Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 40 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.3.2007 Tiedoston koko: 93 kb
247
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
248
Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 §:n muuttamisesta
249
Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 39 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.3.2007 Tiedoston koko: 106 kb
238
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 §:n muuttamisesta
239
Laki perusopetuslain muuttamisesta
240
Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä
241
Tasavallan presidentin asetus Suomen hallituksen ja Euroopan metsäinstituutin välisen instituutin ja sen henkilöstön oikeudellisesta asemasta, erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
242
Valtioneuvoston asetus kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
243
Valtioneuvoston asetus arava-asetuksen 36 §:n muuttamisesta
244
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
245
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
246
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 38 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.3.2007 Tiedoston koko: 113 kb
231
Laki vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
232
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
233
Laki ajoneuvolain muuttamisesta
234
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
235
Laki ajoneuvoverolain muuttamisesta
236
Laki tieliikennelain 94 §:n muuttamisesta
237
Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain muuttamisesta
Vihko 37 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.3.2007 Tiedoston koko: 121 kb
221
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
222
Laki rajavartiolain 28 §:n muuttamisesta
223
Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta
224
Laki keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
225
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
226
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
227
Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta
228
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 22 ja 24 §:n muuttamisesta
229
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 energiakasvituen maksatuksesta
230
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 36 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.3.2007 Tiedoston koko: 89 kb
216
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain muuttamisesta
217
Taksiliikennelaki
218
Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta
219
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen 23 ja 48 §:n muuttamisesta
220
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien hakumenettelystä kansallisesta varannosta vuonna 2007
Vihko 35 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.3.2007 Tiedoston koko: 140 kb
210
Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
211
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä
212
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
213
Valtioneuvoston asetus toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäisen maatilan tunnusmerkeistä
214
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista
215
Valtioneuvoston päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista
Vihko 34 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2007 Tiedoston koko: 50 kb
208
Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan tunnuksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
209
Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojakoulutuksesta
Vihko 33 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.3.2007 Tiedoston koko: 130 kb
205
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2007 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
206
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
207
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 32 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.2.2007 Tiedoston koko: 139 kb
199
Valtioneuvoston asetus yhteiskunnallisesti merkittävien tapahtumien televisioinnista
200
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
201
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
202
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 valkuaiskasvipalkkion maksatuksesta
203
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 kansallisten pinta-alaperusteisten tukien maksatuksesta
204
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 puutarhatuotteiden varastointituen maksatuksesta
Vihko 31 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.2.2007 Tiedoston koko: 89 kb
194
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta
195
Valtioneuvoston asetus vuonna 2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
196
Opetusministeriön asetus ulkomailla järjestettävän yksityisen lukiokoulutuksen yksikköhinnan määräämisestä
197
Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
198
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus geenitekniikkalain mukaisesta tarkastusmenettelystä
Vihko 30 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.2.2007 Tiedoston koko: 81 kb
187
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta
188
Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta
189
Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista etunimen ja sukunimen muuttamista koskevien hakemusten käsittelyssä
190
Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevissa asioissa
191
Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista perukirjan osakasluettelon vahvistamista koskevissa asioissa
192
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
193
Korkeimman hallinto-oikeuden työjärjestys
Vihko 29 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.2.2007 Tiedoston koko: 603 kb
183
Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta
184
Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen 20 ja 21 §:n muuttamisesta
185
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
186
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta sikojen koeasemille, karjuasemille ja karjun spermalle asetettavista eläinten terveysvaatimuksista
Vihko 28 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.2.2007 Tiedoston koko: 132 kb
175
Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2007
176
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta vuodelta 2006 suoritettavista korvauksista
177
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n muuttamisesta
178
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
179
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
180
Valtioneuvoston päätös puolustustarvikkeiden maastavientiä, kauttakuljetusta ja välitystä koskevista yleisistä suuntaviivoista annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n 3.3.2. kohdan kumoamisesta
181
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
182
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 27 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.2.2007 Tiedoston koko: 112 kb
174
Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys
Vihko 26 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.2.2007 Tiedoston koko: 92 kb
169
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
170
Laki kuntajakolain muuttamisesta
171
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
172
Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista
173
Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtioneuvostolle
Vihko 25 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.2.2007 Tiedoston koko: 62 kb
167
Sisäasiainministeriön asetus poliisin virkapuvusta annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
168
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2007
Vihko 24 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.2.2007 Tiedoston koko: 97 kb
162
Laki tuloverolain 20 §:n muuttamisesta
163
Tasavallan presidentin asetus Algerian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
164
Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä
165
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen kunnan välillä
166
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
Vihko 23 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.2.2007 Tiedoston koko: 113 kb
159
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
160
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
161
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 22 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.2.2007 Tiedoston koko: 117 kb
152
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
153
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta
154
Valtiovarainministeriön asetus liputusvelvollisuudesta ja omistusosuuksien ilmoittamisen ja julkistamisen yhteydessä annettavista tiedoista
155
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
156
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnasta
157
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta
158
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 21 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.2.2007 Tiedoston koko: 754 kb
121
Laki luottolaitostoiminnasta
122
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
123
Laki säästöpankkilain muuttamisesta
124
Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
125
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
126
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta
127
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
128
Laki kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta
129
Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta
130
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
131
Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
132
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
133
Laki arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta
134
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
135
Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
136
Laki vakuutusyhtiölain 14 b luvun 1 §:n muuttamisesta
137
Laki vakuutusyhdistyslain 12 a luvun 1 §:n muuttamisesta
138
Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
139
Laki tilisiirtolain 2 §:n muuttamisesta
140
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
141
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
142
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta
143
Laki kilpailunrajoituksista annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
144
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta
145
Laki rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
146
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
147
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
148
Laki arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta
149
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta
150
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta
151
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.