Sähköinen säädöskokoelma: 2008

Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.4.2008 Tiedoston koko: 254 kb
263
Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
264
Valtioneuvoston asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
265
Valtioneuvoston asetus ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun asetuksen muuttamisesta
266
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.4.2008 Tiedoston koko: 118 kb
261
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
262
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus KHT- ja HTM-tilintarkastajan hyväksymisvaatimuksista
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.4.2008 Tiedoston koko: 239 kb
237
Laki Verohallinnosta
238
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
239
Laki keskusverolautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
240
Laki veronkantolain muuttamisesta
241
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
242
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
243
Laki arpajaisverolain 16 ja 18 §:n muuttamisesta
244
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
245
Laki kiinteistöverolain 26 ja 27 §:n muuttamisesta
246
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
247
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
248
Laki autoverolain muuttamisesta
249
Laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta
250
Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta
251
Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 31 §:n muuttamisesta
252
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 ja 17 §:n muuttamisesta
253
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
254
Laki verontilityslain muuttamisesta
255
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain muuttamisesta
256
Laki keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
257
Laki suhdannetalletuslain 14 ja 17 §:n muuttamisesta
258
Laki rakennusverolain 25 §:n muuttamisesta
259
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain muuttamisesta
260
Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.4.2008 Tiedoston koko: 54 kb
231
Tasavallan presidentin asetus terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
232
Valtioneuvoston asetus rikoslain 34 a luvun muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
233
Valtioneuvoston asetus pakkokeinolain 5 a luvun 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
234
Valtioneuvoston asetus poliisilain 31 d §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
235
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa
236
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukijärjestelmästä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.4.2008 Tiedoston koko: 291 kb
222
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
223
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
224
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
225
Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
226
Laki puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta annetun lain kumoamisesta
227
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
228
Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
229
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
230
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.4.2008 Tiedoston koko: 84 kb
212
Laki rikoslain muuttamisesta
213
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta
214
Laki kokoontumislain 25 §:n muuttamisesta
215
Laki yhdenvertaisuuslain 20 §:n muuttamisesta
216
Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
217
Valtioneuvoston päätös Alahärmän kunnan, Kauhavan kaupungin, Kortesjärven kunnan ja Ylihärmän kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kauhavan kaupungin perustamisesta
218
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vastustamisesta
219
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EY) N:o 194/2008 Burmaan/Myanmariin liittyvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja lujittamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 817/2006 kumoamisesta
220
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EY) N:o 243/2008 Komorien liittoon kuuluvan Anjouanin saaren lainvastaisesti toimivia viranomaisia koskevien tiettyjen rajoittavien toimenpiteiden käyttöönotosta
221
Valtiovarainministeriön ilmoitus Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimassaolon lakkauttamisesta
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.4.2008 Tiedoston koko: 80 kb
201
Laki Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
202
Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
203
Tasavallan presidentin asetus tullilaitoksen viran ja toimen haltijain virkapuvusta annetun asetuksen kumoamisesta
204
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
205
Valtioneuvoston asetus tullilaitoksesta
206
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
207
Valtioneuvoston asetus uusjakojen tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
208
Valtioneuvoston asetus vuoden 2007 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
209
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2008/2009 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
210
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
211
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.4.2008 Tiedoston koko: 69 kb
192
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
193
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
194
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
195
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta
196
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 15 §:n muuttamisesta
197
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
198
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
199
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien siirrosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
200
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.4.2008 Tiedoston koko: 58 kb
187
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
188
Tasavallan presidentin asetus Suomen osallistumisesta eurooppalaisen puolustusmateriaalialan yhteistyöjärjestön (OCCAR) hallinnoimaan Euroopan Puolustusviraston ohjelmistoradioprojektiin (ESSOR) tehdyn sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
189
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
190
Valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa
191
Valtioneuvoston asetus kalastusasetuksen muuttamisesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.4.2008 Tiedoston koko: 87 kb
179
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
180
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
181
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain 22 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
182
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
183
Laki Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
184
Laki Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
185
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008-2013
186
Maa- ja metsätalousministeriön asetus energiapuun haketukseen käytettävän tuen myöntämisestä ja tuen enimmäismäärästä
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.2008 Tiedoston koko: 161 kb
176
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
177
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta
178
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puna-apilan kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.4.2008 Tiedoston koko: 81 kb
167
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
168
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
169
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
170
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta
171
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n muuttamisesta
172
Laki kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta
173
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
174
Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta
175
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Rautatieviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.3.2008 Tiedoston koko: 58 kb
163
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
164
Laki terveydensuojelulain 32 §:n muuttamisesta
165
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
166
Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.3.2008 Tiedoston koko: 182 kb
158
Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
159
Puolustusministeriön asetus sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen 38 §:n muuttamisesta
160
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
161
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
162
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.3.2008 Tiedoston koko: 80 kb
153
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
154
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2008
155
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
156
Valtioneuvoston asetus eräiden tekstiilejä koskevien direktiivien täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
157
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.3.2008 Tiedoston koko: 61 kb
147
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta
148
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
149
Valtioneuvoston asetus Lääkelaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
150
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2008
151
Maa- ja metsätalousministeriön asetus loppuvuoden 2006 ja alkuvuoden 2007 tulvavahinkokorvausten maksamisesta
152
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 9 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.3.2008 Tiedoston koko: 81 kb
140
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
141
Laki Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
142
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
143
Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2008
144
Valtioneuvoston päätös Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kuntien liittämisestä Naantalin kaupunkiin
145
Valtioneuvoston päätös Kiukaisten kunnan liittämisestä Euran kuntaan
146
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.3.2008 Tiedoston koko: 123 kb
134
Tasavallan presidentin asetus Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
135
Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
136
Valtioneuvoston asetus elintarvikeneuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
137
Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
138
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
139
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta luonnonmukaisesta eläintuotannosta annetun asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.3.2008 Tiedoston koko: 88 kb
130
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013
131
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radio- ja telepäätelaitteiden arviointilaitoksesta
132
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2008 haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta
133
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008-2013
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.2.2008 Tiedoston koko: 73 kb
117
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
118
Laki velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta
119
Laki viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta
120
Tasavallan presidentin asetus Latvian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
121
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan I liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
122
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
123
Valtioneuvoston asetus meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain voimaantulosta
124
Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
125
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain 81 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
126
Valtioneuvoston asetus merimieseläkelain 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
127
Valtioneuvoston asetus työntekijän eläkelain 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
128
Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 ja 15 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
129
Valtioneuvoston asetus tonnistoverolain 8 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.