Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 80 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.5.2007 Tiedoston koko: 118 kb
539
Laki Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
540
Laki rikoslain muuttamisesta
541
Laki pakkokeinolain 4 luvun muuttamisesta
542
Laki esitutkintalain 27 ja 28 §:n muuttamisesta
543
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta
544
Kestävän metsätalouden rahoituslaki
545
Laki tuloverolain 53 §:n muuttamisesta
546
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikelisäaineiden puhtausvaatimuksista ja eräistä määritysmenetelmistä
Vihko 79 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.5.2007 Tiedoston koko: 85 kb
531
Laki rikoslain muuttamisesta
532
Laki ampuma-aselain muuttamisesta
533
Laki järjestyslain muuttamisesta
534
Tasavallan presidentin asetus Etiopian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
535
Tasavallan presidentin asetus kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta
536
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
537
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
538
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 78 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.5.2007 Tiedoston koko: 91 kb
527
Luottotietolaki
528
Laki henkilötietolain muuttamisesta
529
Laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta
530
Valtioneuvoston asetus kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 77 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.5.2007 Tiedoston koko: 87 kb
519
Laki kuntalain muuttamisesta
520
Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastustoimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta
521
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
522
Sisäasiainministeriön asetus muuttoilmoituksen johdosta tehtävistä merkinnöistä väestötietojärjestelmään
523
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta
524
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden eläinten ja tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
525
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
526
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007
Vihko 76 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.5.2007 Tiedoston koko: 203 kb
518
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 75 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.5.2007 Tiedoston koko: 83 kb
511
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
512
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
513
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
514
Valtioneuvoston asetus Vakuutusvalvontavirastosta annetun asetuksen muuttamisesta
515
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
516
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Ylihärmän ja Ylistaron kuntien välillä
517
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakuajoista ja hakemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 74 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.5.2007 Tiedoston koko: 764 kb
509
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
510
Verohallituksen päätös ilmoittamisvelvollisuudesta ja muistiinpanoista annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 73 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.5.2007 Tiedoston koko: 86 kb
507
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksen 9 ja 34 §:n muuttamisesta
508
Maa- ja metsätalousministeriön työjärjestys
Vihko 72 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2007 Tiedoston koko: 50 kb
505
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta
506
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2007
Vihko 71 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2007 Tiedoston koko: 274 kb
502
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kauppa- ja teollisuusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
503
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista
504
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta sekä maatalouden ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin liittyvän koulutuksen hyväksymisestä vuonna 2007
Vihko 70 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.4.2007 Tiedoston koko: 80 kb
494
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 25 §:n muuttamisesta
495
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
496
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
497
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
498
Valtioneuvoston asetus polttoturpeen turvavarastoista
499
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröinnistä
500
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
501
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2007 haussa ohjelmakaudelta 2000-2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta
Vihko 69 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 25.4.2007 Tiedoston koko: 86 kb
485
Laki kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
486
Laki ulkomaalaislain 46 §:n muuttamisesta
487
Laki rakennuksen energiatodistuksesta
488
Laki maankäyttö- ja rakennuslain 2 ja 166 §:n muuttamisesta
489
Laki rakennuksen ilmastointijärjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta
490
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvoston vaihdoksesta
491
Valtioneuvoston asetus riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
492
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta ohjelmakauden 2000-2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen valvonnasta
493
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta markkinointivuoden 2007/2008 kuivattujen rehujen jalostusyrityksille suoritettavan jalostustuen ennakoiden maksatuksesta
Vihko 68 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.4.2007 Tiedoston koko: 229 kb
459
Tilintarkastuslaki
460
Laki kirjanpitolain 3 luvun 12 §:n ja 7 a luvun 3 §:n muuttamisesta
461
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
462
Laki osuuskuntalain muuttamisesta
463
Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
464
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muuttamisesta
465
Laki säätiölain 12 §:n muuttamisesta
466
Laki asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
467
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
468
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
469
