Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 160 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2007 Tiedoston koko: 89 kb
1088
Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
1089
Tasavallan presidentin asetus toimivallan jaosta sotilaskäskyasioissa
1090
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
1091
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
1092
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
Vihko 159 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 5.12.2007 Tiedoston koko: 82 kb
1078
Valtioneuvoston asetus valtion aluejakoneuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
1079
Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien menojen tukikelpoisuudesta
1080
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1081
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1082
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 153 §:ssä tarkoitettujen työntekijän työeläkevakuutusmaksuprosenttien antamisesta
1083
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yrittäjän eläkelain 114 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksuprosenttien ja maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:ssä tarkoitettujen työeläkevakuutusmaksun perusprosenttien antamisesta
1084
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöstä annetun asetuksen muuttamisesta
1085
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon toimitusten viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1086
Maa- ja metsätalousministeriön asetus suoramyynnin viitemääristä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1087
Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun päätöksen muuttamisesta
Vihko 158 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.11.2007 Tiedoston koko: 84 kb
1066
Laki teatteri- ja orkesterilain muuttamisesta
1067
Laki arkistolain 1 ja 14 §:n muuttamisesta
1068
Laki televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1069
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
1070
Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1071
Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta
1072
Valtioneuvoston asetus puolustusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1073
Valtioneuvoston päätös Seinäjoen kaupungin, Nurmon kunnan ja Ylistaron kunnan lakkauttamisesta ja uuden Seinäjoen kaupungin perustamisesta
1074
Valtioneuvoston päätös Salon kaupungin, Halikon kunnan, Kuusjoen kunnan, Perttelin kunnan, Muurlan kunnan, Perniön kunnan, Särkisalon kunnan, Kiskon kunnan, Kiikalan kunnan ja Suomusjärven kunnan lakkauttamisesta ja uuden Salon kaupungin perustamisesta
1075
Valtioneuvoston päätös Tammisaaren kaupungin, Karjaan kaupungin ja Pohjan kunnan lakkauttamisesta ja uuden Raaseporin kaupungin perustamisesta
1076
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun asetuksen muuttamiseksi
1077
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
Vihko 157 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 29.11.2007 Tiedoston koko: 89 kb
1061
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
1062
Laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta
1063
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
1064
Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1065
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
Vihko 156 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 28.11.2007 Tiedoston koko: 95 kb
1050
Laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn yleissopimuksen ja siihen vuonna 2001 liitetyn pöytäkirjan tiettyjen määräysten soveltamisesta Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1051
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
1052
Laki Slovakian kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1053
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta
1054
Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1055
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
1056
Tasavallan presidentin asetus Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1057
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta
1058
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 13 §:n muuttamisesta
1059
Valtioneuvoston asetus rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista
1060
Valtiovarainministeriön asetus julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkinnosta ja tutkintoon vaadittavista opinnoista annetun valtiovarainministeriön asetuksen 12 §:n muuttamisesta
Vihko 155 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 23.11.2007 Tiedoston koko: 160 kb
1045
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
1046
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1047
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
1048
Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 19 §:n muuttamisesta
1049
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistojen sekä niiden sivutoimistojen ja sivuvastaanottojen sijainnista
Vihko 154 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 22.11.2007 Tiedoston koko: 163 kb
1040
Valtioneuvoston asetus eräistä elintarvikevalvonnan maksuista
1041
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista (saamenkielinen käännös)
1042
Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen 11 §:n muuttamisesta
1043
Verohallituksen päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
1044
Verohallituksen päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
Vihko 153 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 21.11.2007 Tiedoston koko: 76 kb
1029
Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1030
Tasavallan presidentin asetus Pohjoismaiden välillä pääsystä korkeampaan koulutukseen tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
1031
Valtioneuvoston asetus kihlakuntien poliisilaitosten toimialueista
1032
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
1033
Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta
1034
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1035
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentista vuonna 2008
1036
Valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 §:n muuttamisesta
1037
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
1038
Sisäasiainministeriön päätös poliisilaitosten ja niiden palvelutoimistojen sijaintipaikoista
1039
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusjärjestöjen hyväksymisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 152 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 20.11.2007 Tiedoston koko: 96 kb
1028
Vuoden 2007 kolmas lisätalousarvio
Vihko 151 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.11.2007 Tiedoston koko: 47 kb
1027
Laki potilasturvallisuuden varmistamisesta terveydenhuollon työtaistelun aikana
Vihko 150 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 16.11.2007 Tiedoston koko: 82 kb
1019
Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta
1020
Tasavallan presidentin asetus Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta sekä Tanskan kanssa Suomen ja Grönlannin välisestä vapaakaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
1021
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
1022
Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1023
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1024
Valtioneuvoston asetus työ- ja elinkeinoministeriöstä
1025
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen yli 20 metristen kalastusalusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
1026
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen kilohailikiintiön käyttämisestä vuonna 2007 sekä Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman kohdennetun kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten kumoamisesta
Vihko 149 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 15.11.2007 Tiedoston koko: 94 kb
1001
Laki kuntajakolain muuttamisesta
1002
Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta
1003
Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1004
Laki kuntien valtionosuuslain 13 a §:n muuttamisesta
1005
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1006
Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta
1007
Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1008
Laki perintökaaren 20 luvun 9 a §:n muuttamisesta
1009
Laki isyyslain 20 §:n muuttamisesta
1010
Laki nimilain 14 §:n muuttamisesta
1011
Laki väestötietolain 2 §:n muuttamisesta
1012
Laki kotikuntalain 7 b ja 9 §:n muuttamisesta
1013
Laki holhoustoimesta annetun lain 47 a ja 84 §:n muuttamisesta
1014
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
1015
Laki Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 6 ja 45 §:n muuttamisesta
1016
