Sähköinen säädöskokoelma: 2008

Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Vihko 20 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.2.2008 Tiedoston koko: 186 kb
108
Vuoden 2008 lisätalousarvio
109
Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
110
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2008
111
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
112
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
113
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
114
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
115
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
116
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 19 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.2.2008 Tiedoston koko: 62 kb
103
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien yhteisön väliseen alueellisen biodiversiteettiohjelman ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa Andien ja Amazonaksen alueilla koskevaan sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
104
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta
105
Valtioneuvoston päätös Dragsfjärdin kunnan, Kemiön kunnan ja Västanfjärdin kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kemiönsaaren kunnan perustamisesta
106
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
107
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista
Vihko 18 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.2.2008 Tiedoston koko: 78 kb
92
Valtioneuvoston asetus tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
93
Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
94
Valtioneuvoston asetus Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta
95
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
96
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
97
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta
98
Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
99
Valtiovarainministeriön asetus verovuodelta 2008 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
100
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
101
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
102
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 §:n muuttamisesta
Vihko 17 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.2.2008 Tiedoston koko: 59 kb
87
Tasavallan presidentin asetus Italian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
88
Tasavallan presidentin asetus poliisin ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen 2 §:n muuttamisesta
89
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Romanian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta ja kansainvälisestä päästökaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
90
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä
91
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus väkevien alkoholijuomien mainonnasta ja muusta myynninedistämistoiminnasta sekä niitä koskevan tuotetiedon antamisesta annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 5 §:n muuttamisesta
Vihko 16 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.2.2008 Tiedoston koko: 92 kb
86
Rehulaki
Vihko 15 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.2.2008 Tiedoston koko: 79 kb
79
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
80
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
81
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen kumoamisesta
82
Opetusministeriön asetus opetushallituksen ja lääninhallituksen toimivallasta rakennerahastoasioissa
83
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2008
84
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista
85
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla tehtävän suunnittelun ja puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtävien töiden rahoituksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 14 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.2.2008 Tiedoston koko: 61 kb
73
Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyllä muutospöytäkirjalla lisätyn VI liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
74
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
75
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 1 §:n muuttamisesta
76
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
77
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
78
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Vihko 13 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.2.2008 Tiedoston koko: 130 kb
68
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteiden I ja II muutosten voimaansaattamisesta
69
Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
70
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
71
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2008 maksettavan korvauksen perusteista
72
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 12 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.2.2008 Tiedoston koko: 254 kb
63
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
64
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta
65
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
66
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
67
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
Vihko 11 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.2.2008 Tiedoston koko: 155 kb
58
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2008 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
59
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 8 a §:n muuttamisesta
60
Valtiovarainministeriön asetus Suomen lippu -juhlarahasta
61
Valtiovarainministeriön asetus jäännösveron ja metsänhoitomaksun eräpäivistä vuodelta 2007
62
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2008 kiinteistöveron eräpäivistä
Vihko 10 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.1.2008 Tiedoston koko: 134 kb
54
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
55
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2008
56
Puolustusministeriön asetus asevelvollisten yleisistä varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina 2010-2013
57
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2008
Vihko 9 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.1.2008 Tiedoston koko: 150 kb
44
Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle (DHS) tehdyn sopimuksen (vuoden 2007 PNR-sopimus) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
45
Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
46
Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
47
Tasavallan presidentin asetus Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
48
Valtioneuvoston asetus valtion osakkuusyhtiöistä
49
Valtioneuvoston asetus rahapeliluvan maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta
50
Valtioneuvoston asetus puolustustarvikkeen maastavientilupaa koskevan päätöksen maksullisuudesta
51
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista
52
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista annetun asetuksen 15 §:n muuttamisesta
53
Ympäristöministeriön asetus luonnonsuojelualueen rajojen merkitsemisestä
Vihko 8 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.1.2008 Tiedoston koko: 60 kb
38
Laki Euroopan yhteisen ilmailualueen perustamista koskevan monenvälisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
39
Laki Suomen ja Bulgarian välillä ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan mukaisesta yhteistoteutuksesta tehdyn puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
40
Valtioneuvoston asetus Suomen hallituksen ja Euroopan kemikaaliviraston välisen toimipaikkasopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
41
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvilajikelautakunnan suoritteista perittävistä maksuista
42
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä ja turskan kalastuksen erityisluvasta vuonna 2008
43
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen 2 a §:n muuttamisesta
Vihko 7 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.1.2008 Tiedoston koko: 110 kb
34
Laki Italian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
35
Laki Latvian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
36
Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
37
Sisäasiainministeriön työjärjestys
Vihko 6 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.1.2008 Tiedoston koko: 81 kb
25
Tasavallan presidentin asetus Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
26
Tasavallan presidentin asetus Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
27
Tasavallan presidentin asetus Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotteiden kauppaa koskevan kirjeenvaihdon voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta ja Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotekauppaa koskevan kirjeenvaihdon eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
28
Valtioneuvoston asetus kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta
29
Valtioneuvoston asetus Yliopistojen palvelukeskuksesta
30
Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta
31
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
32
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
33
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä
Vihko 5 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.1.2008 Tiedoston koko: 289 kb
18
Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
19
Valtioneuvoston asetus perfluorioktaanisulfonaattien markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
20
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista
21
Oikeusministeriön asetus saamelaiskäräjien vaaleissa noudatettavasta menettelystä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
22
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
23
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2008 suoritettavasta määrärahasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
24
Valtiovarainministeriön asetus osoitepalvelutehtävän hoitamiseen osallistuvista maistraateista
Vihko 4 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.1.2008 Tiedoston koko: 170 kb
9
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
10
Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen 11 päivänä kesäkuuta 1976 allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
11
Laki keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
12
Laki Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
13
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 kohdan kumoamisesta
14
Tasavallan presidentin asetus eurooppalaisen synkrotronisäteilykeskuksen rakentamista ja käyttöä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
15
Valtioneuvoston asetus Helsingin eurooppalaisesta koulusta
16
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
17
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 3 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.1.2008 Tiedoston koko: 123 kb
6
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksullisista suoritteista
7
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
8
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
Vihko 2 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.1.2008 Tiedoston koko: 86 kb
5
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
Vihko 1 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.1.2008 Tiedoston koko: kb
1
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta
2
Työministeriön asetus työssäkäyntialueista annetun työministeriön asetuksen muuttamisesta
3
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
4
Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä
Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.