Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 60 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.4.2007 Tiedoston koko: 148 kb
370
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa
371
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta annetun lain kumoamisesta
372
Laki markkinaoikeuslain 15 §:n muuttamisesta
373
Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
374
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:n muuttamisesta
375
Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
376
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 §:n muuttamisesta
377
Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 81 §:n muuttamisesta
378
Laki maakaaren 6 luvun 14 §:n muuttamisesta
379
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
380
Laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
381
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa
382
Laki hallinto-oikeuslain 12 ja 22 §:n muuttamisesta
383
Laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 16 c §:n kumoamisesta
384
Laki vakuutusoikeuslain 10 ja 17 §:n muuttamisesta
385
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
386
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
387
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
388
Laki tapaturmavakuutuslain 53 §:n muuttamisesta
389
Laki työttömyysturvalain 12 a luvun 5 §:n muuttamisesta
390
Laki opintotukilain 32 §:n muuttamisesta
391
Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
392
Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista
Vihko 59 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.4.2007 Tiedoston koko: 59 kb
367
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien siirroista
368
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tärkkelysperunan tuottajalle vuodelta 2006 suoritettavan tuen maksatuksesta
369
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 58 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.4.2007 Tiedoston koko: 251 kb
364
Tasavallan presidentin asetus Dominikaanisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
365
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
366
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013
Vihko 57 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.4.2007 Tiedoston koko: 121 kb
358
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
359
Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
360
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
361
Laki opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
362
Tasavallan presidentin asetus Nigerian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
363
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 56 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.4.2007 Tiedoston koko: 88 kb
350
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta
351
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
352
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
353
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
354
Laki kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta
355
Tasavallan presidentin asetus Armenian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
356
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
357
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 55 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.4.2007 Tiedoston koko: 383 kb
348
Laki julkisista hankinnoista
349
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
Vihko 54 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.4.2007 Tiedoston koko: 162 kb
334
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
335
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä
336
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta
337
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta
338
Laki henkilöstörahastolain 6 §:n muuttamisesta
339
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
340
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain 35 §:n muuttamisesta
341
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
342
Laki merimieslain 24 §:n muuttamisesta
343
Laki valtion virkamieslain 36 §:n muuttamisesta
344
Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta
345
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta
346
Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta
347
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vihko 53 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.4.2007 Tiedoston koko: 277 kb
321
Laki polttoturpeen turvavarastoista
322
Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista
323
Laki sähkötuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden varmistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
324
Valtioneuvoston asetus polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun sähkön syöttötariffista
325
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
326
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan maksullisista suoritteista annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
327
Valtiovarainministeriön asetus Mikael Agricola ja suomen kieli -juhlarahasta
328
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2007/2008 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakuajasta ja hakemisesta (Saamenkielinen käännös)
329
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä
330
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007 kasvihuonetuen ennakon maksatuksesta
331
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 viljelmäkohtaisten satovahinkokorvausten maksatuksesta
332
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta tilatuen non food -kesannon ehdoista vuonna 2007
333
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2007
Vihko 52 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.4.2007 Tiedoston koko: 84 kb
313
Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
314
Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
315
Laki metsälain muuttamisesta
316
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
317
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
318
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 21 ja 22 §:n muuttamisesta
319
Laki kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain 4 §:n muuttamisesta
320
Tasavallan presidentin asetus Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Vihko 51 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.3.2007 Tiedoston koko: 95 kb
311
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista
312
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä näistä saatavien tiettyjen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla
Vihko 50 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.3.2007 Tiedoston koko: 196 kb
307
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen liitteen 9 muuttamisesta
308
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
309
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
310
Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa
Vihko 49 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.3.2007 Tiedoston koko: 170 kb
301
Tasavallan presidentin asetus Venäjän kanssa Kuusamo-Suoperä rajanylityspaikan avaamisesta kansainväliselle autoliikenteelle tehdyn periaatesopimuksen voimaansaattamisesta
302
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta
303
Maa- ja metsätalousministeriön asetus riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
304
Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan suorittamasta henkilöntarkastuksesta ja säilössäpidosta
305
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 2007
306
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 48 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.3.2007 Tiedoston koko: 107 kb
293
Laki Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä lentoyhtiöiden PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
294
Tasavallan presidentin asetus pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen G liitteen voimaansaattamisesta
295
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kasvintuotannon tuesta
296
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
297
Valtioneuvoston asetus vuoden 2006 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
298
Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain 4 a §:n muuttamisesta ja 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
299
Valtioneuvoston asetus Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta
300
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 47 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.3.2007 Tiedoston koko: 61 kb
287
Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
288
Valtioneuvoston asetus Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
289
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
290
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
291
Sisäasiainministeriön asetus eräistä liikkumis- ja oleskelukielloista
292
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 46 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.3.2007 Tiedoston koko: 105 kb
277
Laki Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta
278
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
279
Laki poliisilain 53 §:n muuttamisesta
280
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta
281
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
282
Laki rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta
283
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
284
Tasavallan presidentin asetus moottoriliikenteen ansiomitalista
285
Valtioneuvoston asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta
286
Valtioneuvoston asetus valtion asuntorahastosta
Vihko 45 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.3.2007 Tiedoston koko: 87 kb
272
Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
273
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
274
Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
275
Laki tieliikennelain 75 §:n muuttamisesta
276
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
Vihko 44 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.3.2007 Tiedoston koko: kb
265
Laki vankeuslain 12 luvun muuttamisesta
266
Laki tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta
267
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 6 luvun muuttamisesta
268
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen matkustajien, matkatavaran, kiitotavaran ja tavaroiden kuljetusehtojen voimaansaattamisesta ja kuljetusehtojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
269
Valtioneuvoston asetus kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnasta
270
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
271
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2007/2008 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 43 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.3.2007 Tiedoston koko: 131 kb
260
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
261
Tasavallan presidentin asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
262
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn normin 1 muutosten voimaansaattamisesta
263
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
264
Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta annetun asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 42 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.3.2007 Tiedoston koko: 59 kb
253
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
254
Laki Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
255
Tasavallan presidentin asetus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
256
Valtioneuvoston asetus pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
257
Valtioneuvoston asetus vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
258
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
259
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineita koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta
Vihko 41 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.3.2007 Tiedoston koko: 94 kb
250
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta
251
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden tai talousveden välityksellä leviävien ruokamyrkytysepidemioiden selvittämisestä
252
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.