Sähköinen säädöskokoelma: 2008

Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.6.2008 Tiedoston koko: 190 kb
384
Laki kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
385
Laki Georgian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
386
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.6.2008 Tiedoston koko: 83 kb
378
Laki työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
379
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä
380
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta
381
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
382
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
383
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.6.2008 Tiedoston koko: 102 kb
372
Laki alkoholilain muuttamisesta
373
Huumausainelaki
374
Laki rikoslain 23 ja 50 luvun muuttamisesta
375
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
376
Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta
377
Valtioneuvoston asetus metsäasetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.6.2008 Tiedoston koko: 83 kb
364
Laki turvatoimista eduskunnassa
365
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta
366
Laki yliopistolain voimaanpanosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
367
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta
368
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
369
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
370
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja -hampun jalostustuesta
371
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.5.2008 Tiedoston koko: 60 kb
357
Laki kuntajakolain muuttamisesta
358
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
359
Valtioneuvoston päätös Pöytyän kunnan ja Yläneen kunnan lakkauttamisesta ja uuden Pöytyän kunnan perustamisesta
360
Valtioneuvoston päätös Jurvan kunnan liittämisestä Kurikan kaupunkiin
361
Opetusministeriön asetus Helsingin eurooppalaisen koulun oppilailta perittävistä maksuista
362
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
363
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimien palotarkastustoiminnasta valtakunnan turvallisuuden vuoksi salassa pidettävissä kohteissa
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.5.2008 Tiedoston koko: 148 kb
351
Laki tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
352
Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta
353
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ensisaapumistoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
354
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta
355
Valtiovarainministeriön asetus JHTT-tutkintoon vaadittavasta käytännön kokemuksesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
356
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.5.2008 Tiedoston koko: 87 kb
343
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
344
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
345
Laki kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta
346
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
347
Laki maa-aineslain muuttamisesta
348
Laki pelastuslain 9 §:n muuttamisesta
349
Valtioneuvoston asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
350
Oikeusministeriön asetus valitsijayhdistysten perustajajäsenten vähimmäismääristä eräissä kunnissa vuoden 2008 kunnallisvaaleissa
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.5.2008 Tiedoston koko: 94 kb
342
Laki ydinenergialain muuttamisesta
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.5.2008 Tiedoston koko: 64 kb
341
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.5.2008 Tiedoston koko: 224 kb
333
Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista
334
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2008
335
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
336
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
337
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
338
Valtioneuvoston asetus tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
339
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
340
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.5.2008 Tiedoston koko: 112 kb
323
Laki Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
324
Laki Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
325
Valtioneuvoston asetus naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädettyjen hyvityksen euromäärien tarkistamisesta
326
Valtioneuvoston päätös Lapin kunnan liittämisestä Rauman kaupunkiin
327
Valtioneuvoston päätös Alastaron kunnan ja Mellilän kunnan liittämisestä Loimaan kaupunkiin
328
Valtioneuvoston päätös Askaisten kunnan ja Lemun kunnan liittämisestä Maskun kuntaan
329
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
330
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2008 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
331
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta
332
Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.5.2008 Tiedoston koko: 60 kb
318
Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
319
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välillä tehdyn Euro-Välimeri-ilmailusopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
320
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
321
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
322
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2008/2009 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.5.2008 Tiedoston koko: 63 kb
310
Laki merilain 6 luvun 1 §:n muuttamisesta
311
Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
312
Tasavallan presidentin asetus tavaroiden rajatarkastusten yhdenmukaistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen liitteen 8 voimaansaattamisesta
313
Valtioneuvoston päätös Vammalan kaupungin, Mouhijärven kunnan ja Äetsän kunnan lakkauttamisesta ja uuden Sastamalan kaupungin perustamisesta
314
Valtioneuvoston päätös Anjalankosken kaupungin, Elimäen kunnan, Jaalan kunnan, Kouvolan kaupungin, Kuusankosken kaupungin ja Valkealan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Kouvolan kaupungin perustamisesta
315
Valtioneuvoston päätös Mäntän kaupungin liittämisestä Vilppulan kuntaan
316
Valtioneuvoston päätös Vahdon kunnan liittämisestä Ruskon kuntaan
317
Valtioneuvoston päätös Lehtimäen kunnan liittämisestä Alajärven kaupunkiin
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.5.2008 Tiedoston koko: 84 kb
302
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
303
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
304
Valtioneuvoston päätös Kälviän kunnan, Lohtajan kunnan ja Ullavan kunnan liittämisestä Kokkolan kaupunkiin
305
Valtioneuvoston päätös Vampulan kunnan liittämisestä Huittisten kaupunkiin
306
Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon määräämisestä toimivaltaisena viranomaisena ratkaisemaan eräitä verotusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitettuja asioita
307
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
308
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen VI muuttamisesta
309
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.5.2008 Tiedoston koko: 284 kb
299
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta
300
Ympäristöministeriön työjärjestys
301
Valtiovarainministeriön asetus Suomalainen tiede ja tutkimus -juhlarahasta
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.5.2008 Tiedoston koko: 88 kb
294
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
295
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
296
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta
297
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta
298
Valtioneuvoston asetus tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoituksesta
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.5.2008 Tiedoston koko: 218 kb
289
Laki eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
290
Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista
291
Valtioneuvoston asetus laserlaitteista ja niiden tarkastuksesta
292
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
293
Verohallituksen päätös pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmässä hoidettavista tehtävistä
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2008 Tiedoston koko: 90 kb
283
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
284
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä
285
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
286
Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 7 §:n soveltamisesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
287
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista
288
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2008 Tiedoston koko: 113 kb
277
Laki jätelain muuttamisesta
278
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta
279
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä
280
Verohallinnon työjärjestys
281
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
282
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2008 Tiedoston koko: 220 kb
267
Laki autoverolain muuttamisesta
268
Laki autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 4 momentin kumoamisesta
269
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta
270
Valtioneuvoston asetus neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien kymmenenteen Euroopan kehitysrahastoon liittyvän sisäisen rahoitussopimuksen voimaansaattamisesta
271
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
272
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 6 §:n muuttamisesta
273
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
274
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
275
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hirvieläinten ja petoeläinten aiheuttamien maatalous- ja viljelysvahinkojen korvaamisessa vuonna 2007 käytettävistä eräistä yksikköhinnoista ja normisadoista
276
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta swine vesicular -taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.