Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 100 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.6.2007 Tiedoston koko: 205 kb
658
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
659
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta
660
Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta
661
Valtioneuvoston asetus päihde- ja raittiusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
662
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 99 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.6.2007 Tiedoston koko: 57 kb
653
Laki Euroopan yhteisön rajan yli kuljetettavan käteisrahan valvonnasta
654
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 25 §:n muuttamisesta
655
Valtioneuvoston asetus kemikaaliasetuksen muuttamisesta
656
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
657
Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2007 metsänhoitomaksun perusteesta
Vihko 98 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.6.2007 Tiedoston koko: 103 kb
648
Laki edunvalvontavaltuutuksesta
649
Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
650
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:n muuttamisesta
651
Laki hallintolainkäyttölain 19 a §:n muuttamisesta
652
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
Vihko 97 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.6.2007 Tiedoston koko: 87 kb
642
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta
643
Tasavallan presidentin asetus Maailman terveysjärjestön kansainvälisen terveyssäännöstön (2005) voimaansaattamisesta ja terveyssäännöstön lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
644
Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
645
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta ja alueellisista johtoryhmistä
646
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
647
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta ja päästöistä laadittavasta selvityksestä
Vihko 96 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.6.2007 Tiedoston koko: 87 kb
638
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
639
Valtioneuvoston asetus Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista
640
Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
641
Valtioneuvoston asetus vesikulkuneuvorekisteristä
Vihko 95 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.6.2007 Tiedoston koko: 104 kb
633
Tasavallan presidentin asetus yhteistyöstä astrofysiikan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
634
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista
635
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
636
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
637
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen BSE-taudin vastustamisesta
Vihko 94 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.6.2007 Tiedoston koko: 85 kb
632
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystoiminnan tukemisesta
Vihko 93 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.2007 Tiedoston koko: 59 kb
628
Laki kemikaalilain muuttamisesta
629
Laki rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
630
Tasavallan presidentin asetus Maailman ilmatieteellisen järjestön yleissopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
631
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 92 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.6.2007 Tiedoston koko: 87 kb
626
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
627
Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestys
Vihko 91 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.5.2007 Tiedoston koko: 74 kb
618
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
619
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
620
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
621
Laki ulosottolain 3 luvun 70 §:n muuttamisesta
622
Laki kansaneläkelain 46 e §:n muuttamisesta
623
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
624
Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta
625
Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä yrityksen saneerausta koskevissa asioissa
Vihko 90 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.5.2007 Tiedoston koko: 209 kb
613
Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
614
Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista
615
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkesäätiön työntekijän eläkelain voimaanpanolain mukaisista laskuperusteista vuosimaksun korjausmaksun määrittämiseksi
616
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta
617
Liikenne- ja viestintäministeriön ilmoitus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehtyyn sopimukseen liitetyn normin 1 muutosten voimaantulosta Ahvenanmaan maakunnassa
Vihko 89 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.5.2007 Tiedoston koko: 88 kb
596
Laki Suomen perustuslain 35 ja 90 §:n muuttamisesta
597
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
598
Laki valtiontilintarkastajain eräistä tarkastus- ja tiedonsaantioikeuksista annetun lain kumoamisesta
599
Laki valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja annetun lain muuttamisesta
600
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta
601
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 7 ja 18 §:n muuttamisesta
602
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
603
Laki arkistolain 1 §:n muuttamisesta
604
Laki valtion virkamieslain 3 ja 65 §:n muuttamisesta
605
Laki turvallisuusselvityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
606
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
607
Laki valtion maksuperustelain 1 ja 10 §:n muuttamisesta
608
Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta
609
Eduskunnan päätös eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta
610
Eduskunnan päätös valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta
611
Eduskunnan päätös Eduskunnan kirjaston ohjesäännön 5 §:n muuttamisesta
612
Eduskunnan päätös eduskunnan tilisäännön muuttamisesta
Vihko 88 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.5.2007 Tiedoston koko: 12683 kb (Suuri koko)
595
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 87 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.5.2007 Tiedoston koko: 11000 kb (Suuri koko)
594
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 86 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.5.2007 Tiedoston koko: 120 kb
593
Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta (Saamenkielinen käännös)
Vihko 85 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.5.2007 Tiedoston koko: 86 kb
588
Laki alkoholilain muuttamisesta
589
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
590
Valtioneuvoston asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
591
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta
592
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta
Vihko 84 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.5.2007 Tiedoston koko: 341 kb
568
Kansaneläkelaki
569
Laki kansaneläkelain voimaanpanosta
570
Laki vammaisetuuksista
571
Laki eläkkeensaajan asumistuesta
572
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
573
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 2 ja 10 §:n muuttamisesta
574
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain muuttamisesta
575
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta
576
Laki työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta
577
Laki sotilasavustuslain muuttamisesta
578
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
579
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
580
Laki asumistukilain muuttamisesta
581
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
582
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
583
Laki toimeentulotuesta annetun lain 9 ja 11 §:n muuttamisesta
584
Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
585
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n muuttamisesta
586
Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
587
Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Vihko 83 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.5.2007 Tiedoston koko: 1103 kb
565
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta
566
Valtioneuvoston asetus investointituesta ja kehittämistuesta maataloustuotteiden jalostukseen ja markkinointiin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
567
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista
Vihko 82 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.5.2007 Tiedoston koko: 153 kb
551
Laki puolustusvoimista
552
Laki sotalaitokselle rauhanaikana annettavista luontaissuorituksista annetun lain kumoamisesta
553
Laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n kumoamisesta
554
Laki rajavartiolain 35 ja 39 §:n muuttamisesta
555
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
556
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
557
Laki rajavartiolain 25 §:n muuttamisesta
558
Laki naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
559
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
560
Laki poliisilain 45 a §:n muuttamisesta
561
Laki sotilastapaturmalain 1 §:n muuttamisesta
562
Laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta
563
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta
564
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vihko 81 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.5.2007 Tiedoston koko: 89 kb
547
Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
548
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain voimaantulosta
549
Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
550
Valtioneuvoston asetus polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen käytön rajoittamisesta ajoneuvojen ja maatalouskoneiden renkaiden pehmittimissä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.