Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 201 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1666
Laki rautatielain muuttamisesta
1667
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
1668
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus luotettavasta todisteesta eräissä Suomen sisäisissä tavaran tiekuljetuksissa
Vihko 200 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1664
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
1665
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
Vihko 199 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1657
Laki etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1658
Tasavallan presidentin asetus etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1659
Laki kansainvälisen COSPAS-SARSAT-ohjelman käyttäjävaltion liittymisilmoituksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1660
Laki meripelastuslain muuttamisesta
1661
Valtioneuvoston asetus meripelastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1662
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) muutosten voimaansaattamisesta ja säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1663
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
Vihko 198 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1651
Laki alueiden kehittämisestä
1652
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
1653
Laki rakennerahastolain muuttamisesta
1654
Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetun lain muuttamisesta
1655
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1656
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 197 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1649
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tapaturmavakuutuslaissa tarkoitetusta haittaluokituksesta
1650
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2010 suoritettavasta määrärahasta
Vihko 196 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1639
Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1640
Laki sairausvakuutuslain 8 ja 12 luvun muuttamisesta
1641
Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta
1642
Valtioneuvoston asetus kuolemansyyn selvittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta
1643
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1644
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1645
Valtioneuvoston asetus oikeuslääkeopillisista tutkimuksista suoritettavista korvauksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 9 §:n muuttamisesta
1646
Valtioneuvoston asetus mielenterveysasetuksen muuttamisesta
1647
Valtioneuvoston asetus yksityisestä terveydenhuollosta annetun asetuksen muuttamisesta
1648
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta vammaisneuvostosta
Vihko 195 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1633
Laki palkkaturvalain muuttamisesta
1634
Laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta
1635
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1636
Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1637
Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1638
Valtioneuvoston asetus eräiden työllisyysmäärärahojen käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 194 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1617
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
1618
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 13 ja 34 §:n muuttamisesta
1619
Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
1620
Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista sekä puolustusvoimien tunnuskuvasta annetun tasavallan presidentin asetuksen 16 §:n muuttamisesta
1621
Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1622
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1623
Valtioneuvoston asetus turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
1624
Valtioneuvoston asetus Kuluttajavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1625
Valtioneuvoston asetus pehmustettujen istuinhuonekalujen paloturvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1626
Valtioneuvoston asetus patjojen paloturvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta
1627
Valtioneuvoston asetus elintarvikkeita jäljittelevistä vaarallisista tuotteista annetun asetuksen 3 §:n kumoamisesta
1628
Valtioneuvoston asetus dimetyylifumaraatti-nimistä biosidia sisältävien kulutustavaroiden markkinoille saattamisen ja markkinoilla saataville asettamisen kieltämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1629
Valtioneuvoston asetus Kuluttajaviraston tehtävistä eräiden REACH-asetuksen 67 artiklan mukaisten kulutustavaroiden koostumusta koskevien rajoitusten valvonnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1630
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
1631
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista
1632
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 193 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1599
Asunto-osakeyhtiölaki
1600
Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta
1601
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1602
Laki kaupparekisterilain 9 ja 19 a §:n muuttamisesta
1603
Laki yritys- ja yhteisötietolain 14 §:n muuttamisesta
1604
Laki tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta
1605
Laki kirjanpitolain 3 luvun 11 §:n muuttamisesta
1606
Laki asuntokauppalain 2 luvun 19 b §:n muuttamisesta
1607
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1608
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b §:n muuttamisesta
1609
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 38 ja 39 §:n muuttamisesta
1610
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 31 ja 32 §:n muuttamisesta
1611
Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1612
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1613
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
1614
Laki ulosottokaaren 5 luvun 7 §:n muuttamisesta
1615
Laki kiinnitysluottopankkilain 2 §:n muuttamisesta
1616
Laki arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 ja 5 a §:n muuttamisesta
Vihko 192 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009 Suuri koko
1384
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1385
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1386
Laki oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 12 §:n muuttamisesta
1387
Laki avioliittolain 22 ja 23 §:n muuttamisesta
1388
Laki säätiölain 17 b §:n muuttamisesta
1389
Laki rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
1390
Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1391
Laki vesilain muuttamisesta
1392
Laki perintökaaren 22 luvun 7 §:n ja 25 luvun 8 §:n muuttamisesta
1393
Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain muuttamisesta
1394
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
1395
Laki kuluttajansuojalain 2 ja 7 luvun muuttamisesta
1396
