Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 120 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.8.2007 Tiedoston koko: 116 kb
781
Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
782
Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
783
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Georgian välillä Suomen avusta ympäristöntilan seuranta- ja hallintajärjestelmien kehittämiselle Georgiassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
784
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristösuojelupöytäkirjan liitteen II muutoksen voimaansaattamisesta
785
Tasavallan presidentin asetus Etelämantereen ympäristönsuojeluasetuksen 5 §:n muuttamisesta
786
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
787
Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteiden, elohopeayhdisteiden ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta
788
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen VIII muuttamisesta
789
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen VIII muuttamisesta
790
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vieraista aineista eläimistä saatavissa elintarvikkeissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 119 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.7.2007 Tiedoston koko: 55 kb
776
Valtioneuvoston asetus Bolivian kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
777
Valtioneuvoston asetus Bolivian diplomaattipassin tai virkapassin haltijoiden vapauttamisesta viisumivelvollisuudesta
778
Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen 20 §:n 3 momentin muuttamisesta
779
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä makeutusaineista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 9 § 4 momentin kumoamisesta
780
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksitaksasta
Vihko 118 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.7.2007 Tiedoston koko: 45 kb
773
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
774
Työministeriön asetus työhallinnon maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
775
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta perunan vaalean rengasmädän torjunnasta
Vihko 117 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.7.2007 Tiedoston koko: 60 kb
768
Tasavallan presidentin asetus Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
769
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Andien yhteisön välistä alueellisen biodiversiteettiohjelman ohjelmointivaihetta Andien yhteisön jäsenmaissa Andien ja Amazonaksen alueilla koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
770
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2-5 §:n kumoamisesta
771
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvon renkaiden nastoista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
772
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Maaseutuviraston maksullisista suoritteista
Vihko 116 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.7.2007 Tiedoston koko: 501 kb
763
Laki Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
764
Laki Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
765
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta
766
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
767
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä
Vihko 115 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.7.2007 Tiedoston koko: 56 kb
756
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta
757
Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
758
Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta
759
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä
760
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien taimiaineiston tuottamisesta ja markkinoimisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
761
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
762
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 114 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 6.7.2007 Tiedoston koko: 917 kb
752
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä
753
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden vieraiden aineiden näytteenotto- ja määritysmenetelmistä annetun asetuksen kumoamisesta
754
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
755
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 113 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.7.2007 Tiedoston koko: 150 kb
747
Laki jätelain muuttamisesta
748
Laki rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta
749
Ympäristöministeriön asetus Suomen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
750
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
751
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden investointitukien hakuajan päättymisestä
Vihko 112 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 4.7.2007 Tiedoston koko: 84 kb
740
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta
741
Laki Geologian tutkimuskeskuksen kemian analyysipalvelujen yhtiöittämisestä
742
Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
743
Laki vakuutusyhtiölain 2 a luvun 10 §:n muuttamisesta
744
Valtioneuvoston asetus verovirastoista
745
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 23 §:n muuttamisesta
746
Valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä
Vihko 111 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2007 Tiedoston koko: 77 kb
733
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 §:n muuttamisesta
734
Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnasta
735
Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta
736
Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen 2 ja 5 a luvun muuttamisesta
737
Opetusministeriön asetus yliopistojen suoritteista perittävistä maksuista
738
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
739
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista
Vihko 110 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.6.2007 Tiedoston koko: 99 kb
723
Valtioneuvoston asetus maahan tilapäistä käyttöä varten tuotujen moottoriajoneuvojen liikennevakuutukseen liittyvistä tullilaitoksen tehtävistä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
724
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen muuttamisesta
725
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 12 §:n kumoamisesta
726
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä
727
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta
728
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 4 b §:n muuttamisesta
729
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus laihdutusvalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 10 §:n muuttamisesta
730
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliikenteen yrittäjäkurssin opetussisällöstä
731
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa sekä suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta
732
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskorosta
Vihko 109 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.6.2007 Tiedoston koko: 81 kb
716
Valtioneuvoston asetus teknologisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
717
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta
718
Valtioneuvoston asetus televisiomaksuista
719
Valtioneuvoston asetus päihdepalvelujen kehittämiseen vuosina 2007-2009 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista
720
Työministeriön asetus merimiespalvelutoimistosta
721
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen virkamiesten koulutuskustannusten korvaamisesta
722
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen turvatarkastajan koulutuksesta
Vihko 108 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.6.2007 Tiedoston koko: 302 kb
715
Vuoden 2007 toinen lisätalousarvio
Vihko 107 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.6.2007 Tiedoston koko: 363 kb
705
Ulosottokaari
706
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
707
Laki oikeudenkäymiskaaren 7 luvun muuttamisesta
708
Laki velan vanhentumisesta annetun lain 8 ja 17 §:n muuttamisesta
709
Laki konkurssilain muuttamisesta
710
Laki perintökaaren muuttamisesta
711
Laki avioliittolain 45 ja 99 §:n muuttamisesta
712
Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä annetun lain 6 §:n 1 momentin 6 kohdan kumoamisesta
713
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 ja 24 §:n muuttamisesta
714
Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta
Vihko 106 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.6.2007 Tiedoston koko: 132 kb
698
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
699
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
700
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
701
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
702
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
703
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
704
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätösten sekä maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta
Vihko 105 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.6.2007 Tiedoston koko: 120 kb
689
Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta
690
Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 26 c ja 26 d §:n muuttamisesta
691
Valtioneuvoston asetus sähköntuotannon siirtomaksuista sähkönjakeluverkoissa
692
Valtioneuvoston asetus kansanterveysasetuksen 3 §:n muuttamisesta
693
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen VI muuttamisesta
694
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Koulutusrahastosta annetussa laissa tarkoitetun ammattitutkintostipendin suuruudesta
695
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta
696
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
697
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 104 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.6.2007 Tiedoston koko: 85 kb
682
Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
683
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta
684
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 ja 51 §:n muuttamisesta
685
Valtioneuvoston päätös Leivonmäen kunnan liittämisestä Joutsan kuntaan
686
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
687
Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön virkapuvusta, virka- asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista
688
Sisäasiainministeriön asetus pysäköintivirhemaksusta
Vihko 103 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.6.2007 Tiedoston koko: 442 kb
679
Tasavallan presidentin asetus Norjan kanssa Suomen ja Norjan välisen valtakunnanrajan hoidosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
680
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta
681
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukijärjestelmästä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 102 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.6.2007 Tiedoston koko: 119 kb
673
Tasavallan presidentin asetus arvonimistä annetun tasavallan presidentin asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
674
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain voimaantulosta
675
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
676
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
677
Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta
678
Valtioneuvoston asetus eräiden lainojen ja saamisten hoidon maksullisuudesta
Vihko 101 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.6.2007 Tiedoston koko: 65 kb
663
Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta
664
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
665
Valtioneuvoston asetus ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
666
Valtioneuvoston asetus poliisilain 53 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
667
Valtioneuvoston asetus henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
668
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
669
Valtioneuvoston asetus rikoslain 16 luvun 20 §:n ja 40 luvun 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
670
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
671
Valtioneuvoston asetus Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan ja Itävallan tasavallan välillä rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosopimuksen voimaansaattamisesta
672
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus ravintolisistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.