Sähköinen säädöskokoelma: 2008

Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 89 kb
1005
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista
1006
Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen muuttamisesta
1007
Valtioneuvoston asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta
1008
Sisäasiainministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 135 kb
989
Laki yksityisistä teistä annetun lain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
990
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
991
Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain muuttamisesta
992
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
993
Laki tapaturmavakuutuslain 16 a ja 28 §:n muuttamisesta
994
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
995
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 47 §:n muuttamisesta
996
Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
997
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
998
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 3 ja 27 §:n muuttamisesta
999
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 29 ja 41 §:n muuttamisesta
1000
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
1001
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a ja 7 §:n muuttamisesta
1002
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
1003
Laki työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta
1004
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen 7 §:n muuttamisesta
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.12.2008 Tiedoston koko: 87 kb
984
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta
985
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
986
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
987
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
988
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2008 Tiedoston koko: 892 kb
983
Valtion talousarvio vuodelle 2009
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2008 Tiedoston koko: 59 kb
976
Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta
977
Laki jalometallituotteista annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
978
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
979
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista
980
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
981
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta
982
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2008 Tiedoston koko: 83 kb
967
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta
968
Laki merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
969
Laki merityöaikalain muuttamisesta
970
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
971
Valtioneuvoston asetus maistraattien toimialueista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 § muuttamisesta
972
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta
973
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
974
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
975
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2009 taidekilpailupalkintojen verovapaudesta
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2008 Tiedoston koko: 106 kb
956
Laki merentutkimuslaitoksesta annetun lain kumoamisesta
957
Laki ilmatieteen laitoksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
958
Laki ympäristöhallinnosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
959
Laki meripelastuslain 4 §:n muuttamisesta
960
Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
961
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta
962
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 6 ja 22 §:n muuttamisesta
963
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus tieliikenteen liikennevaloista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
964
Valtioneuvoston asetus liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunnasta
965
Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
966
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Geodeettisen laitoksen suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.12.2008 Tiedoston koko: 189 kb
951
Laki Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta
952
Valtioneuvoston asetus opetusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta
953
Opetusministeriön asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta
954
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun asetuksen muuttamisesta
955
Opetusministeriön asetus ammatillisista perustutkinnoista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2008 Tiedoston koko: 324 kb
943
Laki Tsekin kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
944
Laki Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
945
Vuoden 2009 tuloveroasteikkolaki
946
Laki tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
947
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
948
Laki verontilityslain 10 §:n kumoamisesta
949
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
950
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.12.2008 Tiedoston koko: 140 kb
938
Laki valmismatkalain muuttamisesta
939
Laki valmismatkaliikkeistä
940
Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta
941
Sisäasiainministeriön asetus hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
942
Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2008 Tiedoston koko: 84 kb
927
Laki oikeusapulain muuttamisesta
928
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun muuttamisesta
929
Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain muuttamisesta
930
Laki eräiden oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta
931
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
932
Tasavallan presidentin asetus Bulgarian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
933
Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
934
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
935
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
936
Valtioneuvoston asetus rekisterihallintoasetuksen muuttamisesta
937
Valtioneuvoston asetus virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta vuosina 2003-2012 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2008 Tiedoston koko: 87 kb
919
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain muuttamisesta
920
Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
921
Laki eräiden Jerseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
922
Laki eräiden Guernseyn kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
923
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
924
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:ssä säädettyjen maksujen tarkistamisesta
925
Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
926
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2009
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2008 Tiedoston koko: 813 kb
878
Laki Finanssivalvonnasta
879
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta
880
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
881
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
882
Laki säästöpankkilain 120 b §:n muuttamisesta
883
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 43 b §:n muuttamisesta
884
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
885
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
886
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
887
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
888
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta
889
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
890
Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
891
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
892
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
893
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
894
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
895
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
896
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
897
Laki vakuutusedustuksesta annetun lain muuttamisesta
898
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
899
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
900
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
901
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain muuttamisesta
902
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
903
Laki potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta
904
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta
905
Laki tapaturmavakuutuslain 30 a §:n muuttamisesta
906
Laki Koulutusrahastosta annetun lain 11 ja 15 §:n muuttamisesta
907
Laki aikuiskoulutustuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta
908
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
909
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta
910
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
911
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
912
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
913
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
914
Laki sairausvakuutuslain 16 luvun 5 §:n muuttamisesta
915
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
916
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
917
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
918
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2008 Tiedoston koko: 216 kb
873
Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista
874
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien suoritteiden maksuista
875
Valtiovarainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta
876
Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta
877
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2008 Tiedoston koko: 87 kb
868
Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi
869
Laki aravarajoituslain muuttamisesta
870
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 45 ja 50 b §:n muuttamisesta
871
Valtiovarainministeriön asetus kuluttajaneuvontaa hoitavista maistraateista
872
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhallinnon suoritteiden maksuista
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2008 Tiedoston koko: 660 kb
863
Laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta
864
Laki viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta
865
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta
866
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista
867
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta siipikarjasta ja muista linnuista sekä niiden siitosmunista
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.12.2008 Tiedoston koko: 207 kb
859
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
860
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 16 b §:n muuttamisesta
861
Laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta
862
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.12.2008 Tiedoston koko: 85 kb
850
Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta
851
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n muuttamisesta
852
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 7 a ja 9 a §:n muuttamisesta
853
Laki lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vanhuuseläkkeiden rahastointia ja toimintapääomaa koskevien säännösten väliaikaisesta muuttamisesta
854
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavan eläkelaitoksen toimintapääomaan rinnastettavasta tasausvastuun osuudesta
855
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
856
Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta
857
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen kumoamisesta sekä Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
858
Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2008 Tiedoston koko: 190 kb
844
Valtioneuvoston asetus valtiokonttorista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
845
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
846
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta
847
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä tai rajoittamisesta eläimille
848
Oikeusministeriön päätös ulosottovirastojen toimipaikoista annetun oikeusministeriön päätöksen 1 §:n muuttamisesta
849
Verohallinnon päätös vuonna 2009 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.12.2008 Tiedoston koko: 66 kb
838
Laki eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta
839
Eduskunnan päätös suomalaisille pankeille myönnettävistä väliaikaisista valtiontakauksista
840
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä
841
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta sekä yleisavustuksesta ulkomaankauppaa ja yritysten kansainvälistymistä edistäville järjestöille ja yhteisöille annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
842
Valtioneuvoston asetus äitiysavustuksesta ja adoptiotuesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
843
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä annetun asetuksen muuttamisesta
Säädöskokoelmat numeroittain

180 - 161 160 - 141 140 - 121 120 - 101 100 - 81 80 - 61 60 - 41 40 - 21 20 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.