Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.6.2009 Tiedoston koko: 97 kb
373
Laki rikoslain 22 luvun muuttamisesta
374
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
375
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
376
Laki hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamisesta
377
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
378
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
379
Valtioneuvoston asetus kansanterveysasetuksen 2 ja 3 §:n kumoamisesta
380
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.6.2009 Tiedoston koko: 83 kb
362
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä
363
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
364
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
365
Laki ulosottokaaren 4 luvun 19 §:n muuttamisesta
366
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta
367
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
368
Laki Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
369
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta
370
Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
371
Valtioneuvoston asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen muuttamisesta
372
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.6.2009 Tiedoston koko: 82 kb
352
Laki verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta
353
Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
354
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta
355
Tasavallan presidentin asetus Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
356
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
357
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
358
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
359
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
360
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009 annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
361
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2009/2010 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.2009 Tiedoston koko: 80 kb
344
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
345
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
346
Valtioneuvoston asetus valtion viranomaisten sineteistä ja leimoista
347
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
348
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun asetuksen 5 §:n kumoamisesta
349
Valtioneuvoston asetus magneettilelujen varoitusmerkinnöistä annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
350
Valtioneuvoston asetus Kuluttajaviraston tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevien rajoitusten valvonnassa
351
Oikeusministeriön asetus Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.5.2009 Tiedoston koko: 106 kb
340
Valtioneuvoston asetus elinikäisen oppimisen neuvostosta
341
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
342
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta
343
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koulumaitotuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.5.2009 Tiedoston koko: 45 kb
338
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
339
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2008 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.5.2009 Tiedoston koko: 71 kb
331
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
332
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta
333
Laki terveyden edistämisen määrärahasta
334
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
335
Laki raittiustyölain 10 ja 11 §:n kumoamisesta
336
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tuen hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
337
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta teurastamoita ja leikkaamoita koskevista TSE-tauteihin liittyvistä toimenpiteistä
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.5.2009 Tiedoston koko: 89 kb
323
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
324
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
325
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta
326
Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
327
Laki kansalaisuuslain 15 ja 20 §:n muuttamisesta
328
Laki Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
329
Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta
330
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.5.2009 Tiedoston koko: 230 kb
317
Laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
318
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
319
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
320
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
321
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
322
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtävien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.5.2009 Tiedoston koko: 96 kb
314
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen liittyvän toisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
315
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
316
Verohallinnon työjärjestys
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.5.2009 Tiedoston koko: 81 kb
305
Laki maanpuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta
306
Laki asevelvollisuuslain 97 ja 107 §:n muuttamisesta
307
Laki siviilipalveluslain 55 ja 94 §:n muuttamisesta
308
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
309
Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 7 §:n muuttamisesta
310
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
311
Laki lääkelain muuttamisesta
312
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
313
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.5.2009 Tiedoston koko: 91 kb
299
Laki eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta
300
Laki vaalilain muuttamisesta
301
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
302
Valtioneuvoston asetus maatilan asunto-olojen parantamisen tukemisesta
303
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
304
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.5.2009 Tiedoston koko: 182 kb
297
Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 11 §:n muuttamisesta
298
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.5.2009 Tiedoston koko: 78 kb
288
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
289
Laki käräjäoikeuslain 17 ja 20 §:n muuttamisesta
290
Valtioneuvoston asetus hovioikeusasetuksen 9 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta
291
Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista
292
Valtioneuvoston päätös Liljendalin kunnan, Loviisan kaupungin, Pernajan kunnan ja Ruotsinpyhtään kunnan lakkauttamisesta ja uuden Loviisan kaupungin perustamisesta sekä eräiden alueiden siirtämisestä Ruotsinpyhtään kunnasta Pyhtään kuntaan
293
Valtioneuvoston päätös Noormarkun kunnan liittämisestä Porin kaupunkiin
294
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
295
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
296
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta pellavan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2009 Tiedoston koko: 82 kb
277
Laki Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
278
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
279
Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
280
Valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
281
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
282
Valtioneuvoston päätös Himangan kunnan liittämisestä Kalajoen kaupunkiin
283
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista
284
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
285
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista
286
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista
287
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta salmonelloosin vastustamisesta naudoissa ja sioissa annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2009 Tiedoston koko: 88 kb
270
Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta
271
Laki kansanedustajain eläkelain 1 §:n muuttamisesta
272
Laki valtion eläkelain 136 §:n muuttamisesta
273
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta
274
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
275
Laki tuloverolain 22 §:n muuttamisesta
276
Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.4.2009 Tiedoston koko: 95 kb
262
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta
263
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
264
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
265
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
266
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
267
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
268
Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
269
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen 15 §:n muuttamisesta
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.4.2009 Tiedoston koko: 694 kb
256
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
257
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus paineilmajarruilla varustettujen autojen ja niiden perävaunujen jarrujen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta
258
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linja-autojen rakenteesta ja varusteista annetun liikenneministeriön päätöksen kumoamisesta
259
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen kuormakoreista, kuormaamisesta ja kuorman kiinnittämisestä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
260
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen koeasemille, karjuasemille ja karjun spermalle asetettavista eläinten terveysvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
261
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.4.2009 Tiedoston koko: 212 kb
249
Laki Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
250
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
251
Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen kieltämisestä
252
Valtioneuvoston asetus vientitakuutoiminnassa noudatettavista periaatteista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
253
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
254
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
255
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta härkäpavun kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.4.2009 Tiedoston koko: 211 kb
246
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
247
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
248
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2009

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.