Sähköinen säädöskokoelma: 2008

Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.11.2008 Tiedoston koko: 84 kb
700
Laki hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta
701
Valtioneuvoston asetus hyödyllisyysmallioikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
702
Tasavallan presidentin asetus patenttiyhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n kumoamisesta
703
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen Demokratia- ja Vaaliapuinstituutin perussäännön voimaansaattamisesta sekä perussäännön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
704
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maitokiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
705
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.11.2008 Tiedoston koko: kb
688
Laki autoverolain 33 ja 35 a §:n muuttamisesta
689
Laki kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta
690
Laki yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta
691
Valtioneuvoston asetus metsäalan palkkatilastolautakunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
692
Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
693
Valtioneuvoston asetus omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
694
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
695
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2008
696
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
697
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun asetuksen muuttamisesta
698
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tulvavahinkokorvauksista ja arviointiperusteista
699
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä poro- ja luontaiselinkeinotalouden rahoituslain mukaisista ulkopuolisista enimmäistuloista (Saamenkielinen käännös)
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.11.2008 Tiedoston koko: 64 kb
685
Laki aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
686
Laki merilain muuttamisesta
687
Tasavallan presidentin asetus vuoden 1992 Itämeren alueen merellisen ympäristön suojelua koskevan yleissopimuksen III liitteen muutosten voimaansaattamisesta
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.11.2008 Tiedoston koko: 89 kb
677
Laki Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
678
Laki puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta
679
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
680
Laki ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annetun lain muuttamisesta
681
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
682
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
683
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalastuksen erityisluvasta vuonna 2009
684
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.11.2008 Tiedoston koko: 109 kb
668
Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
669
Laki Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta
670
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
671
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta
672
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
673
Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudesta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
674
Tasavallan presidentin asetus kansalaisuudettomuuden vähentämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
675
Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta
676
Valtioneuvoston asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.11.2008 Tiedoston koko: 90 kb
662
Laki eräiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta
663
Laki tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta
664
Tasavallan presidentin asetus Mauritiuksen kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
665
Tasavallan presidentin asetus Moldovan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
666
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
667
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.10.2008 Tiedoston koko: 288 kb
656
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
657
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevien rakentamismääräyksien ja suositusten soveltamisesta
658
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rakentamisinvestointien hyväksyttävistä yksikkökustannuksista
659
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
660
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
661
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.10.2008 Tiedoston koko: 169 kb
651
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
652
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain täytäntöönpanosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
653
Maa- ja metsätalousministeriön asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustukien haun alkamisesta (Saamenkielinen käännös)
654
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
655
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.10.2008 Tiedoston koko: 195 kb
649
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009
650
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Pohjoissaamenkielinen käännös) (Inarinsaamenkielinen käännös) (Koltansaamenkielinen käännös)
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.10.2008 Tiedoston koko: 84 kb
645
Valtioneuvoston asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
646
Sisäasiainministeriön asetus poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
647
Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
648
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.10.2008 Tiedoston koko: 51 kb
642
Eduskunnan päätös Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä valtiontakuusta
643
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
644
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.10.2008 Tiedoston koko: 61 kb
638
Valtioneuvoston asetus elintarviketalouden laatujärjestelmien kehittämisen avustamisesta
639
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
640
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
641
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.10.2008 Tiedoston koko: 205 kb
635
Valtioneuvoston asetus eräiden vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
636
Valtiovarainministeriön asetus Suomen sota ja autonomian synty -juhlarahasta
637
Oikeusministeriön asetus oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.10.2008 Tiedoston koko: 160 kb
631
Laki Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välillä OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
632
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen 1 §:n 5 kohdan kumoamisesta
633
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
634
Verohallinnon työjärjestys
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.10.2008 Tiedoston koko: 59 kb
625
Tasavallan presidentin asetus eräiden eläkkeitä koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
626
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta
627
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2007 ennakonpalautusten maksamisesta
628
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
629
Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
630
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.10.2008 Tiedoston koko: 47 kb
623
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista vihkimisoikeudesta annetussa laissa tarkoitetuissa tehtävissä
624
Valtiovarainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2008 Tiedoston koko: 558 kb
622
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vahinkovakuutusyhtiön oikaistun vakavaraisuuspääoman rajojen, tasoitusmäärän ja sen rajojen laskennasta sekä laskennan laskuperusteista
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2008 Tiedoston koko: 97 kb
616
Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä
617
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
618
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
619
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vakuutusvalvontaviraston maksullisista suoritteista
620
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön omaisuuden luovutusta ja panttausta sekä vakuutuksen takaisinostoarvon suorittamista koskevan päätöksen ilmoittamisesta viranomaisille ja rekisteröinnistä
621
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyhtiön toimintasuunnitelmasta
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.9.2008 Tiedoston koko: 149 kb
613
Valtioneuvoston asetus avioliittoasetuksen muuttamisesta
614
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä
615
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.9.2008 Tiedoston koko: 109 kb
607
Valtioneuvoston asetus bioenergiatuotannon avustamisesta
608
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
609
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus henkivakuutusyhtiön ennakoivaan valvontaan liittyvien pääomavaatimusten laskennasta
610
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus henki- ja vahinkovakuutusyhtiön vastuuvelan laskennassa käytettävästä enimmäiskorosta
611
Oikeusministeriön päätös ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisessa vuoden 2008 kunnallisvaaleissa käytettävän lomakkeen kaavan vahvistamisesta
612
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.