Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.10.2009 Tiedoston koko: kb
809
Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
810
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
811
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hedelmöityshoidoista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
812
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräistä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista tehtävistä ilmoituksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
813
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
814
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sähköisestä lääkemääräyksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 ja 8 §:n muuttamisesta
815
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus veripalvelusta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
816
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
817
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
818
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.10.2009 Tiedoston koko: kb
801
Eduskunnan päätös eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
802
Valtioneuvoston asetus vakuutettujen työansioiden huomioon ottamisesta laskettaessa eräiden eläkelaitosten osuutta Eläketurvakeskuksen kustannuksista
803
Valtioneuvoston asetus lääkeasetuksen muuttamisesta
804
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
805
Valtioneuvoston asetus kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien apteekkimaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
806
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollossa käytettävistä muista kuin itsetoimivista vaaoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
807
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun asetuksen muuttamisesta
808
Valtioneuvoston asetus in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista laitteista annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n ja liitteen 8 muuttamisesta
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.10.2009 Tiedoston koko: kb
795
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön ja Pohjoismaiden Investointipankin kanssa Itämeren toimintaohjelman hankevalmistelurahastosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
796
Valtioneuvoston asetus tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain voimaantulosta
797
Valtioneuvoston asetus luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymästä
798
Valtioneuvoston asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
799
Valtioneuvoston päätös maakunnista
800
Verohallinnon päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.10.2009 Tiedoston koko: 262 kb
773
Laki lääkelain muuttamisesta
774
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamisesta
775
Laki huumausainelain muuttamisesta
776
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain muuttamisesta
777
Laki veripalvelulain muuttamisesta
778
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
779
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta
780
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
781
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
782
Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta
783
Laki kansanterveyslain 43 §:n muuttamisesta
784
Laki erikoissairaanhoitolain 47 a ja 52 §:n muuttamisesta
785
Laki mielenterveyslain 33 b §:n muuttamisesta
786
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
787
Laki tartuntatautilain 11 a §:n muuttamisesta
788
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
789
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta
790
Laki rehulain 13 §:n muuttamisesta
791
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 4 ja 8 §:n muuttamisesta
792
Laki pelastuslain 6 §:n muuttamisesta
793
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
794
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.10.2009 Tiedoston koko: kb
765
Eläinlääkintähuoltolaki
766
Laki eläintautilain 15 §:n muuttamisesta
767
Laki eläinsuojelulain 59 §:n muuttamisesta
768
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 47 §:n muuttamisesta
769
Valtioneuvoston asetus hätäkeskuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
770
Valtioneuvoston asetus yliopistoista
771
Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä
772
Puolustusministeriön asetus sotilasräjähteistä
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.10.2009 Tiedoston koko: 128 kb
746
Laki verotililain 7 ja 51 §:n muuttamisesta
747
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
748
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
749
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
750
Laki verontilityslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
751
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
752
Laki ennakkoperintälain väliaikaisesta muuttamisesta
753
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 10 ja 13 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
754
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
755
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
756
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
757
Laki arpajaisverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
758
Laki arpajaisverolain väliaikaisesta muuttamisesta
759
Laki veronkantolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
760
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
761
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
762
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
763
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suositusten soveltamisesta
764
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.10.2009 Tiedoston koko: 122 kb
738
Laki työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä
739
Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
740
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
741
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Pohjoissaamenkielinen käännös),(Inarinsaamenkielinen käännös), (Koltansaamenkielinen käännös)
742
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
743
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvojen rekisteröinnistä
744
Puolustusministeriön asetus eräiden liikenteessä käytettävien sotilasajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta
745
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.10.2009 Tiedoston koko: 273 kb
737
Vuoden 2009 toinen lisätalousarvio
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.10.2009 Tiedoston koko: 98 kb
733
Laki Kazakstanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
734
Valtioneuvoston asetus kaupanvahvistajista
735
Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta
736
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n muuttamisesta
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.10.2009 Tiedoston koko: 114 kb
730
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
731
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta
732
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tarkoituksenmukaisen internet-yhteyden vähimmäisnopeudesta yleispalvelussa
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.10.2009 Tiedoston koko: 136 kb
724
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kulttuuritoimen sekä vapaan sivistystyön keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2010
725
Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista
726
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 ja 8 §:n muuttamisesta
727
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
728
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
729
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2009 Tiedoston koko: 286 kb
716
Valtioneuvoston asetus Huoltovarmuuskeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
717
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
718
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön osaksi rahoittamista maataloustuotteiden tiedotus- ja menekinedistämistoimista
719
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
720
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevien vaatimusten valvonnasta
721
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työnantajan velvollisuudesta maksaa korvausta työntekijälle merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta annetun työministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
722
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
723
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliikenteessä käytettävän esteettömän kaluston laatuvaatimuksista
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.9.2009 Tiedoston koko: 83 kb
711
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 §:n muuttamisesta
712
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
713
Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
714
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen liitteiden 2 ja 3(a) muuttamisesta
715
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.9.2009 Tiedoston koko: 120 kb
705
Tasavallan presidentin asetus Tsekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
706
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta
707
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
708
Valtioneuvoston asetus eräistä raha-automaattiavustuksiin sovellettavista määräajoista annetun asetuksen 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
709
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
710
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.9.2009 Tiedoston koko: 98 kb
695
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä
696
Laki tieliikennelain muuttamisesta
697
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
698
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
699
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
700
Tasavallan Presidentin asetus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä Sri Lankan tarkkailuoperaation arkiston sijoittamisesta Norjan kansallisarkiston yhteyteen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
701
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Amerikan Yhdysvaltojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
702
Valtioneuvoston asetus rikesakkorikkomuksista annetun asetuksen muuttamisesta
703
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen 31 §:n muuttamisesta
704
Valtioneuvoston asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta annetun asetuksen 23 §:n 1 ja 3 momentin kumoamisesta
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.9.2009 Tiedoston koko: 290 kb
694
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteiden muuttamisesta
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.9.2009 Tiedoston koko: 82 kb
685
Laki rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta
686
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 36 §:n muuttamisesta
687
Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
688
Laki rajavartiolain muuttamisesta
689
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 19 §:n muuttamisesta
690
Laki tullilain muuttamisesta
691
Laki poliisilain 54 §:n muuttamisesta
692
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun muuttamisesta
693
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.9.2009 Tiedoston koko: 43 kb
682
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maakaasukauppoja koskevasta tiedonvaihdosta ja tasehallinnasta annetun asetuksen muuttamisesta
683
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
684
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2008 verotuksen päättymisestä
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.9.2009 Tiedoston koko: 58 kb
679
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
680
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
681
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.9.2009 Tiedoston koko: kb
672
Tasavallan presidentin asetus EU-Afrikka infrastruktuurirahaston säännöistä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
673
Tasavallan presidentin asetus Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
674
Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
675
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
676
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 ennakonpalautusten maksamisesta
677
Opetusministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
678
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuperäiskasvilajikkeiden hyväksymisestä ja siemenkaupasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.