Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 04.12.2009
982
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
983
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
984
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupavastuualueiden sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja niiden toimialueiden laajentamisesta
985
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
986
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
987
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 03.12.2009
980
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
981
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 03.12.2009
969
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
970
Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta
971
Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta
972
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
973
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
974
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
975
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
976
Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
977
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2009 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista (Saamenkielinen käännös)
978
Valtioneuvoston asetus raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
979
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 02.12.2009
960
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta
961
Laki vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta
962
Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta
963
Valtioneuvoston asetus merkitykseltään vähäisestä teletoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
964
Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
965
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2010 - 2012 myönnettävistä valtionavustuksista
966
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista vuosina 2010 ja 2011
967
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010 työttömyysvakuutusmaksuista
968
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 01.12.2009
953
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta
954
Laki kielilain 40 §:n muuttamisesta
955
Laki Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
956
Tasavallan presidentin asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
957
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lakkauttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
958
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
959
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 01.12.2009
943
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
944
Laki Haus kehittämiskeskus Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
945
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista
946
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
947
Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
948
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
949
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 a §:n muuttamisesta
950
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
951
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
952
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.11.2009
932
Laki ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta
933
Laki luottotietolain muuttamisesta
934
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
935
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
936
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain kumoamisesta
937
Laki Verohallinnosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
938
Eduskunnan päätös valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle
939
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosentista vuonna 2010
940
Opetusministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
941
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
942
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.11.2009
924
Laki Espanjan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
925
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
926
Laki kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n muuttamisesta
927
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
928
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
929
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
930
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen toimialueista
931
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2009
911
Laki erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
912
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta
913
Laki Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
914
Laki eräiden Bermudan kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
915
Laki eräiden Caymansaarten kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
916
Laki eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
917
Laki Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
918
Laki eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
919
Laki eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
920
Laki Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
921
Laki Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
922
Laki Suomen Akatemiasta
923
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2009
904
Laki Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta
905
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
906
Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastoista
907
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
908
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
909
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
910
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.11.2009
896
Laki aluehallintovirastoista
897
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
898
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa
899
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
900
Laki työsuojeluhallinnosta annetun lain muuttamisesta
901
Laki valtion virkamieslain 4 ja 7 §:n muuttamisesta
902
Laki liikuntalain muuttamisesta
903
Laki valtion aluehallinnon uudistamista koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.11.2009
884
Laki ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvien ihmisten toisintamisen kieltämisestä ja ihmisalkuperää olevien elinten ja kudosten siirroista tehtyjen lisäpöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
885
Laki rikoslain 11 luvun 11 §:n ja 47 luvun 3 §:n muuttamisesta
886
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
887
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
888
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
889
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
890
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
891
Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
892
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
893
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
894
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaisen hammashoitomateriaalien koetuslaitoksen perussäännöstä tehdyn Pohjoismaiden ministerineuvoston päätöksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
895
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 6 §:n muuttamisesta
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.11.2009
874
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
875
Laki Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi
876
Laki Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
877
Laki Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
878
Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
879
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 26 §:n muuttamisesta
880
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hevoseläinten tunnistamisesta ja merkitsemisestä
881
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2009
882
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
883
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2009 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.11.2009
869
Joukkoliikennelaki
870
Laki taksiliikennelain muuttamisesta
871
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
872
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
873
Laki julkisista hankinnoista annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.11.2009 Tiedoston koko: kb
862
Laki Liikennevirastosta
863
Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta
864
Valtioneuvoston asetus Liikennevirastosta
865
Valtioneuvoston asetus Liikenteen turvallisuusvirastosta
866
Valtioneuvoston asetus kiinteistönmuodostamisasetuksen 103 §:n muuttamisesta
867
Valtioneuvoston asetus maanmittauslaitoksesta annetun asetuksen 19 §:n muuttamisesta
868
Valtioneuvoston asetus sokerialan väliaikaisen monipuolistamistuen kohdentamisesta maatalouden investointeihin
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.11.2009 Tiedoston koko: kb
854
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
855
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
856
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta
857
Laki elatustukilain muuttamisesta
858
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
859
Laki perhehoitajalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
860
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
861
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.11.2009 Tiedoston koko: kb
843
Laki rautatiekuljetuslain muuttamisesta
844
Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta
845
Laki rikoslain 36 luvun 6 §:n muuttamisesta
846
Laki korkolain 4 §:n muuttamisesta
847
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 59 c §:n muuttamisesta
848
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta
849
Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalvelujen yhtiöittämisestä
850
Laki Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä
851
Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada vammaisten henkilöiden tulkkipalveluja koskevia asiakastietoja
852
Laki kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010
853
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalastuksen erityisluvista vuonna 2010
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.11.2009 Tiedoston koko: 80 kb
829
Laki pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta
830
Laki jätelain 3 §:n muuttamisesta
831
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
832
Laki kuntien valtionosuuslain 27 §:n muuttamisesta
833
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
834
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
835
Laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
836
Tasavallan presidentin asetus Afrikan Unionin kanssa Suomen tuesta AU Mediation Support Capacity-hankkeelle tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
837
Tasavallan presidentin asetus Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön sihteeristön kanssa meteorologiayhteistyön valmisteluvaiheesta eteläisessä Afrikassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
838
Tasavallan presidentin asetus epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
839
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
840
Valtioneuvoston asetus tuomareiden nimittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
841
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
842
Valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1040/2006) liitteen 5 muuttamisesta
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.11.2009 Tiedoston koko: 83 kb
822
Laki autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa
823
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
824
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
825
Valtioneuvoston asetus taksinkuljettajien ammattipätevyydestä
826
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 7 luvun kumoamisesta
827
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistöjen kirjaamisasioiden maksuista sekä kaupanvahvistuksesta perittävistä maksuista ja korvauksista vuonna 2010
828
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.10.2009 Tiedoston koko: kb
819
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista
820
Oikeusministeriön asetus oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
821
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.