Laki nimilain 33 a §:n muuttamisesta
1397
Laki löytötavaralain muuttamisesta
1398
Laki yhdistyslain muuttamisesta
1399
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
1400
Laki valmiuslain 43 ja 48 §:n muuttamisesta
1401
Laki asuntokauppalain 2 luvun muuttamisesta
1402
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
1403
Laki kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1404
Laki vaalilain muuttamisesta
1405
Laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta
1406
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
1407
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 42 §:n muuttamisesta
1408
Laki hallintolain 58 §:n muuttamisesta
1409
Laki saamen kielilain 2 ja 27 §:n muuttamisesta
1410
Laki eurooppayhtiölain 8 §:n muuttamisesta
1411
Laki vesilain 2 ja 16 luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1412
Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain 29 §:n muuttamisesta
1413
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
1414
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1415
Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1416
Laki eurooppaosuuskuntalain 8 §:n muuttamisesta
1417
Laki ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n muuttamisesta
1418
Laki Suomen lipusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1419
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1420
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
1421
Laki pelastustoimen alueiden muodostamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1422
Laki palosuojelurahastolain muuttamisesta
1423
Laki pelastuslain muuttamisesta
1424
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
1425
Laki alueen pelastustoimen valtionavustuksesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
1426
Laki ulkomaalaislain 71 ja 84 §:n muuttamisesta
1427
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
1428
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
1429
Laki puolustustilalain 9 ja 12 §:n muuttamisesta
1430
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
1431
Laki väestötietolain 1 §:n muuttamisesta
1432
Laki arvonlisäverolain 216 §:n muuttamisesta
1433
Laki kuntalain 8 ja 78 §:n muuttamisesta
1434
Laki rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta
1435
Laki jäteverolain 12 §:n muuttamisesta
1436
Laki varainsiirtoverolain 13 ja 14 §:n muuttamisesta
1437
Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen kuntaan annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1438
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 16 ja 48 §:n muuttamisesta
1439
Laki tilastolain 23 §:n muuttamisesta
1440
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1441
Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1442
Laki tekijänoikeuslain 26 d ja 26 l §:n muuttamisesta
1443
Laki muinaismuistolain muuttamisesta
1444
Laki perusopetuslain 37 ja 42 §:n muuttamisesta
1445
Laki lukiolain 30 ja 34 §:n muuttamisesta
1446
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta
1447
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
1448
Laki valtion ja yksityisen järjestämän koulutuksen hallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1449
Laki kirjastolain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
1450
Laki uskonnonvapauslain 4 §:n muuttamisesta
1451
Laki hautaustoimilain muuttamisesta
1452
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1453
Laki nuorisolain 3 ja 14 §:n muuttamisesta
1454
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1455
Laki lainajyvästöistä ja siemenrahastoista annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1456
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
1457
Laki rajakuntien tilusjärjestelylain 41 §:n muuttamisesta
1458
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 ja 3 a §:n muuttamisesta
1459
Laki luopumiseläkelain 14 ja 16 §:n muuttamisesta
1460
Laki eläintautilain 5 ja 13 a §:n muuttamisesta
1461
Laki kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1462
Laki kalastuslain muuttamisesta
1463
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1464
Laki vesistöhankkeiden johdosta suoritettavista tilusjärjestelyistä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
1465
Laki yhteisaluelain 33 §:n muuttamisesta
1466
Laki poronhoitolain muuttamisesta
1467
Laki Neuvostoliiton kanssa Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1468
Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1469
Laki metsästyslain 23 ja 88 §:n muuttamisesta
1470
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta
1471
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1472
Laki taimiaineistolain muuttamisesta
1473
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
1474
Laki kolttalain muuttamisesta
1475
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1476
Laki kiinteistönmuodostamislain 72 ja 205 §:n muuttamisesta
1477
Laki eläinsuojelulain muuttamisesta
1478
Laki metsälain 14 b §:n muuttamisesta
1479
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain 4 ja 18 §:n muuttamisesta
1480
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta
1481
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1482
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1483
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
1484
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1485
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
1486
Laki siemenkauppalain 16 §:n muuttamisesta
1487
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1488
Laki vesihuoltolain muuttamisesta
1489
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
1490
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain muuttamisesta
1491
Laki yhteismetsälain 37 §:n muuttamisesta
1492
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
1493
Laki vesihuollon tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1494
Laki Metsähallituksen erävalvonnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1495
Laki elintarvikelain muuttamisesta
1496
Laki koe-eläintoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1497
Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
1498
Laki lannoitevalmistelain 17 ja 36 §:n muuttamisesta
1499
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1500
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 21 ja 29 §:n muuttamisesta
1501
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta
1502
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta
1503
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta
1504
Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta
1505
Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain muuttamisesta
1506
Laki kestävän metsätalouden rahoituslain 23 §:n muuttamisesta
1507
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamisesta
1508
Laki rehulain 23 §:n muuttamisesta
1509
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
