Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2009
1118
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1119
Valtioneuvoston asetus liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen muuttamisesta
1120
Valtioneuvoston asetus poliisin tunnuskuvasta sekä sen kulkuneuvoissa käytettävistä lipuista ja viireistä annetun asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1121
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
1122
Valtioneuvoston asetus rahaliikenteen valvontalaitteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1123
Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1124
Valtioneuvoston asetus arpajaisista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 31 §:n muuttamisesta
1125
Valtioneuvoston asetus turvallisuusalan neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1126
Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta
1127
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2009
1105
Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1106
Valtioneuvoston asetus sakon täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1107
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeusasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1108
Valtioneuvoston asetus Rikosseuraamuslaitoksesta
1109
Oikeusministeriön asetus menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisessä
1110
Sisäasiainministeriön asetus aluehallintovirastojen poliisitoimen vastuualueista
1111
Sisäasiainministeriön asetus ampuma-aseiden säilyttämiseen tarkoitetusta turvakaapista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1112
Sisäasiainministeriön asetus kulkuneuvon pysäyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen 23 ja 25 §:n muuttamisesta
1113
Sisäasiainministeriön asetus Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijan opintososiaalisista eduista annetun sisäasiainministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1114
Sisäasiainministeriön asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1115
Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1116
Sisäasiainministeriön asetus poliisin voimakeinojen käyttämisestä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
1117
Sisäasiainministeriön asetus valtion omistukseen siirtyneiden ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden käsittelystä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2009
1101
Valtioneuvoston asetus kuluttajien käyttöön tarkoitettuja henkilönsuojaimia koskevista vaatimuksista
1102
Valtioneuvoston asetus pyroteknisten tuotteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta
1103
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muuttamisesta
1104
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2009
1096
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta
1097
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2010
1098
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
1099
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 33 §:n muuttamisesta
1100
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2009
1088
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1089
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Lappeenrannan kaupungin ja Imatran kaupungin välillä
1090
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
1091
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
1092
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta
1093
Valtiovarainministeriön asetus Tilastokeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
1094
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
1095
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös lääkeluettelosta
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2009 Tiedoston koko: kb
1082
Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista
1083
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 §:n muuttamisesta
1084
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ratamaksun perusmaksusta
1085
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
1086
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista
1087
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2010
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2009 Tiedoston koko: kb
1079
Eduskunnan päätös talletuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauksista
1080
Opetusministeriön asetus eräiden opintojen tuottamasta kelpoisuudesta ammattikorkeakouluopintoihin
1081
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2010 ja 2011
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.12.2009 Tiedoston koko: kb
1077
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1078
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2009
1076
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2009
1065
Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
1066
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
1067
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain muuttamisesta
1068
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta
1069
Laki Suomen ympäristökeskuksesta
1070
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1071
Valtioneuvoston asetus Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1072
Valtioneuvoston asetus suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin
1073
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 13 §:n muuttamisesta
1074
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön maksullisista suoritteista
1075
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 87 ja 89 §:n muuttamisesta
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2009
1060
Laki valtion eläkelain 98 §:n muuttamisesta
1061
Valtioneuvoston asetus koulutuksen arvioinnista
1062
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
1063
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1064
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2009
1056
Laki biopolttoaineiden edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1057
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsäkeskusten ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion suoritteiden maksullisuudesta
1058
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista
1059
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2009
1046
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
1047
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1048
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1049
Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta
1050
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1051
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 b §:n muuttamisesta
1052
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta
1053
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2010
1054
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1055
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2009
1038
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista
1039
Tasavallan presidentin asetus Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1040
Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1041
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1042
Valtioneuvoston asetus valtion taideteostoimikunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1043
Valtioneuvoston asetus tallentamattomien ääni- ja kuvanauhojen ja muiden tallennuslaitteiden valmistuksesta ja maahantuonnista suoritettavan maksun suuruudesta vuonna 2010
1044
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishausta
1045
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.12.2009
1030
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1031
Valtioneuvoston asetus eläinlääkintähuollosta
1032
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1033
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
1034
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1035
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2009
1036
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1037
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2009
1021
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1022
Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin annetun lain muuttamisesta
1023
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
1024
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1025
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1026
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (285/2009) 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1027
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna 2009 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1028
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES osa-alueilla 25-32 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
1029
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2009 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2009
1012
Laki Montenegron kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lain-säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1013
Laki Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1014
Laki Kenian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1015
Laki Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1016
Laki isyyslain muuttamisesta
1017
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta
1018
Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta
1019
Oikeusministeriön asetus vangitsemisasioiden ja muiden kiireellisten asioiden käsittelystä käräjäoikeuksissa eräissä tapauksissa annetun oikeusministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1020
Verohallinnon päätös vuodelta 2010 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 09.12.2009
1002
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
1003
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1004
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n muuttamisesta
1005
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1006
Tasavallan presidentin asetus eräiden Jerseyn kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1007
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1008
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta
1009
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1010
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1011
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 09.12.2009
990
Laki rikoslain muuttamisesta
991
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta
992
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta
993
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen voimaansaattamisesta
994
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin suurnopeusaluksia koskeviin kansainvälisiin turvallisuussäännöstöihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
995
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän BCH-koodin muutosten voimaansaattamisesta
996
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
997
Tasavallan presidentin asetus Ariane-, Vega- ja Sojuz-kantorakettien käyttövaihetta Guyanan avaruuskeskuksessa koskevan julistuksen voimaansaattamisesta
998
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
999
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1000
Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta
1001
Valtioneuvoston asetus merityöaikalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 08.12.2009
988
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2010
989
Luettelo kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.