Sähköinen säädöskokoelma: 2007

Vihko 180 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2007 Tiedoston koko: 103 kb
1236
Laki taiteen edistämisen järjestelystä annetun lain muuttamisesta
1237
Valtioneuvoston asetus taiteen edistämisen järjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1238
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen muuttamisesta
1239
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista
1240
Verohallituksen päätös arvonlisäverolain 209 m §:ssä tarkoitetusta selvityksestä
Vihko 179 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2007 Tiedoston koko: 89 kb
1231
Laki auktorisoiduista kääntäjistä
1232
Valtioneuvoston asetus auktorisoiduista kääntäjistä
1233
Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1234
Valtioneuvoston asetus kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen 12 §:n kumoamisesta
1235
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta
Vihko 178 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 19.12.2007 Tiedoston koko: 169 kb
1226
Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
1227
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista
1228
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista
1229
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista
1230
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta
Vihko 177 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2007 Tiedoston koko: 86 kb
1217
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 c ja 10 a §:n muuttamisesta
1218
Valtioneuvoston asetus Ahvenanmaan maakunnassa valtion palveluksessa olevilta vaadittavasta kielitaidosta
1219
Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1220
Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2007
1221
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta
1222
Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
1223
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1224
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta
1225
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 4 b §:n muuttamisesta
Vihko 176 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 18.12.2007 Tiedoston koko: 381 kb
1215
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lastenruokien torjunta-ainejäämistä
1216
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta
Vihko 175 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2007 Tiedoston koko: 729 kb
1213
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus merimieseläkekassan vakuutusteknisen vastuuvelan laskuperusteista ja perusteista merimieseläkelain 153 §:n mukaista vastuunjakoa varten
1214
Verohallituksen päätös vuodelta 2008 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
Vihko 174 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 17.12.2007 Tiedoston koko: 99 kb
1204
Laki rautatielain 26 ja 28 §:n muuttamisesta
1205
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1206
Valtioneuvoston asetus ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista
1207
Valtioneuvoston asetus ammattipätevyyden tunnustamisessa edellytetystä sopeutumisajasta ja kelpoisuuskokeesta
1208
Valtioneuvoston asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1209
Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta
1210
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmatieteen laitoksen maksullisista suoritteista
1211
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 38 §:n ja liitteen 1 muuttamisesta
1212
Puolustusministeriön asetus vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
Vihko 173 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.12.2007 Tiedoston koko: 90 kb
1199
Laki Puolan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1200
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1201
Laki Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada elatusturvaa koskevia asiakastietoja
1202
Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
1203
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
Vihko 172 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 14.12.2007 Tiedoston koko: 74 kb
1187
Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain muuttamisesta
1188
Laki rekisterihallintolain 3 §:n muuttamisesta
1189
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1190
Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta
1191
Valtioneuvoston asetus eräistä valtion omistamille alueille perustetuista kansallispuistoista ja luonnonpuistoista annetun asetuksen 8 §:n kumoamisesta
1192
Valtioneuvoston asetus Kolin kansallispuistosta annetun asetuksen muuttamisesta
1193
Valtioneuvoston asetus Punkaharjun luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen muuttamisesta
1194
Valtioneuvoston asetus Saanan luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen 4 §:n kumoamisesta
1195
Valtioneuvoston asetus lehtojensuojelualueista annetun asetuksen 10 §:n kumoamisesta
1196
Valtioneuvoston asetus vanhojen metsien suojelusta annetun asetuksen 10 §:n kumoamisesta
1197
Valtioneuvoston asetus Kirmunharjun, Peiliösuon, Miemalanharjun ja Raimansuon luonnonsuojelualueista annetun asetuksen muuttamisesta
1198
Valtioneuvoston asetus erityisen luonnonsuojelualueen muodostamisesta Laajoen suistoon annetun asetuksen 5 § kumoamisesta
Vihko 171 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2007 Tiedoston koko: 80 kb
1177
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 5 ja 11 §:n muuttamisesta
1178
Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
1179
Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä
1180
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 21 §:n muuttamisesta
1181
Valtioneuvoston asetus yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvottelukunnasta
1182
Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
1183
Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta
1184
Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella
1185
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2008
1186
Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vihko 170 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2007 Tiedoston koko: 64 kb
1174
Laki alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
1175
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista
1176
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus painelaiteturvallisuudesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta
Vihko 169 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 13.12.2007 Tiedoston koko: 159 kb
1151
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1152
Laki kansaneläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1153
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1154
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1155
Laki rintamasotilaseläkelain 9 a ja 17 §:n muuttamisesta