1510
Laki riistavahinkolain 50 §:n muuttamisesta
1511
Laki patoturvallisuuslain 5 ja 33 §:n muuttamisesta
1512
Laki kaupparekisterilain 1 §:n muuttamisesta
1513
Laki henkilöstörahastolain 60 §:n muuttamisesta
1514
Laki kuluttajatutkimuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1515
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1516
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain muuttamisesta
1517
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
1518
Laki työaikalain muuttamisesta
1519
Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1520
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1521
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain muuttamisesta
1522
Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta
1523
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain muuttamisesta
1524
Laki yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta
1525
Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 4 ja 10 §:n muuttamisesta
1526
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
1527
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain muuttamisesta
1528
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 38 §:n muuttamisesta
1529
Laki pienten ja keskisuurten yritysten osaamisen kehittämispalveluista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1530
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta
1531
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain muuttamisesta
1532
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1533
Laki polttoturpeen turvavarastoista annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1534
Laki tilintarkastuslain 9 §:n muuttamisesta
1535
Laki valmismatkaliikkeistä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1536
Laki apteekkimaksusta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta
1537
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
1538
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
1539
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
1540
Laki raittiustyölain 3 §:n muuttamisesta
1541
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
1542
Laki päihdehuoltolain muuttamisesta
1543
Laki tartuntatautilain muuttamisesta
1544
Laki potilasvahinkolain 11 a §:n muuttamisesta
1545
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
1546
Laki lääkelain muuttamisesta
1547
Laki kemikaalilain muuttamisesta
1548
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
1549
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
1550
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1551
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
1552
Laki alkoholilain muuttamisesta
1553
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n 2 momentin kumoamisesta
1554
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1555
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1556
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1557
Laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
1558
Laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1559
Laki työterveyshuoltolain 24 §:n muuttamisesta
1560
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1561
Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1562
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1563
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain muuttamisesta
1564
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1565
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1566
Laki lastensuojelulain 79 ja 80 §:n muuttamisesta
1567
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 15 ja 24 §:n muuttamisesta
1568
Laki huumausainelain muuttamisesta
1569
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1570
Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
1571
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta annetun lain muuttamisesta
1572
Laki ulkoilulain muuttamisesta
1573
Laki ympäristönsuojelua edistäviin investointeihin myönnettävistä valtiontakauksista ja vientitakuista annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
1574
Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
1575
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 14 ja 16 §:n muuttamisesta
1576
Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1577
Laki maa-aineslain muuttamisesta
1578
Laki rakennussuojelulain muuttamisesta
1579
Laki asunto-olojen kehittämisestä annetun lain 7 §:n kumoamisesta
1580
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1581
Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain 18 §:n muuttamisesta
1582
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
1583
Laki jätelain muuttamisesta
1584
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta
1585
Laki merensuojelulain muuttamisesta
1586
Laki maastoliikennelain muuttamisesta
1587
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
1588
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1589
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
1590
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1591
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 9 §:n muuttamisesta
1592
Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1593
Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1594
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
1595
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta
1596
Laki eläinlääkintahuoltolain muuttamisesta
1597
Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1598
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vihko 191 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1382
Valtion talousarvio vuodelle 2010
1383
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 190 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1377
Valtioneuvoston asetus oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1378
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön maksullisista suoritteista
1379
Sisäasiainministeriön työjärjestys
1380
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1381
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vihko 189 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1371
Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta annetun lain muuttamisesta
1372
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1373
Valtioneuvoston asetus saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1374
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista
1375
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
1376
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 188 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1364
Laki verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1365
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1366
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005-2009 annetun lain muuttamisesta
1367
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003-2009 annetun lain muuttamisesta
