Sähköinen säädöskokoelma: 2009

Vihko 221 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1848
Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista
1849
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhdistyksen oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista
1850
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
1851
Verohallinnon päätös Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan arvonlisäveron palautushakemuksessa ilmoitettavista tiedoista ja hakemukseen liitettävistä asiakirjoista
1852
Verohallinnon päätös toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen elinkeinonharjoittajan sähköisessä palautushakemuksessa ja suhdeluvun korjausilmoituksessa annettavista tiedoista ja hakemukseen liittävistä asiakirjoista
1853
Verohallinnon päätös verotuksen toimittamatta jättämisestä arvonlisäverotuksessa
Vihko 220 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1840
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1841
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1842
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1843
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1844
Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000-2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä ohjelmakauden 1995-1999 erityisympäristötukisopimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1845
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 7 §:n muuttamisesta
1846
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1847
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 219 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1833
Laki vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1834
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1835
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin hakemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1836
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1837
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä
1838
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1839
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 218 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1827
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1828
Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta
1829
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
1830
Valtioneuvoston asetus ulkona käytettävien laitteiden melupäästöistä annetun asetuksen muuttamisesta
1831
Ympäristöministeriön työjärjestys
1832
Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta
Vihko 217 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1810
Valtioneuvoston asetus ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisista valvontaohjelmista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1811
Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1812
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1813
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun asetuksen muuttamisesta
1814
Valtioneuvoston asetus öljysuojarahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1815
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta
1816
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä annetun asetuksen muuttamisesta
1817
Valtioneuvoston asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1818
Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun asetuksen muuttamisesta
1819
Valtioneuvoston asetus luonnonsuojeluasetuksen muuttamisesta
1820
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
1821
Valtioneuvoston asetus maastoliikenneasetuksen muuttamisesta
1822
Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta annetun asetuksen muuttamisesta
1823
Valtioneuvoston asetus vesienhoitoalueista annetun asetuksen muuttamisesta
1824
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1825
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun asetuksen muuttamisesta
1826
Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn, kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettävän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 216 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009 Tiedoston koko: kb
1801
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien lomituspalveluasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1802
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta
1803
Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetun asetuksen muuttamisesta
1804
Valtioneuvoston asetus raittiustyöasetuksen 5 ja 15 §:n muuttamisesta
1805
Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1806
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja laitoshoidon määrittelyn perusteista
1807
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus käymisteitse valmistetun enintään 13 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävän alkoholijuoman myyntipaikasta ja myyntitoiminnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
1808
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus alkoholijuomien anniskeluluvan myöntämisestä ja anniskelutoiminnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
1809
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tilaviini-nimityksen käyttämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen kumoamisesta
Vihko 215 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1798
Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1799
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta
1800
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 214 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1794
Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1795
Valtioneuvoston asetus merilain 10 a luvun 8 §:n soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1796
Valtioneuvoston asetus nimetyn katsastajan, aluksenmittaajan ja tarkastajan pätevyysvaatimuksista
1797
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä
Vihko 213 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1791
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1792
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
1793
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 212 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1787
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
1788
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
1789
Valtioneuvoston asetus vuonna 2010 myönnettävän maatilan investointituen kohdentamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1790
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 211 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2009
1780
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1781
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta
1782
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1783
Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
1784
Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen muuttamisesta
1785
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1786
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 210 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1771
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1772
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä osakeyhtiölain soveltamista koskevissa riita-asioissa annetun asetuksen kumoamisesta
1773
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
1774
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa
1775
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä maaoikeuden käsiteltäviksi säädetyissä asioissa
