Sähköinen säädöskokoelma: 2008

Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.9.2008 Tiedoston koko: 54 kb
604
Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
605
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2009
606
Valtioneuvoston asetus maataloustuotteiden markkinoinnin ja tuotannon kehittämisen avustamisesta
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.9.2008 Tiedoston koko: 59 kb
599
Laki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta tehdyn Lissabonin sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
600
Tasavallan presidentin asetus Mongolian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
601
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa
602
Valtioneuvoston asetus vähemmistövaltuutetusta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
603
Valtioneuvoston asetus uuden 42 a §:n lisäämisestä patenttiasetukseen
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.9.2008 Tiedoston koko: 356 kb
596
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
597
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä
598
Verohallinnon päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2007 verotuksen päättymisestä
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.9.2008 Tiedoston koko: 61 kb
591
Valtioneuvoston asetus yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnasta
592
Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta
593
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus julkisesti tuetusta korontasaustoiminnasta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
594
Valtiovarainministeriön päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista annetun valtiovarainministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
595
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.9.2008 Tiedoston koko: 186 kb
589
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
590
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.9.2008 Tiedoston koko: 106 kb
580
Elatustukilaki
581
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
582
Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
583
Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin
584
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
585
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
586
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
587
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
588
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.9.2008 Tiedoston koko: 86 kb
571
Laki vihkimisoikeudesta
572
Laki avioliittolain muuttamisesta
573
Laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta
574
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 4 ja 5 a §:n muuttamisesta
575
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä
576
Laki holhoustoimesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
577
Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
578
Laki rikoslain 2 a luvun muuttamisesta
579
Tasavallan presidentin asetus Itä-Afrikan yhteisön kanssa Suomen tuesta Itä-Afrikan yhteisön kumppanuusrahastolle sekä yhteistyöstä alueellisen työterveys ja -turvallisuushankkeen toteutuksessa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.9.2008 Tiedoston koko: 86 kb
561
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
562
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta
563
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 125 §:n muuttamisesta
564
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
565
Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun 1 §:n muuttamisesta
566
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
567
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
568
Laki saatavien perinnästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
569
Laki asianajajista annetun lain 5 §:n muuttamisesta
570
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.9.2008 Tiedoston koko: 96 kb
554
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
555
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 19 ja 26 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
556
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta
557
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiin tehtävistä merkinnöistä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
558
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
559
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta
560
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen sekä eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.9.2008 Tiedoston koko: 271 kb
553
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.9.2008 Tiedoston koko: 111 kb
550
Ulkoasiainministeriön työjärjestys
551
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
552
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.2008 Tiedoston koko: 74 kb
545
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
546
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
547
Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen 2 luvun muuttamisesta
548
Valtioneuvoston asetus huumausaineiden valvonnasta
549
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.9.2008 Tiedoston koko: 149 kb
543
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista
544
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.8.2008 Tiedoston koko: 147 kb
539
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
540
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
541
Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien torjunnasta
542
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden rakennetuen perustana olevista rakennusten hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.8.2008 Tiedoston koko: 96 kb
532
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
533
Valtioneuvoston asetus vuonna 2008 toimitettavissa kunnallisvaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista sekä kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikasta Ahvenanmaan maakunnassa
534
Valtioneuvoston asetus rajanylityspaikoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta niillä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen
535
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
536
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
537
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
538
Verohallinnon päätös vuoden 2008 kiinteistöverotuksen päättymisestä
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.8.2008 Tiedoston koko: 596 kb
521
Vakuutusyhtiölaki
522
Laki vakuutusyhtiölain voimaanpanosta
523
Laki työeläkevakuutusyhtiön toimilupamaksusta
524
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
525
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
526
Laki vakuutusluokista
527
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
528
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 c §:n muuttamisesta
529
Laki kaupparekisterilain 9 §:n muuttamisesta
530
Laki tuloverolain 34 §:n muuttamisesta
531
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.8.2008 Tiedoston koko: 61 kb
516
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
517
Tasavallan presidentin asetus Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
518
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
519
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta haitallisista aineista, tuotteista ja eliöistä rehuissa
520
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta erityisravinnoksi tarkoitetuista rehuista
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.8.2008 Tiedoston koko: 151 kb
510
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
511
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta
512
Laki henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
513
Laki ydinaineiden turvajärjestelyjä koskevista toimista tehdyn yleissopimuksen muutoksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
514
Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
515
Valtiovarainministeriön asetus Mika Waltari -juhlarahasta
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.7.2008 Tiedoston koko: 118 kb
503
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä
504
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
505
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 145 §:n muuttamisesta
506
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 69 §:n muuttamisesta
507
Laki sijoitusrahastolain 144 §:n muuttamisesta
508
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 29 b §:n muuttamisesta
509
Laki luottotietolain 19 ja 30 §:n muuttamisesta
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.7.2008 Tiedoston koko: 147 kb
500
Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta
501
Tasavallan presidentin asetus Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
502
Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.