1368
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2010 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
1369
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista
1370
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 187 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1359
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1360
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta
1361
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1362
Valtioneuvoston asetus rakennusurakkasopimuksissa käytettävistä indeksiehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1363
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
Vihko 186 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1344
Laki Maahanmuuttovirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1345
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
1346
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
1347
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1348
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen 9 §:n muuttamisesta
1349
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
1350
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta romaniasiain neuvottelukunnasta ja alueellisista romaniasiain neuvottelukunnista annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1351
Valtioneuvoston asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan kustannuksiin suoritettavaan korvaukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista
1352
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010 liikenneturvallisuusmaksusta
1353
Sisäasiainministeriön asetus maahanmuuttoasiain toimikunnasta annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
1354
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1355
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkevaihdosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1356
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeiden hintalautakunnalle tehtävästä hakemuksesta ja hintailmoituksesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1357
Verohallinnon työjärjestys
1358
Verohallinnon päätös sähköisten palvelujen erityisjärjestelmää koskevasta toimivaltaisesta verovirastosta
Vihko 185 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1290
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
1291
Laki tieliikennelain muuttamisesta
1292
Laki alusrekisterilain muuttamisesta
1293
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1294
Laki vesiliikennelain muuttamisesta
1295
Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1296
Laki konttilain 6 §:n muuttamisesta
1297
Laki ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1298
Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1299
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta
1300
Laki viestintämarkkinalain 104 §:n muuttamisesta
1301
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
1302
Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
1303
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
1304
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
1305
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain muuttamisesta
1306
Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain muuttamisesta
1307
Laki alusliikennepalvelulain muuttamisesta
1308
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain muuttamisesta
1309
Laki väylämaksulain muuttamisesta
1310
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
1311
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta
1312
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain muuttamisesta
1313
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain muuttamisesta
1314
Laki taksiliikennelain muuttamisesta
1315
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
1316
Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1317
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 3 ja 17 §:n muuttamisesta
1318
Laki alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1319
Laki ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
1320
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
1321
Laki tuloverolain 74 §:n muuttamisesta
1322
Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
1323
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta
1324
Laki autoverolain muuttamisesta
1325
Laki rataverolain muuttamisesta
1326
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
1327
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
1328
Laki eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain muuttamisesta
1329
Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta
1330
Laki aluevalvontalain 23 ja 24 a §:n muuttamisesta
1331
Laki pelastuslain 6 §:n muuttamisesta
1332
Laki merimieslain muuttamisesta
1333
Laki painelaitelain 2 §:n muuttamisesta
1334
Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain muuttamisesta
1335
Laki liikennevakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
1336
Laki merimiehen lääkärintarkastuksista pidettävästä rekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1337
Laki merimieseläkelain 139 §:n muuttamisesta
1338
Laki autokiinnityslain muuttamisesta
1339
Laki pakkokeinolain 6 luvun 3 §:n muuttamisesta
1340
Laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1341
Laki eläinten kuljetuksesta annetun lain 20 ja 46 §:n muuttamisesta
1342
Laki ympäristönsuojelulain 24 ja 25 b §:n muuttamisesta
1343
Laki meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta
Vihko 184 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1286
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
1287
Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1288
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1289
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 183 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009 Tiedoston koko: kb
1279
Laki kasvinjalostajanoikeudesta
1280
Laki siemenkauppalain muuttamisesta
1281
Laki rikoslain 49 luvun 2 §:n muuttamisesta
1282
Valtioneuvoston asetus paikkatietoinfrastruktuurista annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1283
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1284
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
1285
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta
Vihko 182 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1270
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1271
Laki työterveyshuoltolain 7 §:n muuttamisesta
1272
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
1273
Laki työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n muuttamisesta
1274
Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta
1275
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista
1276
Valtioneuvoston asetus palkkaturvasta
1277
Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta
1278
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.