Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.2009 Tiedoston koko: kb
665
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
666
Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
667
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta sosiaali- ja terveysalan eettisestä neuvottelukunnasta
668
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
669
Valtioneuvoston päätös Karttulan kunnan liittämisestä Kuopion kaupunkiin
670
Valtiovarainministeriön asetus Valtioneuvosto 200 vuotta -juhlarahasta
671
Verohallinnon päätös vuoden 2009 kiinteistöverotuksen päättymisestä
Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2009 Tiedoston koko: kb
662
Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
663
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
664
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 §:n 4 kohdan ja liitteen 4 kumoamisesta
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.8.2009 Tiedoston koko: kb
661
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.8.2009 Tiedoston koko: kb
651
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta
652
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
653
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta
654
Laki arvopaperimarkkinalain 1 ja 2 luvun muuttamisesta
655
Laki kiinnitysluottopankkilain 8 §:n muuttamisesta
656
Laki sijoitusrahastolain 48 §:n muuttamisesta
657
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
658
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
659
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
660
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.8.2009 Tiedoston koko: 45 kb
648
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
649
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
650
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.8.2009 Tiedoston koko: 107 kb
641
Laki rikoslain muuttamisesta
642
Laki alkoholilain muuttamisesta
643
Laki pakkokeinolain 5 luvun 10 §:n muuttamisesta
644
Laki järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
645
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiehen sairauden todistamisesta
646
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
647
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden, seosten ja esineiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetuista REACH-asetuksen XVII liitteen säännöksistä poikkeamisesta
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.8.2009 Tiedoston koko: 233 kb
626
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
627
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
628
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 30 §:n muuttamisesta
629
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
630
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
631
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
632
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
633
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
634
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
635
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
636
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
637
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
638
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
639
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
640
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.8.2009 Tiedoston koko: 116 kb
617
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista
618
Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
619
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta
620
Laki viestintähallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
621
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
622
Laki varainsiirtoverolain 56 b §:n muuttamisesta
623
Laki verotusmenettelystä annetun lain 93 a §:n muuttamisesta
624
Laki ennakkoperintälain 6 a §:n muuttamisesta
625
Laki veripalvelulain 11 §:n muuttamisesta
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.8.2009 Tiedoston koko: 188 kb
604
Verotililaki
605
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
606
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
607
Laki verontilityslain muuttamisesta
608
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
609
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta
610
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta
611
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
612
Laki arpajaisverolain muuttamisesta
613
Laki veronkantolain muuttamisesta
614
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
615
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
616
Valtioneuvoston asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.8.2009 Tiedoston koko: 58 kb
598
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta
599
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
600
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksen eräiltä kirjaamislakimieheltä vaadittavasta kielitaidosta
601
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
602
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
603
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.8.2009 Tiedoston koko: 72 kb
591
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
592
Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
593
Laki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta
594
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
595
Laki lääkelain muuttamisesta
596
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
597
Laki kemikaalilain muuttamisesta
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.8.2009 Tiedoston koko: 84 kb
585
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
586
Laki arvopaperimarkkinalain 2 luvun muuttamisesta
587
Laki vakuutusyhtiölain 5 luvun muuttamisesta
588
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä
589
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12/07 muuttamisesta
590
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13/07 muuttamisesta
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.7.2009 Tiedoston koko: 110 kb
572
Laki maakaaren muuttamisesta
573
Laki kaupanvahvistajista
574
Laki maanvuokralain muuttamisesta
575
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta
576
Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
577
Laki maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
578
Laki oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta
579
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n 1 momentin 1 kohdan a alakohdan ja 19 §:n 1 momentin 1 kohdan kumoamisesta
580
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
581
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 91 p ja 97 §:n muuttamisesta
582
Laki rakennussuojelulain 20 §:n muuttamisesta
583
Laki etuostolain 9 §:n muuttamisesta
584
Laki kirjaamisasioiden siirtämistä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.7.2009 Tiedoston koko: kb
566
Laki Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
567
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
568
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
569
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
570
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
571
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 3 § :n muuttamisesta
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.7.2009 Tiedoston koko: 171 kb
558
Yliopistolaki
559
Laki yliopistolain voimaanpanosta
560
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta
561
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta
562
Laki rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta
563
Laki konkurssilain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta
564
Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
565
Valtioneuvoston asetus työsuojeluneuvottelukunnasta
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.7.2009 Tiedoston koko: 59 kb
554
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
555
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa yhteistyöstä uusiutuvan energian strategian kehittämishankkeessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
556
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta
557
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.7.2009 Tiedoston koko: 101 kb
552
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
553
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmä- ja vihannesorganisaatioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.7.2009 Tiedoston koko: 189 kb
551
Valtioneuvoston asetus maakaasun käsittelyn turvallisuudesta
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.7.2009 Tiedoston koko: 65 kb
548
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
549
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
550
Valtiovarainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Hämeenlinnan kaupungin ja Hausjärven kunnan välillä
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.7.2009 Tiedoston koko: kb
541
Valtiovarainministeriön asetus ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 2 §:n 5 momentissa tarkoitetuista valtioista
542
Ympäristöministeriön työjärjestys
543
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista valtioista tuotavien hevoseläinten eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
544
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen väliaikaisesta sallimisesta
545
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2009 metsänhoitomaksun perusteesta
546
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
547
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.