Sähköinen säädöskokoelma: 2008

Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2008 Tiedoston koko: 170 kb
834
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2009
835
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2009
836
Oikeusministeriön asetus vastapuolen maksettavaksi tuomittavista oikeudenkäyntikuluista oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 c §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetun oikeusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
837
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2008 Tiedoston koko: 90 kb
828
Laki ajoneuvojen siirtämisestä
829
Laki tieliikennelain 28 §:n muuttamisesta
830
Laki ajoneuvolain 64 §:n muuttamisesta
831
Laki hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta
832
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista
833
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2009
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2008 Tiedoston koko: 80 kb
817
Laki maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
818
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta
819
Valtioneuvoston asetus eräiden rikosvahinkolaissa säädettyjen rahamäärien tarkistamisesta
820
Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta
821
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta
822
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
823
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuen valvonnasta
824
Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoiminnasta
825
Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta
826
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2008 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
827
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelisluterilaisten seurakuntien verovuoden 2009 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.12.2008 Tiedoston koko: 90 kb
811
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
812
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 luvun 11 §:n muuttamisesta
813
Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta
814
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
815
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
816
Verohallinnon päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.12.2008 Tiedoston koko: 156 kb
806
Laki jätelain muuttamisesta
807
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen 20 §:n muuttamisesta
808
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
809
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähköntoimitusten selvitykseen liittyvästä tiedonvaihdosta
810
Kirkolliskokouksen päätös Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestyksen 110 §:n muuttamisesta
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.12.2008 Tiedoston koko: 111 kb
800
Laki kuluttajaneuvonnasta
801
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
802
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
803
Laki lääkelain muuttamisesta
804
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
805
Valtioneuvoston asetus Opetushallituksesta
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2008 Tiedoston koko: 163 kb
796
Laki työ- ja elinkeinokeskuksista sekä työ- ja elinkeinotoimistoista
797
Laki julkisista hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta
798
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain liitteiden muuttamisesta
799
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2008 Tiedoston koko: 84 kb
785
Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta
786
Laki eräistä henkilöstön asemaa koskevista eläkejärjestelyistä valtion ammatillisten erityisoppilaitosten ylläpidon siirtyessä yksityiselle yhteisölle ja säätiöille
787
Laki väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
788
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta
789
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
790
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisistä pääliikenneväylistä tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (AGR) liitteen I muutoksen voimaansaattamisesta
791
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
792
Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
793
Valtioneuvoston asetus energiataloudellisista avustuksista yhdistyksille
794
Valtioneuvoston asetus vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
795
Valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2008 Tiedoston koko: 57 kb
778
Laki Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumisesta tehdyn yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
779
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
780
Tasavallan presidentin asetus kansainvälistä merenkulkujärjestöä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
781
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
782
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ojitussuunnitelman laatimisesta perittävistä maksuista
783
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
784
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2008 Tiedoston koko: 79 kb
770
Laki sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta
771
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien koneiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
772
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä
773
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2009
774
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen turskakiintiön käyttämisestä ja turskan kalastuksen erityisluvasta vuonna 2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
775
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta
776
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitokseen palvelussuhteessa olevan virkamiehen ulkomaanedustuksen korvauksista
777
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2008 Tiedoston koko: 81 kb
761
Laki kuntajakolain 25 §:n muuttamisesta
762
Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
763
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
764
Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
765
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
766
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus painelaitteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 2 §:n muuttamisesta
767
Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista
768
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kuormainvaa\an käytöstä puutavaran mittauksessa ja erien erillään pidossa
769
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta mittausohjeiden vahvistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteen 2 muuttamisesta
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.12.2008 Tiedoston koko: 114 kb
758
Laki arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta
759
Valtioneuvoston asetus sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetusta tuesta ja rakennemuutoskorvauksesta
760
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.12.2008 Tiedoston koko: 204 kb
757
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 16 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.12.2008 Tiedoston koko: 123 kb
748
Laki tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
749
Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta
750
Laki väylämaksulain muuttamisesta
751
Laki sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta
752
Laki Australian kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
753
Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä
754
Laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä
755
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta
756
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista (Saamenkielinen käännös)
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.2008 Tiedoston koko: 209 kb
745
Vuoden 2008 kolmas lisätalousarvio
746
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elatusapujen ja elatustukien korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta
747
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2009 työttömyysvakuutusmaksuista
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.2008 Tiedoston koko: 121 kb
737
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
738
Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
739
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
740
Laki tullilain 12 §:n kumoamisesta
741
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentista vuonna 2009
742
Valtioneuvoston asetus työterveyshuollon neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
743
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
744
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.12.2008 Tiedoston koko: 165 kb
731
Laki painelaitelain muuttamisesta
732
Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta
733
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta
734
Valtioneuvoston asetus ydinenergian käytön turvajärjestelyistä
735
Valtioneuvoston asetus ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyistä
736
Valtioneuvoston asetus ydinjätteiden loppusijoituksen turvallisuudesta
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.11.2008 Tiedoston koko: 174 kb
723
Laki ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
724
Laki rikoslain muuttamisesta
725
Laki ydinenergialain 69 §:n muuttamisesta
726
Laki Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta
727
Laki Slovenian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
728
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2009 voimavaroista
729
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
730
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.11.2008 Tiedoston koko: 119 kb
714
Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
715
Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain kumoamisesta
716
Laki seutuvaltuustokokeilusta annetun lain kumoamisesta
717
Laki Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta
718
Laki säteilylain 52 a §:n muuttamisesta
719
Tasavallan presidentin asetus pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
720
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
721
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista
722
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Metsäntutkimuslaitoksen maksullisista suoritteista
Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.11.2008 Tiedoston koko: 276 kb
706
Laki opintotukilain muuttamisesta
707
Laki työsopimuslain muuttamisesta
708
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta
709
Laki työturvallisuuslain 3 §:n muuttamisesta
710
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
711
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
712
Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta
713
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 82 §:ssä tarkoitetun elinaikakertoimen antamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.