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1017
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1018
Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä valtiovarainministeriöön
Vihko 148 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.11.2007 Tiedoston koko: 78 kb
992
Laki luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta
993
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
994
Laki Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
995
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
996
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
997
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 §:n ja 4 luvun 1 §:n muuttamisesta
998
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2007 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
999
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 44 §:n kumoamisesta
1000
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta sekä maatalouden ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin liittyvän koulutuksen hyväksymisestä vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön 25 §:n 3 ja 5 momentin kumoamisesta
Vihko 147 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.11.2007 Tiedoston koko: 159 kb
970
Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
971
Laki eräiden tehtävien siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriöön
972
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta
973
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
974
Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
975
Laki ulkomaalaisvirastosta annetun lain muuttamisesta
976
Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
977
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
978
Laki yhdenvertaisuuslain 4 ja 21 §:n muuttamisesta
979
Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain muuttamisesta
980
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 ja 28 §:n muuttamisesta
981
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 ja 19 §:n muuttamisesta
982
Laki hätäkeskuslain 8 §:n muuttamisesta
983
Laki tullilain 26 ja 28 §:n muuttamisesta
984
Laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta
985
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 a §:n muuttamisesta
986
Laki kansaneläkelain 85 ja 90 §:n muuttamisesta
987
Laki ulosottokaaren 3 luvun 70 §:n muuttamisesta
988
Laki eräiden henkilöiden ja virkojen siirtämisestä sisäasiainministeriöön
989
Laki elintarvikelain muuttamisesta
990
Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta
991
Laki eräiden virkojen perustamisesta ja eräiden virkojen lakkauttamisesta
Vihko 146 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 9.11.2007 Tiedoston koko: 59 kb
963
Tasavallan presidentin asetus Marokon kuningaskunnan kanssa suosituimmuuden soveltamisesta eräissä tapauksissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
964
Tasavallan presidentin asetus Ruotsin kanssa tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen ja sen eräiden alkuperäsääntöjen väliaikaisesta muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä maataloustuotekauppaa koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen kumoamisesta ja Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn maataloustuotekauppaa koskevan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaansaattamisesta
965
Valtioneuvoston asetus korkeakoulujen arviointineuvostosta annetun asetuksen muuttamisesta
966
Opetusministeriön asetus ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n 1 momentin muuttamisesta
967
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
968
Verohallituksen päätös verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun päätöksen muuttamisesta
969
Verohallituksen päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa
Vihko 145 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.11.2007 Tiedoston koko: 81 kb
951
Laki Georgian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
952
Laki Indonesian kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
953
Laki Jordanian kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
954
Laki Kazakstanin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
955
Laki tuloverolain 33 a ja 122 §:n muuttamisesta
956
Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta
957
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
958
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta
959
Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
960
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnasta
961
Valtioneuvoston asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja aluetoimistoihin
962
Valtioneuvoston asetus radoista
Vihko 144 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 1.11.2007 Tiedoston koko: 66 kb
942
Valtioneuvoston asetus edunvalvontavaltuutuksesta
943
Valtioneuvoston asetus holhoustoimesta annetun asetuksen muuttamisesta
944
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta
945
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
946
Sisäasiainministeriön asetus Lahden maistraatin sijaintipaikasta
947
Sisäasiainministeriön asetus kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiainministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
948
Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta
949
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden tuontirajoituksista annettujen päätösten kumoamisesta
950
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta puutavarapölkkyjen kappaleittaisten mittausmenetelmien vahvistamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
Vihko 143 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 31.10.2007 Tiedoston koko: 454 kb
922
Laki sijoituspalveluyrityksistä
923
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
924
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta
925
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
926
Laki arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
927
Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
928
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
929
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
930
Laki ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta
931
Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
932
Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
933
Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta
934
Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
935
Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta
936
Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
937
Valtiovarainministeriön asetus sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
938
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
939
Valtiovarainministeriön asetus luottolaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
940
Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin ottamisesta pörssilistalle
941
Valtiovarainministeriön asetus osakkeen likvidistä markkinasta
Vihko 142 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 30.10.2007 Tiedoston koko: 79 kb
912
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
913
Ympäristöministeriön asetus yhteistoteutushankkeista
914
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta
915
Ulkoasiainministeriön asetus puhtaan kehityksen mekanismin hankkeista
916
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen antamisesta
917
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain 98 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksin antamisesta
918
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain voimaanpanolain 15 §:ssä tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta
919
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä kasvintuhoojien hävittämiseksi ja niiden leviämisen estämiseksi annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
920
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden markkinoinnissa noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
921
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvituotteiden maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatettavista kasvinterveyden suojelun vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
Vihko 141 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 24.10.2007 Tiedoston koko: kb
908
Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
909
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2008
910
Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
911
Valtioneuvoston asetus maakotkien porotaloudelle aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta (Pohjoissaamenkielinen, Inarinsaamenkielinen käännös ja Koltansaamenkielinen käännös)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.