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 39 a §:n muuttamisesta
470
Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
471
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
472
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
473
Laki työttömyyskassalain 16 §:n muuttamisesta
474
Laki rikoslain 30 luvun muuttamisesta
475
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
476
Laki säästöpankkilain 77 §:n muuttamisesta
477
Laki sijoitusrahastolain 36 ja 37 §:n muuttamisesta
478
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 13 ja 13 a §:n muuttamisesta
479
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
480
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
481
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta
482
Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 26 b ja 51 f §:n muuttamisesta
483
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
484
Laki tapaturmavakuutuslain 53 i §:n muuttamisesta
Vihko 67 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.4.2007 Tiedoston koko: 87 kb
449
Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa
450
Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
451
Laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta
452
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta
453
Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta
454
Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta
455
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 7 §:n muuttamisesta
456
Laki työterveyshuoltolain 11 §:n muuttamisesta
457
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta
458
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta energiakasvituen ehdoista vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 66 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.4.2007 Tiedoston koko: 90 kb
444
Ryhmäkannelaki
445
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
446
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä
447
Merimiespalvelulaki
448
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista ja tartuntatautien raskaudenaikaisesta seulonnasta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
Vihko 65 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.4.2007 Tiedoston koko: 260 kb
423
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
424
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 2 a ja 3 §:n muuttamisesta
425
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta
426
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta (Pohjoissaamenkielinen käännös)
427
Laki kolttalain muuttamisesta (Koltansaamenkielinen käännös)
428
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta
429
Laki tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
430
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 25 ja 27 §:n muuttamisesta
431
Laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta
432
Laki perintökaaren 25 luvun 8 §:n muuttamisesta
433
Laki poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
434
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta
435
Laki Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
436
Laki maaseutuelinkeinojen hallinnosta kunnissa annetun lain muuttamisesta
437
Laki luopumiseläkelain 14 §:n muuttamisesta
438
Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 28 ja 31 §:n muuttamisesta
439
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 35 ja 38 §:n muuttamisesta
440
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta
441
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta
442
Laki maataloustuotannon lopettamistuesta annetun lain 18 ja 20 §:n muuttamisesta
443
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 131 §:n muuttamisesta
Vihko 64 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.4.2007 Tiedoston koko: 147 kb
417
Lastensuojelulaki
418
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
419
Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta
420
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta
421
Laki nimilain muuttamisesta
422
Laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 b §:n muuttamisesta
Vihko 63 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.4.2007 Tiedoston koko: 82 kb
408
Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta
409
Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain muuttamisesta
410
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta
411
Laki jätelain 10 ja 13 §:n muuttamisesta
412
Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
413
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta
414
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
415
Valtioneuvoston asetus metsäasetuksen 5 §:n muuttamisesta
416
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
Vihko 62 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.4.2007 Tiedoston koko: 94 kb
399
Laki kotikuntalain 4 §:n muuttamisesta
400
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta
401
Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 ja 8 §:n muuttamisesta
402
Valtioneuvoston asetus Puolustushallinnon palvelukeskuksesta
403
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
404
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta
405
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuonna 2006 teurastetuista lihasioista, lihasiipikarjasta, hiehoista ja sonneista sekä vuonna 2006 siitokseen myydyistä nuorista sioista maksettavan kansallisen kotieläintuen maksatuksesta
406
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2007 kansallisen kotieläintuen ennakon maksatuksesta
407
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vuoden 2006 sonni- ja härkäpalkkion loppuosan maksatuksesta
Vihko 61 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.4.2007 Tiedoston koko: 89 kb
393
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta
394
Valtioneuvoston kanslian työjärjestys
395
Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavista menettelyistä tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta tehdyn sisäisen sopimuksen ja sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
396
Valtioneuvoston asetus rikoksentorjuntaneuvostosta
397
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
398
Verohallituksen päätös Nokia Asset Management Oy:n ja Nokia Networks Asset Management Oy:n verottamisesta Konserniverokeskuksessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.