Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 181 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1263
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta
1264
Laki turkistuottajien lomituspalveluista
1265
Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta
1266
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 114 §:n muuttamisesta
1267
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
1268
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
1269
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 180 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1248
Laki tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1249
Laki tonnistoverolain muuttamisesta
1250
Vuoden 2010 tuloveroasteikkolaki
1251
Laki tuloverolain muuttamisesta
1252
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja 22 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1253
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1254
Laki valmisteverotuslain 39 §:n muuttamisesta
1255
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 10 ja 11 §:n muuttamisesta
1256
Laki rataverolain 20 §:n muuttamisesta
1257
Laki väylämaksulain 28 §:n muuttamisesta
1258
Laki tullilain 39 §:n muuttamisesta
1259
Laki veronkantolain 22 §:n muuttamisesta
1260
Laki verotililain 31 §:n muuttamisesta ja 32 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1261
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 2 ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1262
Valtiovarainministeriön asetus veronkannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Vihko 179 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1242
Laki maantielain muuttamisesta
1243
Laki ratalain muuttamisesta
1244
Tasavallan presidentin asetus eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1245
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1246
Valtioneuvoston asetus maanteistä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta
1247
Valtioneuvoston asetus radoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vihko 178 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2009
1231
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
1232
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1233
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1234
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
1235
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella
1236
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1237
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1238
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
1239
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden vakuutusyhtiölaissa säädettyjen euromäärien korottamisesta
1240
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1241
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 177 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2009
1223
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1224
Laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1225
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta
1226
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 7 ja 38 §:n muuttamisesta
1227
Laki asumistukilain 3 §:n muuttamisesta
1228
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1229
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1230
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista
Vihko 176 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2009
1213
Laki korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1214
Laki osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n muuttamisesta
1215
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
1216
Laki vakuutusyhtiölain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta
1217
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1218
Laki turvatekniikan keskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1219
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
1220
Laki kosmeettisista valmisteista annetun lain muuttamisesta
1221
Laki lelujen turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta
1222
Laki kemikaalilain 8 a §:n muuttamisesta
Vihko 175 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2009
1197
Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle
1198
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
1199
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1200
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
1201
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1202
Laki tapaturmavakuutuslain 61 a §:n muuttamisesta
1203
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1204
Laki kansaneläkelain 34 ja 70 §:n muuttamisesta
1205
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1206
Laki yrittäjän eläkelain 2 ja 70 §:n muuttamisesta
1207
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1208
Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta
1209
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1210
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1211
Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista
1212
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 174 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2009
1194
Ilmailulaki
1195
Laki rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta
1196
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 173 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2009
1188
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1189
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1190
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1191
Laki vuorotteluvapaalain 15 §:n muuttamisesta
1192
Laki työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
1193
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 172 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2009
1183
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä
1184
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta
1185
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1186
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla
1187
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta
Vihko 171 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2009
1175
Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta
1176
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta
1177
Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
1178
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen muuttamisesta
1179
Tasavallan presidentin asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
1180
Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1181
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
1182
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 170 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2009
1171
Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
1172
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen salmonellavalvontaohjelmasta
1173
Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta
1174
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvityksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 169 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2009
1166
Laki palvelujen tarjoamisesta
1167
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1168
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1169
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta
1170
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 168 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2009
1156
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 13 §:n muuttamisesta
1157
Valtioneuvoston asetus kirjastoasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1158
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
1159
Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
1160
Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
1161
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1162
Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1163
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1164
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen VI muuttamisesta
1165
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
Vihko 167 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.12.2009
1152
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1153
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työssäkäyntialueista
1154
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1155
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 166 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2009
1147
Tasavallan presidentin asetus ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
1148
Tasavallan presidentin asetus eräiden Guernseyn alueen kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1149
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1150
Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta
1151
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta
Vihko 165 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2009
1145
Valtioneuvoston asetus aluehallintoviraston maksuista
1146
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
Vihko 164 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2009
1141
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista
1142
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista
1143
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1144
Verohallinnon päätös vuonna 2010 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
Vihko 163 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2009
1135
Valtioneuvoston asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta
1136
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1137
Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1138
Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1139
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2010
1140
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä itäisellä säätelyalueella vuonna 2010
Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2009
1128
Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1129
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1130
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta
1131
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta
1132
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003-2012 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1133
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1134
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.