Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 140 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.10.2007 Tiedoston koko: 84 kb
902
Laki kirkkolain 25 luvun 8 §:n muuttamisesta
903
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta ja Suomen ja Islannin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen säännöksien hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
904
Tasavallan presidentin asetus Islannin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
905
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
906
Valtiovarainministeriön asetus toimivaltaisista viranomaisista Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisissä virka-apua verotuksen alalla koskevissa asioissa
907
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta
Vihko 139 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.10.2007 Tiedoston koko: 215 kb
900
Laki Kansainvälistä hydrografista järjestöä koskevan yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan mukaan lukien siihen sisältyvän kansainvälistä merikartoitusjärjestöä koskevan yleissopimuksen konsolidoidun toisinnon lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
901
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 138 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.10.2007 Tiedoston koko: 135 kb
890
Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
891
Laki sosiaalihuoltolain 29 b §:n muuttamisesta
892
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
893
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä
894
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
895
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
896
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
897
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 14 §:n ja liitteen 2 muuttamisesta
898
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastusluvista annetun liikenneministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
899
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kaustisen, Kälviän ja Ullavan kuntien välillä
Vihko 137 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.10.2007 Tiedoston koko: 84 kb
883
Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
884
Laki Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
885
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
886
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
887
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
888
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidipäästöjen todentajien hyväksymismenettelystä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2008-2012
889
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 136 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.10.2007 Tiedoston koko: 77 kb
870
Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun muuttamisesta
871
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta
872
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
873
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
874
Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan osalta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
875
Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
876
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
877
Valtioneuvoston päätös Ylikiimingin kunnan liittämisestä Oulun kaupunkiin
878
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
879
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
880
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
881
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
882
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 135 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 3.10.2007 Tiedoston koko: 59 kb
865
Valtioneuvoston asetus ulosottopiireistä
866
Oikeusministeriön päätös ulosottovirastojen toimipaikoista
867
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta
868
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
869
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen vuoden 2007 turskakiintiön käyttämisestä
Vihko 134 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 2.10.2007 Tiedoston koko: 59 kb
859
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
860
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2008
861
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
862
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
863
Sisäasiainministeriön asetus vesikulkuneuvorekisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä
864
Sisäasiainministeriön asetus Seinäjoen maistraatin sijaintipaikasta ja yksiköistä
Vihko 133 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.10.2007 Tiedoston koko: 243 kb
854
Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
855
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2008 voimavaroista
856
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus juustosta
857
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
858
Työministeriön asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta
Vihko 132 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 26.9.2007 Tiedoston koko: 276 kb
849
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
850
Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
851
Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden 90-vuotisjuhlarahoista
852
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
853
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista nimetyistä verovelvollisista
Vihko 131 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.9.2007 Tiedoston koko: 132 kb
843
Valtioneuvoston asetus elokuvataiteen edistämisestä
844
Valtioneuvoston asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
845
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
846
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kiimingin ja Haukiputaan kuntien välillä
847
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
848
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
Vihko 130 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.9.2007 Tiedoston koko: 58 kb
835
Valtioneuvoston asetus valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
836
Valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
837
Valtioneuvoston asetus kasvilajikelautakunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
838
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
839
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
840
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
841
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta
842
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2006 verotuksen päättymisestä
Vihko 129 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.9.2007 Tiedoston koko: 98 kb
831
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta
832
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 16 §:n muuttamisesta
833
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
834
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 ennakonpalautusten maksamisesta
Vihko 128 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.9.2007 Tiedoston koko: 104 kb
828
Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
829
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta
830
Verohallituksen päätös vuoden 2007 kiinteistöverotuksen päättymisestä
Vihko 127 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2007 Tiedoston koko: 142 kb
826
Laki painelaitelain muuttamisesta
827
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vihko 126 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.8.2007 Tiedoston koko: 231 kb
818
Valtiovarainministeriön asetus eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja kiinteistörahastolain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä
819
Valtiovarainministeriön asetus kiinteistörahastolain nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista
820
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta
821
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä
822
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
823
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen 7 ja 16 §:n muuttamisesta
824
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
825
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hedelmöityshoidoista
Vihko 125 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.8.2007 Tiedoston koko: 82 kb
808
Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta
809
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
810
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta
811
Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin muuttamisesta
812
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
813
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
814
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
815
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
816
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
817
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 124 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 27.8.2007 Tiedoston koko: 57 kb
802
Laki Suomen perustuslain 9 ja 38 §:n muuttamisesta
803
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
804
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta
805
Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
806
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen suu- ja sorkkatautirokotepankin perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
807
Valtioneuvoston asetus Ecuadorin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
Vihko 123 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.8.2007 Tiedoston koko: 58 kb
797
Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä
798
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
799
Opetusministeriön asetus oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisista eduista tietopuolisen opetuksen aikana
800
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman punakampelan kalastuksen keskeyttämisestä
801
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
Vihko 122 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.8.2007 Tiedoston koko: 61 kb
792
Laki opintotukilain muuttamisesta
793
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
794
Valtioneuvoston asetus autoverolain muuttamisesta annetun lain 61 §:n voimaantulosta
795
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
796
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
Vihko 121 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 8.8.2007 Tiedoston koko: 43 kb
791
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tehtävien siirrosta tullilaitoksen hoidettavaksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.