
Laki potilasvahinkolain 14 §:n kumoamisesta
148
Laki tuotevastuulain 12 §:n kumoamisesta
149
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
150
Laki raideliikennevastuulain 18 §:n kumoamisesta
151
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 11 §:n kumoamisesta
152
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 74 §:n muuttamisesta
153
Laki nimilain 24 §:n muuttamisesta
154
Laki lapseksiottamisesta annetun lain 29 ja 34 §:n muuttamisesta
155
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
156
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
157
Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
158
Laki holhoustoimesta annetun lain 70 §:n muuttamisesta
159
Laki lapsen elatuksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
160
Laki isyyslain 28 ja 40 §:n muuttamisesta
161
Laki konkurssilain muuttamisesta
162
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 23 §:n 2 momentin ja 45 §:n kumoamisesta
163
Laki työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
164
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 28 §:n muuttamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.3.2009 Tiedoston koko: 116 kb
125
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
126
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta
127
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
128
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
129
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
130
Laki elintarvikelain 71 ja 72 §:n muuttamisesta
131
Laki kemikaalilain 60 §:n muuttamisesta
132
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 25 a ja 25 b §:n muuttamisesta
133
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 20 ja 21 §:n muuttamisesta
134
Valtiovarainministeriön asetus Porvoon valtiopäivät -juhlarahasta
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.3.2009 Tiedoston koko: 104 kb
119
Tasavallan presidentin asetus Kambodzhan kanssa tehdyn yhteistyötä Suomen ja Kambodzhan välisessä maankäyttö- ja -hallintahankkeessa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
120
Tasavallan presidentin asetus elatustukea koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
121
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
122
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
123
Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita
124
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.3.2009 Tiedoston koko: 368 kb
115
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta
116
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
117
Valtioneuvoston asetus Ranskan kanssa Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin kriisinhallintaoperaation operaatioesikunnassa palvelevan suomalaisen henkilöstön asemasta ja vahingonkorvausvaateiden ratkaisemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
118
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 22-24

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.