1776
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista
1777
Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
1778
Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen yksikköhinnan määräämisestä
1779
Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän yksityisen lukiokoulutuksen yksikköhinnan määräämisestä
Vihko 209 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1765
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta
1766
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
1767
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 6 a §:n kumoamisesta
1768
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen muuttamisesta
1769
Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista (Saamenkielinen käännös)
1770
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
Vihko 208 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1751
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
1752
Laki osakeyhtiölain 18 ja 24 luvun muuttamisesta
1753
Laki vakuutusyhtiölain 29 luvun 2 §:n muuttamisesta
1754
Laki merilain 21 luvun 1 §:n muuttamisesta
1755
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 67 §:n muuttamisesta
1756
Laki ulosottokaaren 11 luvun 2 §:n muuttamisesta
1757
Laki kiinteistönmuodostamislain 241 a §:n muuttamisesta
1758
Laki ryhmäkannelain 3 §:n muuttamisesta
1759
Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1760
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
1761
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
1762
Laki omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1763
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1764
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Vihko 207 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1736
Laki tuloverolain muuttamisesta
1737
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
1738
Laki eräistä yliopistouudistukseen liittyvistä tulo- ja varainsiirtoverotusta koskevista säännöksistä
1739
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
1740
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1741
Laki tuloverolain muuttamisesta
1742
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1743
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1744
Laki perintö- ja lahjaverolain 7 a ja 9 §:n muuttamisesta
1745
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
1746
Laki ennakkoperintälain 11 §:n muuttamisesta
1747
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1748
Valtioneuvoston asetus sidottuun pitkäaikaissäästämiseen liittyvästä palveluntarjoajan tietojenantovelvollisuudesta
1749
Valtioneuvoston asetus valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
1750
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2010 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
Vihko 206 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1704
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1705
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
1706
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
1707
Laki perusopetuslain 5 ja 43 §:n muuttamisesta
1708
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1709
Laki kirjastolain 9 §:n muuttamisesta
1710
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1711
Laki lasten päivähoidosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1712
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1713
Laki kansanterveyslain 19 §:n muuttamisesta
1714
Laki erikoissairaanhoitolain 4 §:n muuttamisesta
1715
Laki sosiaalihuoltolain 2 §:n muuttamisesta
1716
Laki toimeentulotuesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1717
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 48 §:n muuttamisesta
1718
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1719
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
1720
Laki mielenterveyslain 3 §:n muuttamisesta
1721
Laki päihdehuoltolain 4 §:n muuttamisesta
1722
Laki tartuntatautilain 8 §:n muuttamisesta
1723
Laki terveydensuojelulain 58 §:n muuttamisesta
1724
Laki elintarvikelain 85 §:n muuttamisesta
1725
Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
1726
Laki kemikaalilain 61 §:n muuttamisesta
1727
Laki lääkelain 62 §:n muuttamisesta
1728
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
1729
Laki sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1730
Laki raittiustyölain 7 §:n muuttamisesta
1731
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 a §:n muuttamisesta
1732
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
1733
Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1734
Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1735
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 205 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1698
Kuntajakolaki
1699
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1700
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta
1701
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1702
Verohallinnon päätös rakennusmaan verotusarvon laskentaperusteista
1703
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 204 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1694
Laki joukkoliikennelain muuttamisesta
1695
Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
1696
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista
1697
Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
Vihko 203 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1686
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä
1687
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta
1688
Laki merilain muuttamisesta
1689
Laki laivaväen luetteloinnista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1690
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
1691
Laki aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavasta maksusta annetun lain kumoamisesta
1692
Laki kansainväliseen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 yleissopimukseen tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja niiden soveltamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta
1693
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
Vihko 202 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2009
1669
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1670
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun II liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1671
Laki alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1672
Merenkulun ympäristönsuojelulaki
1673
Öljyvahinkojen torjuntalaki
1674
Laki öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta
1675
Laki merensuojelulain 2 ja 13 §:n muuttamisesta
1676
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
1677
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain muuttamisesta
1678
Laki jätelain 73 a §:n muuttamisesta
1679
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
1680
Laki rikoslain muuttamisesta
1681
Laki tutkinnan toimittamisesta ja pakkokeinojen käyttämisestä ulkomaisessa kauppa-aluksessa rikoksen johdosta eräissä tapauksissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1682
Laki Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 ja 21 §:n muuttamisesta
1683
Laki pelastuslain 1 ja 69 §:n muuttamisesta
1684
Laki puolustusvoimista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1685
Valtiovarainministeriön asetus julkisen notaarin suoritteiden maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.