1156
Laki ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 10 §:n 3 momentin kumoamisesta
1157
Laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain muuttamisesta
1158
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta
1159
Laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
1160
Laki asumistukilain 3 ja 25 §:n muuttamisesta
1161
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta
1162
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
1163
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
1164
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1165
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain muuttamisesta
1166
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
1167
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 28 §:n muuttamisesta
1168
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
1169
Laki merimieseläkelain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
1170
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
1171
Laki maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
1172
Laki maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain muuttamisesta
1173
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
Vihko 168 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.12.2007 Tiedoston koko: 79 kb
1139
Laki Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta
1140
Vuoden 2008 tuloveroasteikkolaki
1141
Laki tuloverolain muuttamisesta
1142
Laki verotusmenettelystä annetun lain 17 ja 52 §:n muuttamisesta
1143
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
1144
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1145
Valtioneuvoston asetus yliopistoasetuksen 24 §:n muuttamisesta
1146
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä toimintapääomasta
1147
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen hyväksymisen hakemisesta ja hyväksymisestä sekä niihin liittyvistä menettelyistä
1148
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen myyntipäällykseen tehtävistä merkinnöistä
1149
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevasta tutkinnosta, tarkastuksia suorittavien laitosten hyväksymisestä sekä koe- ja tutkimustoiminnasta
1150
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä
Vihko 167 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 12.12.2007 Tiedoston koko: 59 kb
1133
Laki Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1134
Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
1135
Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta sekä eräiden Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta
1136
Tasavallan presidentin asetus Israelin kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1137
Tasavallan presidentin asetus Suomen ja Tanskan välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta varmuusvarastoinnista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1138
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta
Vihko 166 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.12.2007 Tiedoston koko: 82 kb
1126
Laki Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi
1127
Laki vuorotteluvapaalain muuttamisesta
1128
Laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain muuttamisesta
1129
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
1130
Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2007 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista
1131
Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2008 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista
1132
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista
Vihko 165 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 11.12.2007 Tiedoston koko: 108 kb
1122
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
1123
Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta
1124
Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009
1125
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2008
Vihko 164 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2007 Tiedoston koko: 287 kb
1121
Vuoden 2007 neljäs lisätalousarvio
Vihko 163 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 10.12.2007 Tiedoston koko: 82 kb
1111
Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
1112
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
1113
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 136 §:n muuttamisesta
1114
Laki kunnallisen eläkelain 132 §:n muuttamisesta
1115
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1116
Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1117
Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta
1118
Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen muuttamisesta
1119
Tasavallan presidentin asetus Suomen - Egyptin väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1120
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lisäaineiden ja muiden aineiden käytöstä luonnonmukaisesti tuotettuina markkinoitavista eläimistä saatavista elintarvikkeista annetun asetuksen kumoamisesta
Vihko 162 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.12.2007 Tiedoston koko: 81 kb
1100
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta
1101
Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta
1102
Laki työttömyyskassalain 27 §:n muuttamisesta
1103
Laki asumistukilain 11 §:n muuttamisesta
1104
Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisvirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1105
Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1106
Valtioneuvoston asetus maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun asetuksen muuttamisesta
1107
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista säilötyistä maidoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
1108
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
1109
Puolustusministeriön asetus puolustusvoimista annetun lain 39 §:n mukaisissa kansainvälisissä tehtävissä toimivien rinnastamisesta ulkomaanedustuksen virkamiehiin paikalliskorotuksia ja ulkomaanedustuksen eräitä muita korvauksia maksettaessa
1110
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta broilereiden kampylobakteerivalvonnasta
Vihko 161 Suomeksi På svenska
Julkaistu: 7.12.2007 Tiedoston koko: 87 kb
1093
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta
1094
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
1095
Laki asianajajista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1096
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta
1097
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 8 ja 12 §:n muuttamisesta
1098
Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta
1099
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin troolikalastuksen rajoituksista vuonna 2007

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.