Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.3.2009 Tiedoston koko: 101 kb
109
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
110
Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
111
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2009/2010 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
112
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2009
113
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä ja jälleenlaivauksen rajoitusten voimaantulosta Itämeren pääaltaalla
114
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES-osa-alueilla 25-32
Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.3.2009 Tiedoston koko: 87 kb
105
Riistavahinkolaki
106
Laki metsästyslain 87 §:n muuttamisesta
107
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
108
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisten valmisteiden eläinkoekielloista
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.3.2009 Tiedoston koko: 74 kb
104
Ympäristöministeriön työjärjestys
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.3.2009 Tiedoston koko: 81 kb
95
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta
96
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
97
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
98
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2009
99
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyynnin omavalvontasuunnitelmasta
100
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
101
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
102
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
103
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.2.2009 Tiedoston koko: 230 kb
92
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
93
Valtioneuvoston asetus säteilyasetuksen 24 a §:n kumoamisesta
94
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.2.2009 Tiedoston koko: 135 kb
84
Laki yhdenvertaisuuslain 2 §:n muuttamisesta
85
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä liittyvien sääntöjen muutosten voimaansaattamisesta
86
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2009
87
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
88
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
89
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2009 kiinteistöveron eräpäivistä
90
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2008
91
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2009 maksettavan korvauksen perusteista
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.2.2009 Tiedoston koko: 61 kb
80
Valtioneuvoston asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
81
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
82
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
83
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.2.2009 Tiedoston koko: 241 kb
68
Valtioneuvoston asetus elinkeinosuunnitelmatuesta
69
Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 5 §:n muuttamisesta
70
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta
71
Valtioneuvoston asetus merilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
72
Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta
73
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
74
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2009 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
75
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2009
76
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009
77
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
78
Sisäasiainministeriön päätös Euroopan talousalueeseen kuulumattomista valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset täyttävät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa säädetyt edellytykset
79
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.2.2009 Tiedoston koko: 155 kb
64
Valtioneuvoston asetus ulkoasiainhallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
65
Valtioneuvoston asetus sähkömarkkinoista
66
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta
67
Valtioneuvoston asetus talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista perittävistä maksuista
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.2.2009 Tiedoston koko: 215 kb
54
Tasavallan presidentin asetus ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
55
Valtioneuvoston asetus rikoslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
56
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
57
Valtioneuvoston asetus ydinenergialain 69 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
58
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä tarkoitetuista yhteyspisteistä
59
Valtioneuvoston asetus autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
60
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
61
Valtioneuvoston asetus ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
62
Valtioneuvoston asetus kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n 1 momentin muuttamisesta
63
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.2.2009 Tiedoston koko: 642 kb
52
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
53
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.2.2009 Tiedoston koko: 71 kb
46
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
47
Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi
48
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta
49
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
50
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta ja jälleenlaivauksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2009
51
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen MRSA-tartunnan seurannasta
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.2.2009 Tiedoston koko: 234 kb
38
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
39
Tasavallan presidentin asetus aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
40
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
41
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta
42
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
43
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
44
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
45
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2009 Tiedoston koko: 263 kb
34
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
35
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta
36
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
37
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2009 Tiedoston koko: 135 kb
30
Valtioneuvoston asetus varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
31
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2009
32
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
33
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.1.2009 Tiedoston koko: 112 kb
26
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
27
Valtiovarainministeriön asetus Fredrik Pacius -juhlarahasta
28
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
29
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä Anoplophora glabripennis -tuhoojan leviämisen estämiseksi Kiinasta (Hongkongia lukuun ottamatta) annetun päätöksen 85/1999 kumoamisesta
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.1.2009 Tiedoston koko: 85 kb
19
Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista
20
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
21
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta
22
Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
23
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
24
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
25
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen tarttuvan leukoosin vastustamisesta
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.1.2009 Tiedoston koko: 90 kb
16
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 25 §:n muuttamisesta
17
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
18
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.1.2009 Tiedoston koko: 80 kb
9
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Pegase-mekanismille tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
10
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
11
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
12
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
13
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista
14
Oikeusministeriön asetus sovittelijan palkkioista ja kulukorvauksista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa
15
Valtiovarainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä
Vihko 2 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.1.2009 Tiedoston koko: 303 kb
5
Laki autoverolain muuttamisesta
6
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
7
Laki ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta
8
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.